Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 55 - Sayı 4 (Aralık 2016)
Zonguldak İnce Kömürlerinin Kaba Flotasyon Parametrelerinin Cevap Yüzeyi Metodu ile Optimizasyonu - Optimization of Rougher Flotation Parameters of Zonguldak Fine ( Orjinal Araştırma )
DOI 3-13 Özcan Öney, Selçuk Samanlı

ÖZET

Bu çalışmada; Zonguldak ince kömürlerinin (tane boyutu; -0,5 mm, kül; % 46,10) kaba flotasyon parametrelerinin modellenmesi ve optimizasyonu cevap yüzeyi metodu ile araştırılmıştır. Bağımsız değişkenler; gazyağımiktarı (x1 ),metilizobütilkarbinolmiktarı (x2 ), sodyumsilikatmiktarı (x3 ) ve katı oranının (x4 ) bağımlı değişkenler; kaba konsantre ağırlığı (y1 ), kaba konsantre külü (y2 ) ve yanabilir verim (y3 ) üzerindeki etkisi merkezi bileşik dönersel tasarımı ile araştırılmış ve her bir bağımlı değişken için model eşitlikleri geliştirilmiştir. Sonuçlar varyans analizi ile değerlendirilmiş olup, modellerin doğruluğu ve geçerliliği tartışılmış ve üç boyutlu grafikleri çizilmiştir. Design Expert 8.0.7.1 yazılım programı ile optimum yaklaşımda; ağırlıkça % 64,54 kaba konsantre elde edileceği ve bunun kül oranının % 23,88 ve yanabilir verimin de % 91,78 değerlerinde elde edileceği hesaplanmıştır. Bu sonuçlara, 200 g/t gazyağı, 125 g/t MIBC, 1846 g/t sodyum silikat miktarlarında ve % 10 katı oranında çalışıldığında ulaşılacağı belirlenmiştir.

ABSTRACT

In this study; modeling and optimization of rougher flotation parameters of Zonguldak fine coal (particle size; -0.5mm, ash content; 46.10 %) was investigated by using response surfacemethod. Central composite rotatable design was employed to evaluate the influence of independent variables; kerosene dosage (x1 ), methyl isobutyl carbinol (MIBC) dosage (x2 ), sodium silicate dosage (x3 ) and the solid ratio (x4 ) on the dependent variables; the weight of the rougher concentrate (y1 ), the ash content of the rougher concentrate (y2 ), and the combustible yield (y3 ). Model equations were developed for each dependent variables and then results were evaluated by using analysis of variance. The accuracy and validity of the models were discussed and threedimensional graphics were plotted. The optimum conditions were calculated by using Design Expert 8.0.7.1 software program. It was determined rougher concentrate could be obtained with the weight of 64.54 %, the ash content of 23.88 % and the combustible yield of 91.78 %. These results were taken with the help of parameters; 200 g/t diesel oil, 125 g/t MIBC, 1846 g/t sodium silicate and 10 % solid ratio.

Mikrodalga Kurutmanın Linyit Kömürünün Öğütülebilirliğine Etkisi -Effect of Microwave Drying on the Grindability of Lignite Coal ( Orjinal Araştırma )
DOI 15-22 Can Güngören, Şafak Gökhan Özkan, Hasan Hacıfazlıoğlu

ÖZET

Bu çalışmada Kastamonu-Tosya bölgesinden temsili olarak temin edilen linyit kömürü numuneleri etüvde ve mikrodalga fırında ayrı ayrı kurutulmuş ve ardından laboratuvar tipi çubuklu değirmende öğütülmüştür. Çeşitli sürelerde (10, 20, 30 ve 60 dakika) öğütülmüş numunelerin tane boyut analizi gerçekleştirilerek, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, etüvde kurutulan numunelerin, 10, 20, 30 ve 60 dakika öğütme sonunda, d80 tane boyutları sırasıyla 350, 183, 180 ve 100 µm olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan aynı sürelerde mikrodalga kurutma uygulanan numunelerin d80 tane boyutları sırasıyla 240, 175, 160 ve 97 µm olarak bulunmuştur. Ayrıca, iki farklı mekanizma ile kurutulduktan sonra öğütülen linyit numunelerinin Hardgrove öğütülebilirlik indeksi değerleri de hesaplanarak, birbirleri ile karşılaştırılmıştır.

