Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 56 - Sayı 3 (Eylül 2017)
Maden Maliyet Yazılımı Kullanılarak Açık İşletme Planlamasında Nihai İşletme Derinliği Optimizasyonu Final Depth Optimization in Open Pit Mine Planning by Using Mine Cost Optimization Software ( Orjinal Araştırma )
DOI 10.30797/madencilik.389063 Tahir Mallı , Doğan Karakuş , Alper Gönen

ÖZET

Günümüzde maden işletme planlamasında temel hedef, Net bugünkü değerin yükseltilmesine yöneliktir. İdeale yakın gerçekçi bir planlamaya göre elde edilecek gelir, popüler yatırım değerlendirme yöntemi olan Net bugünkü değer (NBD) tekniği kullanılarak değerlendirilmektedir. NBD`i maksimum yapan işletme parametrelerinin belirlenmesi bu nedenle oldukça önemlidir. Özellikle optimum işletme kapasitesi, derinlik ve boyutsal sınırlar işletmenin ekonomikliğini de belirlemektedir. Mevcut madencilik sorunlarının çözümü, ideal işletme planlaması ile NBD yükseltilmesine dayandığından Maden Maliyet Optimizasyonu yazılımı (MCO), bu amaca yönelik tasarlanmıştır. Bu çalışmada, yazılım kullanılarak madencilik fizibilitelerinin değerlendirilmesinde önemli parametre olarak öngörülen optimum açık işletme nihai derinliği ve işletme ömrünün daha kesin olarak belirlenmesine yönelik bir model önerilmektedir. İşletilebilir rezerv cevher ton başına elde edilmesi öngörülen NBD maksimizasyonu temel amaçtır. Bu yönüyle çalışmanın madencilik yatırımlarına yeni çözümleme stratejisiyle farklı bir yaklaşım getireceği düşünülmektedir.

ABSTRACT

The main objective of today`s mine planning is intended to maximize net present value of a project. Income to be earned on a realistic plan close to ideal is evaluated at using Net present value (NPV) technique which is a popular investment appraisal method. This is why it is very important to determine the operating parameters that maximize the NPV. Especially optimum production capacity, depth and dimensions of ore body also determine the economics of mine. Solution of existing mining problems are based on the ideal mine planning and to increase NPV. Mine Cost Optimisation (MCO) software is designed to be aimed at these solutions. In this study, a model is proposed for more precise determination of the open pit final depth and mine life as an important parameter in the evaluation of mining feasibilities by using MCO software and maximization of NPV is aimed. It is thought that this study will bring a different approach to mining investments with a new solution strategy

Türkiye`de Meydana Gelen Ani Gaz ve Kömür Püskürmesi Olaylarinin Değerlendirilmesi ve Olaylarla Mücadelede Alinacak Önlemler - An Assessment Of Coal and Gas Outburst Occurrences in Turkey And Prevention Methods ( Derleme )
DOI 10.30797/madencilik.389260 Olgun Esen , Gündüz Ökten , Abdullah Fişne

ÖZET

Dünya`da yeraltı kömür madenciliğinde, yıllardır büyük can ve mal kayıplarına neden olan ani gaz ve kömür püskürmesi olayları, yurdumuzda da Zonguldak Taşkömürü Havzası`nda meydana gelmekte olup, acil olarak çözümlenmesi gereken iş kazası nedenleri arasında yer almaktadır. Havzada 1969-2013 yılları arasında 90 adet ani gaz ve kömür püskürmesi olayı kaydedilmiş ve toplam 374 kişi hayatını kaybetmiştir. 2013 tarihinden günümüze kadar geçen sürede havzada herhangi bir olay gerçekleşmemiştir. Bu çalışmada, ani gaz ve kömür püskürmesi olayı tanıtılmış, olayın meydana gelişinde rol oynayan ana faktörler sıralanarak, oluşum mekanizması kısaca açıklanmıştır. Ayrıca havzada kayıtlara geçen olayların istatistiksel bir değerlendirmesi yapılmış, olaylarla mücadele uygulanan yöntemler özet olarak verilmiştir.

ABSTRACT

The coal and gas outbursts which causes loss of life and property in underground coal mining through the worldwide. This event only occurs in the Zonguldak coal basin in Turkey, and it has to immediately be prevented in the collieries of the basin. The sum of 374 workers were died after 90 coal and gas outburst occurrences were experienced in the years between 1969 and 2013. After 2013, coal and gas outbursts were not occurred until today. In this paper, coal and gas outbursts were identified and the mechanism of outburst have been given as a brief summary. Moreover, statistical assessment of outbursts for the Zonguldak coal basin have been made and the prevention methods were summarized.

