Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 6 - Sayı 4 (Kasım 1967)
Türkiye`nin Maden Politikası Hakkında Görüşler, Temenniler
Sayfa K. A. Beşikoğlu

 önsöz  :

 

Memleketimizde   madencilik   tarihi   binler­ ce  yü  geriye  götürülebilir.  Bir  zamanlar  Ueri bir   istihsal   tekniği   ve   izabe   bilgisi                                                                mevcut olmakla  beraber   çalışmalar  daha  ziyade  Kur­ gun,   Bakır,   Demir,  Altın,   Gümüg  gibi                                                       belli madenlere    inhisar    etmiştir.

Türkiye‘de   Krom,   Manganez  ve  Borasit madenciliği  100  yü  evveline  gider.  Bu  kadar eski   madencilik   gelenek   ve   bilgilerine                 sahip bir  memlekette   madenciliğin   geri   kalmış   ol­ masının   birçok   nedenleri   vardır.   Bu   meyan- da    teknik    eleman    yokluğu,    sermaye    kifayet­ sizliği,  madenciliğin  ç  ve  riskli  oluşu,  mev­ zuat  yetersizliği  gibi                                           hususlar            sayılabilirse de   asıl   sebep   devletin   izlediği   politikadır   de­ nebilir.   Filhakika,        Osmanlı   Devleti,   maden­ cilikten  medet  ummamış,   sadece  toplara  gül­ le   yapmak   için   bir   kaç   demir       madenini    ve Saraya   sofra   takımı  ve   sim   elbiseler   yapü- ması  için  de  birkaç  gümüş  madenini            çalış­ tırma  yollarını  aramaları  için  paşalara  yetki ve  imkân  tanınmıştır.   Bu  arada  birçok  ecne­ bi   şirket,   değerli   ve   sahile   yakın   madenlerin imtiyazım  padişahtan  kolayca  alarak  çalıştır­ mıştır.

Küresel Grafitli Dökme Demir
Sayfa T. Uzunova

 ÖZET : Yeni tip bir dökme demir son senelerde dünyanın muhtelif yerlerinde çeşitli endüstri dallarında geniş bir kullanılma sahası bulmuştur. Bu yeni tip dökme demirinde grafit yaprak şeklinden çok küresel bir şekildedir. Grafitin bu şekli döküm demirine, bazı tatbikat sahalarında çeliğinkine yakın iyi kaliteler sağlar, imalâtındaki kolaylık ve ekonomik avantajları yüzünden bazı sahalarda çelik yerini yakında tutabilecektir. Türkiye‘de küresel grafitli dökme demir ne yazık ki, halen tatminkâr bir şekilde imâl edilmemektedir. Bu makalede bu malzemenin metalürjisi hakkında genel bilgiler verilmektedir. ABSTRACT : In recent years a new type of cast iron has been widely in use in various industrial plants in different parts of the world. In this new type of cast iron the graphite is in the form of spheroids rather than flakes. This shape of the graphites gives better qualities to cast irons which approach those of steel in some applications. Beceause of the ease in its production and economical advantages, it may soon replace steel in certain fields. Unfortunately spheroidal cast iron hast not yet been successfully produced in Turkey. In this article general information about the metallurgy of this material is presented.

Sismikte Dijital Santreller ve Bunlar Yardımıyla Yapılan Yeni Operasyonlar
Sayfa F. Aksaray

 Sismik propeksiyonda gittikçe gelişen interpretasyon tekniği ortaya yeni operasyonlar çıkarmıştır. Kaynağı arazide kaydedilmiş manyetik dokümanlar olan bu işlemlerin yapıldığı aletler gurubuna bir «Sismik Santral» denir. 1961 - 62 den bu yana sismik malûmat çeşitli tiplerde analog sistemli santrallarda muameleye tabi tutulmaktaydı. Fakat son zamanlarda sismik prospeksiyona yan müsait bölgelerdeki zayıf refleksiyonların gürültülerden ayrılması, birbirine çok yakın tabakaların dahi birbirinden ayrılabilecek şekilde kayıtların analizi, ve arzın daha derin tabakalarının etüdü problemlerinde analog sistemdeki santrallarm yetersizliği derhal kendini göstermiştir. Böylece bir iki senedir elektronik hesap makinelerinin dolayısiyle dijital sistemde santrallerin sismiğe girişi gelişen tekniğin bir sonucu olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri`nde Uzun Ayak Sistemine Geçiş
Sayfa F. Aksaray

 Amerika Birleşik  Devletleri‘nin yeraltı kömür   madenlerinde   1962   yılma  kadar   uygu­ lanmakta  olan  sistem,   herkesçe  bilinen  «Oda ve Topuk» metodu idi. Bazı raporlarda, daha ziyade bir merak konusu olarak bu memleket­ te,  uzun  ayakların  mevcudiyetinden  bahsedi­ lirdi.  Sonuçlan  pek  de       parlak     olmıyan bu ayakların ömrü de kısa idi. Fakat, 1962 yılın­ dan itibaren Amerikan teknik literatürü, baş­ langıçta   randımanlan   cesaret            verici,      daha sonra randımanlan oda ve topuk sisteminde- kine  eşit  olmıya başlıyan  ve nihayet  bunlan hissedilir  şekilde   geride  bırakan  uzun              ayak­ lardan söz etmeye başlamıştır. Hâlen, maden­ cilikle ilgili neşriyatta, ayak sistemli panolar­ da   elde   edilen   ortalama   ayak   randımanları­ n  50 - 100  ton/Adam - vardlye                                                olduğundan bahsedilmektedir. Bu parlak sonuçlar, dünya madencilik   nazarlannı   Amerika   üzerine   çek­ miş,  basan  nedenleri  araştırma        konusu  ol­ muştur.  Bu  üstün  hamleye  acaba  ne  gibi  fi­ kirler,  teknik  ve  materyal âmil olmuştur?

Jeolojinin Ana Prensipleri ve Temel Konuları
Sayfa E. Demirtaşlı

 Jeoloji ; yerin altında ve üstündeki madde, yapı ve şekillerle ve bunları meydana getiren tabiat kuvvetleriyle ilgilenen bir yer ilmidir. Yaşadığımız atomik çağda «ilim» sözcüğünün anlamı kişilere göre az çok değiş­ tiğinden ilmin de bir tarifini yapmak faydalı olacaktır.