Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 6 - Sayı 1 (Şubat 1967)
Ergitme Metalurjisi Yoluyla Bakır İstihsali Hakkında Düşünceler
Sayfa U. Kuxmann

 ÖZET : Tatbik edilmekte olan standart proseslerin ve bunların değişik şekillerinin kısa bir izahından sonra ısı tekniği bakımından yapılan incelemeler vasıtasıyla prosesler arasındaki farklar gösterilmiştir. Gelecekteki gelişmeler arasında bilhassa oksijen kullanılması ve sürekli proseslerin tatbikat sahasına konulması üzerinde durulmaktadır. ZUSAMMENFASSUNG.- Nach kurzer Darstellung der in Amvendung stehenden Standartverfahren und ihrer Abwandlungen wurden anhand waermetechnischer Betrachtungen Unterschiede zwischen den Verfahren aufgezeigt. Unter den zukiinftigen Entwicklungen wird vor allem auf die Verwendung von Sauerstoff und die Einfuhrung kontinuierlicher Verfaliren erngegangen.

Divriği Demir Cevheri Tozlarının Peletleme Yolu ile Aglomerasyonu
Sayfa M. H. Erten

 ÖZET: Memleketimizde istihsal edilmekte bulunan demir cevherlerinden elde edilen tozların peietleme usulüyle aglomerasyonunun mümkün olup olmadığını tahkik için başlanan bu araştırmada, ilk olarak Divriği Dmir Madenlerine ait demir tozları üzerinde çalışılmış ve alman neticelere göre mezkûr tozlardan yüksek fırında kullanılabilecek özellikte peletler yapmanın mümkün olduğu anlaşılmıştır. Pelet haline getirilecek olan tozların, önce -100 meşten daha ince bir eb‘ada öğütülmesi ve % 1-2 nisbelinde bentonit ve yeteri kadar su ile karıştırıldıktan sonra, döner bir tamburda peletlenmesi ve bilâhare 105°C de kurutulup 12(KPC de yakılması gerekmektedir. Bu suretle hazırlanan peletlerin 100-200 Kg. îık bir basınca karşı koyabildiği ve kükürt muhtevalarında ‘%50 nisbetinde bir azalma meydana geldiği yapı­ lan deneylerle sabit olmuştur.

Kütahya Çini Harmanlarını Geliştirme İmkanları
Sayfa B. Sezer

 ÖZET: Kütahya çini imalâthanelerinde kullanılan harman kompozisyonları, aynı hammedeleri ihtiva etmelerine rağmen, imalâthaneden imalthaneye değişmektedirler. Bu etüdle mevcut imalât şartlarına bağlı kalınarak ve aynı hammaddeler kullanılarak, çeşitli harman kompozisyonlarını geliştirme imkânları araştırıldı. Yapılan denemeler neticesinde çark ve pres harmanlan geliştirildi ve mevcut döküm harmanlan içinden en iyisi seçildi. Kullanılan hammaddelerle ve mevcut şartlarla istenilen kalitede imalât yapılması mümkün değildir. Kaolen, feldspat ve plâstik kil gibi hammaddeler diğer bölgelerden sağlanarak modern çini harmanlan hazırlanması ve bunlarla imalât yapılması tavsiye olunur. ABSTRACT : Although the raw materials remain the same, various batch compositions at the Kütahya chin?, works vary between the works. A study was underkaten to investigate the possible improvements among various batch compositions without causing any major changes in the established manufacturing processes and the raw materials The batch compositions for hand jiggering and dry pressing were improved and the best batch composition for slip casting was chosen among the present batch compositions as a result of experiments conducted. With the present raw materials and manufacturing conditions, it is impossible to produce ware of high quality. It is advisable to use raw materials such as china clay> ball clay and feldspar of other districts and to prepare new batch compositions for high quality china.

Rammgeraet ile Ayak Mekanizasyonu
Sayfa T. Erkin

 ÖZET : Bu yazıda dik ve ince kömür damarlarındaki, kazı randımanını artırmak gayesiyle yapılan mekanizasyon denemelerinden biri olan Rammgeraet, ana hatlarıyla tanıtılmakta ve kullanılış imkânları incelenmektedir. ABSTRACT : In this paper a new tool used in improving the efficiency of excavations in steeply dipping thin coal beds is briefly discribed. Possibilities of its uses are discussed.