Coal Blending for Thermal Power Stations - Termik Santrallar İçin Kömür Harmanlama ( Derleme )
DOI 10.30797/madencilik.390317 Mustafa Yörükoğlu

ÖZET

Kömürle çalışan santrallarda verim artışı, tamir bakım masraflarında ve zararlı gazların emisyonunda azalmayı sağlayan kömür harmanlama konusu bilimsel ve uygulamalı olarak birçok ülkede gerekli ilgiyi görmekle beraber, konuya yeterli ilgiyi göstermeyen farklı ülkelerde santral işletmecileri de bulunmaktadır. Bu makale, özellikle yanındaki kömür ocağından yakıt sağlayan santrallar için bu konuya neden önem verilmesi gerektiğini, harmanlama yöntemlerini, toplam kömür kalite yönetimini, stok sahası ekipman seçiminin önemini kısaca belirtmekte ve tüm bu hususların iyi bir harmanlama için gerekli parametreler olduğuna işaret etmektedir. 

ABSTRACT

Coal blending which provide increase in efficiency, decrease in repair-maintenance costs and emission of harmful gases in coal fueled power plants, is in the interest of many countries both scientifically and practically. Nevertheless, there are many power plant operators in different countries showing no adequate interest to this important issue. This paper briefly explains the importance of blending, types and methods of blending, total coal quality management and importance of stockyard equipment selection especially for mine-mouth power plants and points out that all these are essential parameters of a good blending.

 

Tiyosülfat ile Altin ve Gümüş Liçinin Temelleri - Bölüm I - Fundamentals of Thiosulphate Leaching of Gold and Silver - Part I ( Derleme )
DOI 10.30797/madencilik.390779 Fırat Ahlatcı , Ersin Y. Yazıcı , Oktay Celep , Hacı Deveci

ÖZET

Günümüzde, cevherlerden altın üretiminde en yaygın (>%90) olarak tercih edilen yöntem siyanür liçidir. Siyanür liçi, 19. yüzyılın sonlarından itibaren endüstriyel olarak kullanılmaktadır ve liç kimyası iyi bilinmektedir. Bununla beraber özellikle son yıllarda, siyanürün yüksek derecede toksik özelliğe sahip olmasına bağlı olarak artan çevresel kaygılar nedeniyle, kullanımına dair kısıtlamalar getirilmiştir. Avrupa Birliği 2010 yılında siyanürün tamamen yasaklanmasını değerlendirmiş ancak; altın kazanımında teknik ve ekonomik açıdan siyanür liçi ile yarışabilen bir teknoloji mevcut olmadığı için genel bir yasak getirmemiştir. Siyanüre alternatif reaktifler arasında tiyosülfat, düşük toksik özelliği ve yüksek liç kinetiği gibi özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Tiyosülfat liçi, siyanür ile etkin olarak kazanılamayan bazı refrakter tip cevherlerde de yüksek verimler sağlamaktadır. Tiyosülfat liçinin ilk endüstriyel uygulaması 2015 yılında Barrick Gold firması tarafından uygulamaya geçirilmiştir. Bu çalışmada, amonyaklı tiyosülfat liçinin tarihsel gelişimi, siyanür liçi ile teknik/çevresel açıdan karşılaştırılması, liç mekanizması ve liç işlemini etkileyen temel parametreler irdelenmiştir. Ayrıca, alternatif tiyosülfat liçi sistemleri de değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

Today, the most common (>%90) method preferred for production of gold from ores is cyanide leaching. Cyanide leaching with its well-known chemistry has been used industrially since the late 19th century. Restrictions have come ‘into force particularly in recent years due to ever increasing environmental concerns for high toxicity of cyanide. European Union has once considered a general ban on the use of cyanide; however, they could not apply such a ban due to the lack of an alternative that can economically and technically compete with cyanide. Thiosulphate has received particular attention among reagents alternative to cyanide with its attributes such as low toxicity and high leaching kinetics. Thiosulphate leaching could also provide high recoveries in some refractory ores where cyanide leaching fails. The first commercial application of thiosulphate leaching has been implemented by Barrick Gold Co. in 2015. In this study, historical development of ammoniacal thiosulphate leaching, its technical and environmental merits, leach mechanism and parameters affecting leaching were discussed. Alternative thiosulphate leaching systems were also evaluated.