Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 7 - Sayı 3 (Ağustos 1968)
Üçüncü Demir Çelik Sanayii
Sayfa M. H. Erten

 ÖZET Türkiyenin 1972 yılından sonraki demir ve çelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir milyon ton nominal kapasiteli entegre bir Demir - Çelik Sanayiinin İskenderun bölgesinde kuruUması kararlaştırılmış olup takriben 3,5 milyar liralık bir iç ve dış yatırımı gerektirecektir. Piyasanın yuvarlak, hafif profil ve kütük ihtiyacını kar. şılayacak olan bu tesis, ilerde iki milyon ton kapasiteye ulaşabilecek şekilde planlanmıştır. SYNOPSİS : It has been decided to establish a nominal 1 million ton capacity Integrated Iron and Steel Works «t İskenderun region in order to meet Turkey‘s need of iron and steel after 1972. The plant wil l require a total of 3,5 billion T.L. internal and external expediture. It wil l meet the demand of the market in rounds, light sections and billets. The plans are made in suoh a way that the nominal capacity of the plant can be doubled İn future.

Gilindire (Aydıncık) Civarının Jeolojisi (İçel İli, Gülnar İlçesi)
Sayfa Y. Arıkan

 ÖZET : Bu yazının konusu Gilindire bucağı civarında 1966 senesinde bulunan Orendüzü sedimanter pizolitik demir zuhurunu çevreleyen formasyonların jeolojik etüdüdür. Detay et ödler sayesinde Mezozoİk‘i katlara ayırmak mümkün olmuştur. Aynî zamanda prealpin orojenez fazlarının varlığı da tespit edilmiştir, RESUME : Cet article a pour objet l‘etude geologique des tarrains environnant ie gisement sedimentaire de minerais de fer pisolitique d‘Örendizi, decouvert en 1966 pres de Gilindire. Les etudes detaillees nous permirent de determiner et separer aver certitude les etages du Mesosoîc. On put 6galement mettre en evidence I‘existence des phases orog^niques prealpines.

Halıköy İşletmesine Ait Düşük Tenörlü Civa Cevherinin Zenginleştirilmesi ve Değerlendirilmesi Etüdü
Sayfa S. Özbayoğlu

 ÖZET : Bu yazıda, Halı köy Civa İşletmesine ait düşük tenor I ü cevherlerin ne şekilde değerlendirilebileceği araştırılmıştır. Lâboratuvar çalışmalarını ihtiva eden bu araştırma sırasında, cevherin elek analizleri yapılmış, gravimetrik zenginleştirme metodları tatbik edilmiş, flotasyonla zenginleştirme denenmiş, kimyasal yollardan civa istihsalinin İmkânları araştırılmıştır. Gravimetrik zenginleştirme tecrübeleri cevherin çok düşük olan liberasyon noktası yüzünden başarılı olamamıştır. Flotasyon neticeleri ise başarılı olup % 0,24 Hg. İhtiva eden cevher, % 5 Hg. e kadar konsantre edilmiş ve flotasyon randımanı % 96 olmuştur. Tesislerde bu randımanın daiha da yüksek olması beklenmektedir. % 15 Hg. ihtiva eden konsantreler ise % 86 randımanla elde edilmiştir. Bu konsantreler leaching testlerinde kullanılmış ve leaching yolu ile civa îstilhsalinde % 85 civarında bîr randıman elde edilmiştir. Bunların neticesi olarak Halıköy‘e günde 100 ton tüvenan cevher kapasiteli bîr flotasyon tesisi ile yine günde 5 ton konsantre işliyebilecek bir Hereshof fırını kurulması tavsiye edilmiştir. Bunlar kurulduğu takdirde civa istihsali senede 82 tona çıkacağı gibi maliyet de şişe başına % 55 nisbetinde azalacaktır. Bü­ tün bu ‘hesapların 1964 senesi şartlarına göre yapıldığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bunları şimdiki şartlara uygulamak ayrı bîr çalışmayı icabettîrmektedir. ABSTRACT : The problem of beneficiation of low grade cinnabar ores from Halıköy Mine are reported in this article. The investigations were carried out on laboratory scale and include screen - assay analyses, gravity separation, flotation and leaching. Gravity separation - due to the low point of liberation - proved to be unsuccessful, but by flotation the ore had been up graded from 0,241 % Hg. to S % Hg. at a recovery of 96 % and up to 15 % Hg. at a recovery .of 86 %. These concentrates then were leached by Na^S + NaOH and the metallic mercury was precipitated out of the solution. Te combined recovery was as high as 85 %. By installing a 100 tons/day flotation plant at Halıköy and by treating the concentrates in a multiple- hearth funnace, not only the yearly production wil l increase by about 82 tons of mercury, but at the same time the production cost will be reduced to 55 % per flask. (Calculations based on 1964‘s production figures.)

