Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 56 - Sayı 2 (Haziran 2017)
Kolon ve Mekanik Flotasyon Hücrelerinde Köpürtücü Miktarı ve Türünün Su ile Taşınıma Etkisi - Influence of Frother Concentrations and Types on Entrainment ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 45 - 54 Hülya Kurşun, İbrahim Erdoğan

 Su ile taşınım (entrainment), tanelerin köpüğe bağlanmadan suyun sürükleme etkisi ile köpüğe taşınan malzemeyi ifade eder. Genellikle mekanik ve kolon flotasyonu sistemlerinde ihmal edilmektedir. Bu çalışmada, yüksek saflıktaki kalsit (%97,78 CaCO3) ve sölestit (%97,20 SrSO4) minerallerinin karışımı (1:1 oranında) ile bir grup deneyler yapılmıştır. Farklı köpürtücü tür ve konsantrasyonlarında Denver tipi mekanik flotasyon makinası kullanarak su ile taşınım faktörleri hesaplanmış, Kursun (2017)`de kolon hücresi ile yapmış olduğu deneylerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Kolon ve mekanik hücre deney sonuçları karşılaştırıldığında su ile taşınım faktörü kolon hücresinde en düşük değere ulaşmıştır.

Mekanik Flotasyon; Pi MIBC (0,471) < Pi Çam yağı (0,495)

Kolon Flotasyonu; Pi MIBC (0,365) < Pi Çam yağı (0,480)

Sonuç olarak, köpürtücü miktarı ve türü her iki flotasyon hücresinde de görüldüğü gibi su ile taşınım faktörünü, konsantre verim ve seçimliliğini önemli derecede etkilemektedir. Kolonda 80 g/t MIBC köpürtücü kullanılması durumunda minimum su ve kalsit verimine ulaşılmıştır (4 dakika kalma süresi). Kirjaveinen (1988;1989) modeli, hidrofilik tanelerin su ile taşınım faktörünü (Pi) belirlemek için kullanılmıştır.

Reliability Analysis of a Dragline Using Fault Tree Analysis ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 55 - 64 Deniz Tuncay, Nuray Demirel

  Draglines, as massive and expensive stripping machines, are highly utilized in open cast mining o remove overburden. Reliabilities and availabilities of draglines play a critical role to sustain he continuity of overburden stripping and, hence, coal productions. Thorough understanding of he system and its components is required in order to accomplish high levels of availability and t can be achieved with an in depth reliability analysis. This study presents component-based eliability analysis of a walking dragline being operated in an open cast coal mine in Turkey. The ain objective of the study is to understand the effects of each component or subsystem of a ragline on its reliability which will further provide insight in to optimized maintenance schedule. he results of the study revealed that the system is expected to fail in 37.9 hours, most probably due to a failure in the rotation component of the movement subsystem. Dragging rope is predicted to have the highest contribution to number of failures within a year, but the motors and generators will cause the longest downtime if failed. Reliability importance (RI) values were also found to be useful to decide which components need attention at certain time intervals.

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Metalik Bir Maden Yatağının Değerlendirilmesi - Evaluation of a Metallic Mine Deposit with Geographic ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 65 - 76 Hale İşleker, Ali Can Özdemir, Ahmet Dağ

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), grafik ve grafik olmayan (tablosal) verilerin ilişkilendirildiği ve bu lişkiler aracılığıyla analizlerin gerçekleştirildiği bir araçtır. Bu çalışma ile Siirt Madenköy Bakır atağı verileri kullanılarak, bir maden yatağının Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olan ArcGIS ile eğerlendirilmesi yapılmış, elde edilen sonuçlar madencilikte yaygın olarak kullanılan Surpac adencilik yazılımı çıktıları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçları; CBS`nin madencilik üzey modellemesi ve kaynak kestiriminde kullanılabilirliğini göstermektedir.

Sekköy (TKİ-GELİ) Kömür Hazırlama Tesisinin Performansının Değerlendirilmesi - Evaluation of Sekköy (TKİ-GELİ) Coal Washing Plant ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 77 - 84 Zehra Altınçelep, Oktay Bayat

 Bu çalışmada, TKİ-GELİ Müessesine ait Sekköy Lavvarının performansı değerlendirilmiştir. Performans değerlendirmesinde fraksiyonel yıkanabilirlik değerleri kullanılmıştır. Lavvarda; Drewboy teknesi ve Larcodem ayırıcısındaki tüvanan kömür, yüzen mal (lave, temiz kömür) ve batan malzemeden (şist) temsili numuneler alınmış, alınan numunelere elek analizi yapılmış, elek fraksiyonlarına yüzdürme-batırma testleri uygulanmış ve her test sonucu elde edilen ürünlerin kül analizleri yapılmıştır. Elde edilen veriler ile her bir ekipman (Drewboy teknesi ve Larcodem ayırıcısı) için fraksiyonel Tromp eğrileri çizilmiş, fraksiyonel Ep ve d50 değerleri hesaplanmıştır. Drewboy teknesinin kesme yoğunluğu yaklaşık olarak 1,5 g/cm3, Larcodem ayırıcısında ise yaklaşık olarak 1,8 g/cm3 olduğu saptanmıştır. Drewboy teknesinin Ep değeri 0,050 iken Larcodem ayırıcısının Ep değeri ise 0,225 olduğu saptanmıştır. Drewboy teknesinden elde edilen fraksiyonel Ep değerinin sınırlar içinde olduğu (0,12