Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 56 - Sayı 2 (Haziran 2017)
Kolon ve Mekanik Flotasyon Hücrelerinde Köpürtücü Miktarı ve Türünün Su ile Taşınıma Etkisi - Influence of Frother Concentrations and Types on Entrainment ( Orjinal Araştırma )
DOI 10.30797/madencilik.384222 Hülya Kurşun, İbrahim Erdoğan

ÖZET

Su ile taşınım (entrainment), tanelerin köpüğe bağlanmadan suyun sürükleme etkisi ile köpüğe taşınan malzemeyi ifade eder. Genellikle mekanik ve kolon flotasyonu sistemlerinde ihmal edilmektedir. Bu çalışmada, yüksek saflıktaki kalsit (%97,78 CaCO3 ) ve sölestit (%97,20 SrSO4 ) minerallerinin karışımı (1:1 oranında) ile bir grup deneyler yapılmıştır. Farklı köpürtücü tür ve konsantrasyonlarında Denver tipi mekanik flotasyon makinası kullanarak su ile taşınım faktörleri hesaplanmış, Kursun (2017)`de kolon hücresi ile yapmış olduğu deneylerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Kolon ve mekanik hücre deney sonuçları karşılaştırıldığında su ile taşınım faktörü kolon hücresinde en düşük değere ulaşmıştır. Mekanik Flotasyon; Pi MIBC (0,471) < Pi Çam yağı (0,495) Kolon Flotasyonu; Pi MIBC (0,365) < Pi Çam yağı (0,480) Sonuç olarak, köpürtücü miktarı ve türü her iki flotasyon hücresinde de görüldüğü gibi su ile taşınım faktörünü, konsantre verim ve seçimliliğini önemli derecede etkilemektedir. Kolonda 80 g/t MIBC köpürtücü kullanılması durumunda minimum su ve kalsit verimine ulaşılmıştır (4 dakika kalma süresi). Kirjaveinen (1988;1989) modeli, hidrofilik tanelerin su ile taşınım faktörünü (Pi) belirlemek için kullanılmıştır.

ABSTRACT

Entrainment refers to materials which are water-entrained without attaching to the foam. It is usually neglected in conventional and column flotation systems. In this study, a group of experiments were carried out with a mixture (1:1 ratio) of artificial minerals of high purity calcite (97,78% CaCO3 ) and celestite (97,20% SrSO4 ). Entrainment were calculated using Denver type flotation machines in different frother types and concentrations, and compared with the results of the experiments in Kursun (2017) at column flotation. Entrainment factor calculated for column flotation was lower than the one for conventional flotation. Conventional Flotation; Pi MIBC (0,471) < Pi Pine Oil (0,495) Column Flotation; Pi MIBC (0,365) < Pi Pine Oil (0,480) Consequently, the frother concentration and type significantly affect the entrainment, recovery and selectivity of concentrate as it is seen in both flotation cells. Minimum water and calcite recoveries were provided with 80 g/t of frother concentration for MIBC in column flotation. (4th minute residence time). Kirjaveinen (1988;1989) model was used for describing a specific entrained factor (Pi) of hydrophilic particles in this study.

Reliability Analysis of a Dragline Using Fault Tree Analysis ( Orjinal Araştırma )
DOI 10.30797/madencilik.388169 Deniz Tuncay, Nuray Demirel

ÖZET

Çekme kepçeli yerkazarlar, açık ocak kömür madenlerinde örtükazı işleminde kullanılan büyük ve pahalı maden makineleridir. Bu yerkazarların güvenilirliği ve kullanılabilirliği, örtükazı işlemlerinin sürekliliğinde ve dolayısıyla kömür üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek seviyede kullanılabilirliği sağlamak için sistemin ve bileşenlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması gerekir ve bu kapsamlı bir güvenilirlik analizi ile başarılabilir. Bu çalışma, Türkiye`de açık ocak olarak işletilen bir kömür madeninde kullanılan bir çekme kepçeli yerkazarın bileşene dayalı güvenilirlik analizini sunmaktadır. Çalışmanın temel amacı, bu yerkazarın her bir bileşeninin ve alt sisteminin, sistem güvenilirliği üzerindeki etkilerini anlamak ve böylece optimize edilmiş bakım çizelgesine ilişkin daha fazla bilgi sağlamaktır. Sonuçlara göre, yerkazarın hareket alt sisteminin dönüş bileşeni arıza ihtimali en yüksek bileşen olarak belirlenmiştir ve yerkazarın 37.9 saatte arızalanacağı öngörülmüştür. Çekiş halatı ise bir yıl içinde arıza sayısına en fazla katkıda bulunacak bileşen olacağı tahmin edilmiş, ancak motorlar ve jeneratörler arıza halinde en uzun kesintilere neden olmaları beklenmektedir. Güvenilirlik önem (RI) değerlerinin, belirli zaman aralıklarında hangi bileşenlere dikkat edilmesi gerektiğine karar vermek için yararlı olduğu saptanmıştır.