Hagedoorn`un Artı Eski Metodunun Düşük Hızlı Yüzey Tabakalar İçin Düzeltmelerde Kullanılması
Sayfa G. Uğurtaş

 ÖZET :

 

Jibs   tabakalarını   aramak   için   1963   yazında   Kuzey   İngiltere‘nin   Lake   District   bölgesinde   Kirkby     Thore‘da sismik   refraksiyon   etüdleri   yapıldı.   İki   yönlü   zaman - mesafe   grafiğinde   her   İki   uçta   zaman   kesintili   İki   ta baka   bulunmuştur.   Zaman   kesintisi   düşük   hızlı   pit   tabakasından   ileri   geldiği   kabul   edilmiştir.   Pit   hız   tayini bu   tabakanın   ince  olduğundan   dolayı   yapılamamıştır.   Bu   yüzden   pit   hızı   tahmini   olarak   alınmıştır.   Pit‘in   bu hız  tahmininden   doğan   muhtemel   hatalar   Hagedoorn‘un   artı  - eksi   metodunu   iki   defa   kullanarak   yok   edilmiştir. Bu   İşlem   üç  tabaka   İçin  yeni   bir  bağıntı   bulunarak  yapılmıştır.   Hagedoor‘n‘uın   artı - eksi   metodunun   üç   taba kaya  uygulanışı   ve  bu   uygulanışın  yüzey  tabakaları   düzeltmelerinde  kullanılışı   bu  yazıda   İncelenmiştir.

 

 

ABSTRACT :                                                                                                .      .      .      "      ?      ,

 

During  the  summer of  1963,  refraction  works  was  ca‘nried  out  in  <Norlthern  England at  Kirby Thore  for  the investigation  of  gypsum  beds.  The  reversed    time  distance  graph  showed  two  la/er  earth  with  an  intercept  at each  end.  The  intercept  was  taken  to  be  due  to  the  low  velocity  peat  layer.  No  velocity  determination  could be  done  on  peat  due  to  the  thin  thickness  of  these  beds.  Therefore  a  peat  velocity  was  assumed.  Possible  er rors  for  this  assumption  on  the  thickness  of  marly  shales  between  peat  and  the  gypsum  beds  were  eliminated by  using  Hagedoorn‘s  plus  -  minus  method  twice.  This  was  done  by  deriving  new  expression  for  three  layer earth.  Application  of  plus - minus  method  to  the  three  layer  earth  and  its  use  for  the  weathering  correction* are discussed  in  this  paper.

Maden Ocaklarında Malzeme Nakliyatı
Sayfa M. D. Öcal

 ÖZET Bu yazıda Önce malzeme nakliyatının önemi üzerinde durulmakta ve kapalı bir işletmedeki tabiî güç­ lüklere değinilmektedir. Daha sonra mevcut durumu tespit edebilecek olan gerekli bilgileri ortaya çıkaracak so> rular verilmektedir. Bunun yanında, malzeme nakliyatını merkez leş t İrmek İçin bazı teklifler yapılmaktadır. Bu teklifler arasında malzemeleri birimleme ve müşterek bir toplama yeri tespit etme konuları da yer almaktadır. Son kısımda ise organizasyon sorunları ele alınmakta ve muhtemel organizasyon sistemleri belirtilmektedir. ZUSAMMENFASSUNG : in dem vorliegenden Bericht wird zuerst die Bedeutung des Materîaltransportes für ein Bergwerk und die bedingten Schwierigkelten erörterf. Dann werden einzelne Fragen entworfen, durch deren Antworten der 1st • Zustand eines Bergwerkes festgestellt werden kann. Um eîne Zentralisierung des Materîaltransportes zu erreichen, werden auf einige Vorschlage elngegangen, wie z. B. die Materîalien zu elner Einheit zusammen zu binden, eîn gemeinsamer Lagerplatz eînzurichten sînd usw İm letzten Abschnitt werden organisatorische Fragen und mögüche Organisatîonsformen behandelt.

Türkiye Madenciliğinin Tarihçesi
Sayfa M. Topkaya

 ÖZET : Bu yazı, Türkiye madenciliğinin tarihi yanında Anadolu‘da kurulmuş devletlerin madenciliğe dayanan medeniyetlerini bilıhassa Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki merhaleler.! ve tarihî» belgeleri belirtmek gayesiyle hazırlanmıştır. RESUME : Cet article est publie pour montrer d‘une part I‘histoire miniere de Turquie et d‘autre part, les etapes et les documents historiques de l‘Empire Ottcmane et de etats anciens d‘Anatolie qui fonderent leurs civilisations sur les activites mirtieres.

Petrol Konusunda Genel Bilgiler
Sayfa B. Gürses

 Bu yazı, petrol endüstrisinde çalışanlar dışında kalanlara petrolün tarihçesi, jeolojisi, arama faaliyetleri, sondaj metodları, kuyu tamamlama operasyonları ve petrolün istihsalini doğuran kuvvet kaynaklan hakkında tamamen genel mahiyette bir bilgi vermek gayesiyle hazırlanmıştır.