Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 55 - Sayı 4 (Aralık 2016)
Zonguldak İnce Kömürlerinin Kaba Flotasyon Parametrelerinin Cevap Yüzeyi Metodu ile Optimizasyonu - Optimization of Rougher Flotation Parameters of Zonguldak Fine ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 3-13 Özcan Öney, Selçuk Samanlı

 Bu çalışmada; Zonguldak ince kömürlerinin (tane boyutu; -0,5 mm, kül; % 46,10) kaba flotasyon parametrelerinin modellenmesi ve optimizasyonu cevap yüzeyi metodu ile araştırılmıştır. Bağımsız değişkenler; gazyağı miktarı (x1), metilizobütilkarbinol miktarı (x2), sodyum silikat miktarı (x3) ve katı oranının (x4) bağımlı değişkenler; kaba konsantre ağırlığı (y1), kaba konsantre külü (y2) ve yanabilir verim (y3) üzerindeki etkisi merkezi bileşik dönersel tasarımı ile araştırılmış ve her bir bağımlı değişken için model eşitlikleri geliştirilmiştir. Sonuçlar varyans analizi ile değerlendirilmiş olup, modellerin doğruluğu ve geçerliliği tartışılmış ve üç boyutlu grafikleri çizilmiştir. Design Expert 8.0.7.1 yazılım programı ile optimum yaklaşımda; ağırlıkça % 64,54 kaba konsantre elde edileceği ve bunun kül oranının % 23,88 ve yanabilir verimin de % 91,78 değerlerinde elde edileceği hesaplanmıştır. Bu sonuçlara, 200 g/t gazyağı, 125 g/t MIBC, 1846 g/t sodyum silikat miktarlarında ve % 10 katı oranında çalışıldığında ulaşılacağı belirlenmiştir.

Mikrodalga Kurutmanın Linyit Kömürünün Öğütülebilirliğine Etkisi -Effect of Microwave Drying on the Grindability of Lignite Coal ( Orjinal Araştırma )
Sayfa 15-22 Can Güngören, Şafak Gökhan Özkan, Hasan Hacıfazlıoğlu

Bu çalışmada Kastamonu-Tosya bölgesinden temsili olarak temin edilen linyit kömürü numuneleri etüvde ve mikrodalga fırında ayrı ayrı kurutulmuş ve ardından laboratuvar tipi çubuklu değirmende öğütülmüştür. Çeşitli sürelerde (10, 20, 30 ve 60 dakika) öğütülmüş numunelerin tane boyut analizi gerçekleştirilerek, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, etüvde kurutulan numunelerin, 10, 20, 30 ve 60 dakika öğütme sonunda, d80 tane boyutları sırasıyla 350, 183, 180 ve 100 μm olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan aynı sürelerde mikrodalga kurutma uygulanan numunelerin d80 tane boyutları sırasıyla 240, 175, 160 ve 97 μm olarak bulunmuştur. Ayrıca, iki farklı mekanizma ile kurutulduktan sonra öğütülen linyit numunelerinin Hardgrove öğütülebilirlik indeksi değerleri de hesaplanarak, birbirleri ile karşılaştırılmıştır.

Alev Yürütmez Bant Kullanımının Yeraltı Metal Madenciliği İçin Değerlendirilmesi - Evaluation of Flame Retardant Belt Usage for Underground ( Derleme )
Sayfa 23-36 Bülent Erdem, Atilla Ceylanoğlu, Zekeriya Duran

Günümüzde birçok yeraltı maden işletmesi cevher nakliyatının tümünü ya da belirli bir bölümünü bantlı konveyör sistemleri ile gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, yeraltı işletme yöntemleri ile metalik cevher çıkaran ocaklarda bantlı konveyör sistemleri kullanılması durumunda konveyör bandının alev yürütmez özelliğinin gerekliliği, iş güvenliği açısından incelenmiş ve altı değişik ölçüt dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Maden Ekipmanları Patlatmazlık (Ex-Proof) Sertifikalarının Karşılaştırılması - Comparison of Explosion Proof Certificates of Mining Equipment ( Derleme )
Sayfa 37-45 Mehmet Suphi Ünal, Süleyman Yasin Kıllıoğlu, Bahtiyar Ünver

Patlatmazlık, yeraltı madenleri, rafineriler ve yakıt istasyonları gibi patlayıcı ortamların bulunduğu alanlarda güvenli bir şekilde çalışabilmek adına bu ortamlarda kullanılan ekipmanların sahip olması gereken en önemli özellik olarak tanımlanabilir. Bu özellik sayesinde olası bir patlayıcı ortamda ark veya alev üretmesi muhtemel ekipmanlar farklı koruma tipleri kullanılarak ortamdan yalıtılmaktadır. Dünya genelinde kullanılan patlatmazlık standartları temel olarak aynı olsa da, farklı ülkelerin kendilerine has sertifikalandırma sistemleri bulunmaktadır. Bunların en bilinenleri uluslararası alanda IECEx ( ve Avrupa genelinde ATEX sertifikalarıdır. Dünyada farklı ülkelerde kullanılan sertifikaların hepsi genel anlamda IECEx standardına dayanmakta olup aralarında konunun özünü değiştirmeyecek nitelikte küçük farklar bulunmaktadır. Bu makalenin amacı farklı ülkelerde geçerli olan, tehlikeli ortamlarda ve özellikle madenlerde kullanılacak olan ekipmanların sahip olmaları zorunlu sertifikaların tanıtılarak karşılaştırılmasıdır. Bu konuda ülkemiz madencilik sektörünün bilgilendirilerek güvenli madencilik yapılmasına olanak tanıyacak ekipman seçimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.