ABSTRACT

In this study, the representative lignite coal samples supplied from Kastamonu-Tosya region were dried in a conventional drying oven and a microwave oven, and then they were ground by a laboratory rod mill. The particle size analyses of the ground samples at various grinding times (10, 20, 30, and 60 minutes) were carried out, and the results were compared. As a result, the d80 particle sizes of the samples, dried in the conventional drying oven, were determined as 350, 183, 180, and 100 µm after grinding for 10, 20, 30, and 60 minutes, respectively. On the other hand, the d80 particle sizes of the samples, dried in the microwave oven for the same drying times, were found as 240, 175, 160, and 97 µm, respectively. Besides, Hardgrove grindability index (HGI) values of ground lignite samples after drying with two different mechanisms were also calculated and compared to each other.

Alev Yürütmez Bant Kullanımının Yeraltı Metal Madenciliği İçin Değerlendirilmesi - Evaluation of Flame Retardant Belt Usage for Underground ( Derleme )
DOI 23-36 Bülent Erdem, Atilla Ceylanoğlu, Zekeriya Duran

ÖZET

Günümüzde birçok yeraltı maden işletmesi cevher nakliyatının tümünü ya da belirli bir bölümünü bantlı konveyör sistemleri ile gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, yeraltı işletme yöntemleri ile metalik cevher çıkaran ocaklarda bantlı konveyör sistemleri kullanılması durumunda konveyör bandının alev yürütmez özelliğinin gerekliliği, iş güvenliği açısından incelenmiş ve altı değişik ölçüt dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

Today, many underground mines are realizing all or a certain portion of the ore transportation by belt conveyor systems. In this study, the requirement to deploy flame-retardant conveyor belts in the case of operating belt conveyor haulage systems in underground metallic mines is investigated from the occupational safety point of view and evaluated taking ‘into account six different criteria.

Maden Ekipmanları Patlatmazlık (Ex-Proof) Sertifikalarının Karşılaştırılması - Comparison of Explosion Proof Certificates of Mining Equipment ( Derleme )
DOI 37-45 Mehmet Suphi Ünal, Süleyman Yasin Kıllıoğlu, Bahtiyar Ünver

ÖZET

Patlatmazlık, yeraltı madenleri, rafineriler ve yakıt istasyonları gibi patlayıcı ortamların bulunduğu alanlarda güvenli bir şekilde çalışabilmek adına bu ortamlarda kullanılan ekipmanların sahip olması gereken en önemli özellik olarak tanımlanabilir. Bu özellik sayesinde olası bir patlayıcı ortamda ark veya alev üretmesi muhtemel ekipmanlar farklı koruma tipleri kullanılarak ortamdan yalıtılmaktadır. Dünya genelinde kullanılan patlatmazlık standartları temel olarak aynı olsa da, farklı ülkelerin kendilerine has sertifikalandırma sistemleri bulunmaktadır. Bunların en bilinenleri uluslararası alanda IECEx ( ve Avrupa genelinde ATEX sertifikalarıdır. Dünyada farklı ülkelerde kullanılan sertifikaların hepsi genel anlamda IECEx standardına dayanmakta olup aralarında konunun özünü değiştirmeyecek nitelikte küçük farklar bulunmaktadır. Bu makalenin amacı farklı ülkelerde geçerli olan, tehlikeli ortamlarda ve özellikle madenlerde kullanılacak olan ekipmanların sahip olmaları zorunlu sertifikaların tanıtılarak karşılaştırılmasıdır. Bu konuda ülkemiz madencilik sektörünün bilgilendirilerek güvenli madencilik yapılmasına olanak tanıyacak ekipman seçimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

ABSTRACT

Being explosion proof may be defined as the most important feature for the equipments used in explosive atmospheres such as underground mines, refineries and fuel stations to have a safe working environment. With this feature, equipments that have the potential to produce an arc or a fire are isolated from the explosive atmosphere. While the globally used explosion proof standarts are basically the same, different countries have their own certification schemes, IECEx (internationally) and ATEX (Europe) being the most known ones. Certificates used in different countries in the world are all based on the IECEx standard in general terms and there are minor differences The aim of this article is to introduce and compare compulsory certifications for equipment that used in hazardous environments, especially in mines, in different countries. It is aimed to contribute to the selection of equipment that will allow our country`s mining industry to be informed and to make safe mining.