ABSTRACT Draglines, as massive and expensive stripping machines, are highly utilized in open cast mining to remove overburden. Reliabilities and availabilities of draglines play a critical role to sustain the continuity of overburden stripping and, hence, coal productions. Thorough understanding of the system and its components is required in order to accomplish high levels of availability and it can be achieved with an in depth reliability analysis. This study presents component-based reliability analysis of a walking dragline being operated in an open cast coal mine in Turkey. The main objective of the study is to understand the effects of each component or subsystem of a dragline on its reliability which will further provide insight ‘into optimized maintenance schedule. The results of the study revealed that the system is expected to fail in 37.9 hours, most probably due to a failure in the rotation component of the movement subsystem. Dragging rope is predicted to have the highest contribution to number of failures within a year, but the motors and generators will cause the longest downtime if failed. Reliability importance (RI) values were also found to be useful to decide which components need attention at certain time intervals. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Metalik Bir Maden Yatağının Değerlendirilmesi - Evaluation of a Metallic Mine Deposit with Geographic ( Orjinal Araştırma )
DOI 10.30797/madencilik.388351 Hale İşleker, Ali Can Özdemir, Ahmet Dağ

ÖZET

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), grafik ve grafik olmayan (tablosal) verilerin ilişkilendirildiği ve bu ilişkiler aracılığıyla analizlerin gerçekleştirildiği bir araçtır. Bu çalışma ile Siirt Madenköy Bakır Yatağı verileri kullanılarak, bir maden yatağının Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olan ArcGIS ile değerlendirilmesi yapılmış, elde edilen sonuçlar madencilikte yaygın olarak kullanılan Surpac madencilik yazılımı çıktıları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçları; CBS`nin madencilik yüzey modellemesi ve kaynak kestiriminde kullanılabilirliğini göstermektedir.

ABSTRACT

Geographic Information Systems (GIS) is a tool where graphical and non-graphical(table) data are correlated and analyzed through these relations. In this study, an ore deposit has been assessed using the data of boreholes from Siirt Madenkoy Copper Mine aid of a program of Geographic Information System, ArcGIS. Surpac software has been selected to check of information of copper mine obtained by ArcGIS and results have been compared. The results showed that Geographic Information System software can be used in surface modelling and reserve estimating.

Sekköy (TKİ-GELİ) Kömür Hazırlama Tesisinin Performansının Değerlendirilmesi - Evaluation of Sekköy (TKİ-GELİ) Coal Washing Plant ( Orjinal Araştırma )
DOI 10.30797/madencilik.389057 Zehra Altınçelep, Oktay Bayat

ÖZET

Bu çalışmada, TKİ-GELİ Müessesine ait Sekköy Lavvarının performansı değerlendirilmiştir. Performans değerlendirmesinde fraksiyonel yıkanabilirlik değerleri kullanılmıştır. Lavvarda; Drewboy teknesi ve Larcodem ayırıcısındaki tüvanan kömür, yüzen mal (lave, temiz kömür) ve batan malzemeden (şist) temsili numuneler alınmış, alınan numunelere elek analizi yapılmış, elek fraksiyonlarına yüzdürme-batırma testleri uygulanmış ve her test sonucu elde edilen ürünlerin kül analizleri yapılmıştır. Elde edilen veriler ile her bir ekipman (Drewboy teknesi ve Larcodem ayırıcısı) için fraksiyonel Tromp eğrileri çizilmiş, fraksiyonel Ep ve d50 değerleri hesaplanmıştır.

Drewboy teknesinin kesme yoğunluğu yaklaşık olarak 1,5 g/cm3 , Larcodem ayırıcısında ise yaklaşık olarak 1,8 g/cm3 olduğu saptanmıştır. Drewboy teknesinin Ep değeri 0,050 iken Larcodem ayırıcısının Ep değeri ise 0,225 olduğu saptanmıştır. Drewboy teknesinden elde edilen fraksiyonel Ep değerinin sınırlar içinde olduğu (0,12gözlenen kesme noktası kaymasının ürün kalitesine olumsuz etkisi olduğu saptanmıştır.

ABSTRACT

In this study, TKİ-GELİ Sekköy coal washing plant`s performance was evaluated. Fractional washability values were used for the performance evaluation. For this purpose, representative samples were taken from pre-determined points on the flowsheet at the washing plant and then screen analyses, sink and float tests and ash analyses were done to the sized particles. Fractional Tromph curves were drawn for each equipment (Drewboy and Larcodem) and fractional Ep and d50 values were calculated. Cut of density was determined as approximately 1.5 g/cm3  for Drewboy and approximately 1.8 g/cm3  for Larcodem. It was determined that Ep value was 0.050 for Drewboy while Ep value was 0.225 for Larcodem. It can be said that fractional Ep value was in the limit (0.12that higher cut point deviation has a negative effect on the product quality for this equipment.