Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 56 - Sayı 1 (Mart 2017)
Soma Eynez Kömür Sahasi İçi̇n Farklı Bi̇r Üretim Yöntemi̇ Önerisi - A New Production Method Proposal for Soma Eynez Coal Field ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 5-12 B.Ünver, M.A.Hindistan, A.E.Tercan, G.Ertunç, M.S.Ünal, S.Y.Kıllıoğlu, F.Atalay

Soma Eynez kömür damarında üretim farklı seviyelerde katlar oluşturularak yapılmaktadır. Damar meyili uygun olan üst kısımlarda yatay dilimli üretim yöntemi uygulanmıştır. Eynez damarının tavanında sağlam nitelikte marn, tabanında ise sudan etkilenen oldukça zayıf bir kil formasyonu bulunmaktadır. Bu koşullar nedeniyle ilk dilim (ayak) kömür tavanında açılmakta ve damar kalınlığına göre yeterli sayıda diğer dilimler tabana doğru açılmaktadır. Tabandaki kilden daha az etkilenmek amacıyla bir miktar kömür bırakıldıktan sonra üzerine taban dilimi ayağı oluşturulmaktadır.

 

Sahadaki üretim verimini artırmak amacıyla farklı üretim teknikleri konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Sahada henüz taban diliminde tam mekanizasyon uygulanmadığı için karşılaşılacak sorunlarla ilgili bir tecrübe bulunmamaktadır. Teknik ayrıntılarına girilmeden, burada önerilen yöntem ile tüm kömürün mekanize olarak daha hızlı ve güvenilir bir şekilde üretilmesi olanaklı olabilir. Yöntemde taban ayak diliminin öncelikle üretilmesi ve arkada oluşan boşluk göçmeden beton ile doldurulması düşünülmüştür. Bu beton dolgu, üstündeki panonun üretiminde güvenli sağlam bir taban olarak kullanılacaktır. Önerilen yöntemin uygulanabilir olması için ayrıntılı araştırma ve analizler yapılmalıdır. Esas olarak bu yazıda Soma Eynez sahası için farklı bir üretim stratejisinin tartışmaya açılması hedeflenmiştir.

 

Cycle Time Segments and Cycle Time Distribution Curves of Mining Size Wheel Loaders – A Case Study ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 13-21 Metin Özdoğan, Hakkı Özdoğan

Kazdıklarını kamyona yüklemekte olan tekerlekli maden yükleyicilerinin döngü süresi evreleri kule dönüşlü makinalardan bütünüyle farklıdır. Bu evreler kazıya gidiş, kazı, boşaltmaya gidiş ve boşaltma evrelerinden oluşur. Bu nedenle maden yükleyicisinin iş döngüsü eşdeğer kule dönüşlü yerkazardan daha uzundur. Ancak seçmeli kazı gerektiren madenlerde olduğu gibi çok gezingenlik ve esneklik gereken uygulamalarda yükleyiciler yeğlenir. İş döngüsü evrelerinimn incelenmesi iş döngüsünü geliştirme yönünde nesnel ve nicel ipuçları verebilir. Özellikle operatör değişikliklerinde ve kamyon yanaştırma düzeni değiştirildiğinde, bu evreler incelenmelidir. Bu yüzden iş döngüsü istatistiklerini ve iş döngüsü dağılım eğrilerini incelemek olağanüstü önemlidir. Bu makalede biri Brezilya`dan biri de Türkiye`den olmak üzere iki olay çalışılmıştır. Örnek iş döngüsü evreleri ve iş döngüsü dağılım eğrileri araştırılmış ve tartışılmıştır.

Kömür Madenci̇li̇ği̇ Kaynaklı Hava Ki̇rli̇li̇ği̇: Parti̇kül Madde ve Metan Emi̇syonları Üzeri̇ne Li̇teratür Araştırması - Air Pollution due to Coal Mining: Literature Review About ( Derleme )
Sayfa 23-31 Kazım Onur Demirarslan, Ali Kaya

Yenilenebilir enerji teknolojileri gelişmesine rağmen, halen fosil yakıtlara olan bağımlılığımız
devam etmektedir. Fosil yakıtlar içerisinde, verimliliği ile fiyatı en uygun yakıt kömürdür. Endüstri
devrimiyle beraber kömür kullanan buhar makinelerinin yaygınlaşması kömür ihtiyacını da
arttırmıştır. Kömüre olan ihtiyaç kömür üretimini fazlalaştırmış, kömür madenciliği nedeniyle oluşan
çevresel sorunlar çoğalmıştır. Bu sorunlar arasında başı hava kirliliği çekmektedir. Özellikle açık
ve yeraltı madenciliğinde meydana gelen Partikül Madde (PM) ve Metan (CH4) gazı emisyonları
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada, dünya üzerindeki kömür madenlerindeki PM ve
Metan gazı emisyonlarının durumu ve alınması gereken önlemler literatür araştırması yapılarak
açıklanmış, yapılması planlanan diğer çalışmalara kaynak olması hedeflenmiştir.

New Developments in the Australian Mining Education ( Derleme )
Sayfa 33-40 Mehmet S. Kızıl

 Avustralya madencilik sektörü, ihracat gelirinin %50`den fazlasını karşılayan ve dünyanın en
büyük beş üreticisinden biri olan önemli bir sektördür. Böyle önemli bir sektöre maden mühendisi
yetiştirmek için, dünya kalitesinde bir eğitim gerekmektedir. 1996 yılında, Avustralya çapında
standart bir maden mühendisliği eğitimi imkanı sunacak, orijinal adı Mining Education Australia
(MEA) olan Avustralya Madencilik Eğitimi adı altında ulusal bir maden okulu kuruldu. MEA`ın
kuruluş amacı, maden bölümlerine verilen maddi desteğin azalması, öğretim üyelerinin sayısındaki
azalmaya karşın maden endüstrisinin artan mühendis ihtiyacını karşılamak ve daha kaliteli
mühendis yetiştirmekti. Kurucu üyeler Queensland, New South Wales ve Curtin Üniversiteleriydi.
2009 yılında Avustralyanın dördüncü büyük maden okulu olan Adelaide Üniversitesi de MEA`ye
katıldı. Bu makale, MEA`nin kuruluş tarihçesini, oluşturulan ortak ders programını ve eğitim ve
öğretimde getirilen yeni standartları ve metotları kapsamaktadır.