Sismik Metodların Son Senelerdeki Gelişmesi
Sayfa F. Aksaray

 ÖZET : Sismik propeksiyon metodundan, daha hassas ve daha derinden bilgi elde etmek gereği son senelerde üzerinde en çok durulan problemlerdendir. Henüz az bilinen bazı sismik işlemlerin yeni geliş­ melere yol açacağı şüphesizdir. Aşağıdaki yazıda Sismik metodlann son senelerdeki gerek arazi tatbikatında ve kullanılan aletlerde, gerekse kayıtların değerlendirilmesinde görülen gelinmelerin bir özeti yapılacaktır. SOMMAIRE : La nécessité d‘obtenir de la méthode sismique des informations de plus en plus précises et de plus en plus profondes se fait actuellement très pressante. Certaines technique de traitement de l‘information sismique sont actullement à peine connues et permettront sans doute de nouveaux progrés. Dans cet article on a temté de faire d‘une vue assez grossière, la résumé d‘évolution de la sismique ainsi que sur le terrain et dans le domaine d‘interprétation^ dans ces dernières années.

Kazaların Milli Ekonomiye Tesiri
Sayfa M. Çakır

 ÖZET : Türkiyede vuku btılan iş kazaları, yangın, trafik kaza,arı ve önlenmesi mümkün bilûmum hadiseler ile. ilk yardım yapılamadığından mütevellit, can ve mal kaybımız, ileri meımleketlere göre en az 10 mislidir. Mevzuat hükümlerinin tatbiki, murakabenin tesirli ve gereği şekilde ilgi görmesi halinde; canlı misâlleri ile arzedildiği gibi, zuhuru melhuz her türlü »müessif hadiselerin asgari hadlere düşeceği şüphesizdir. ABSTRACT : Accidentloss es in life and malcrial due to fire, word and traffic accidents and due to lack of immediate firstaid treatments are at least 10 times greater in Turkey than in other advanced countries. It is suggested that it will be possible to reduce the accident rates to a bare minimum by effectiv application and control of the existing regulations. This is demostrated by actual examples.

Mühendis ve İktisat
Sayfa M. Öcal

 ÖZET : Yüksek Mühendislik öğrenimine iktisat açıklanmaktadır.

Yeni Kaledonya`da
Sayfa J. Guillard

 1880  den  beri.    Le  Nickel  şirketi     Yeni Kaledonya‘daki  nikel  cevherini  çıkartmakta ve işlemektedir. Serbest Dünyanın ikinci müs tahsili olan şirketin istihsal  kapasitesi,  ferro- nikel ve matların ihtiva ettiği nikel miktarına göre,  halihazırda, senede 36.000  tonu geçmek tedir.

1965    de     şirket    yirmibeş   memlekette

33.000  tondan  fazla  nikel  satmıştır.  Çelik  en düstrisi,  %  34  ü paslanmaz  çelik  imalatında olmak  üzere,  kullanılan  nikel  miktarının  %

58  ini  tüketmekle,  en  çok  nikel  sarfeden  en düstri  kolları  arasında  birinci  yeri  almakta dır.  Galvanoplastie  %  15  le  ikinci  gelmekte, diğer  branşların  nikel  istekleri  gittikçe  art makta ve halihazırda nikel piyasasının  %  10 una  erişmektedir.

Batı dünyası 1965‘de geçen senenin 285.003 tonuna  ve   1963  ün  226.000  ttuuııa         karşılık

330.000  ton  nikel  sarfetmiştir.  Nikel  tüketimi artışı, bilhassa U.S.A. ,da, hızla ilerlemektedir ;

U.S.A.  da  nikel  tüketimi  1963  de  113.000  ton, 1965  de  160.000                tondur,  Avrupa‘da  1963   de

87.000  ton,  1965 de  126.000  tondur.  Fransa‘da- ki  durum  şöyledir:  15.800  ton  1963  de,  20.500 ton 1964 de, 1965 de ise 22.000 tondan fazladır