Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 55 - Sayı 3 (Eylül 2016)
Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Cu-Zn Cevherinin Jameson Hücresi Kullanılarak Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması - Investıgation of concentration of complex Cu-Zn ore in Artvin-Murgul region by using the Jameson cell ( Orjinal Araştırma )
DOI 5-16 Cengiz Karagüzel, Oktay Şahbaz, Kenan Oğul, Ali Uçar

ÖZET

Bu araştırmada Artvin-Murgul yöresi kompleks bakır-çinko cevherinin ilk defa Jameson flotasyon hücresi ile zenginleştirilmesi araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında flotasyonu özellikle oksitlenme ve tane boyutundan dolayı sorunlu olan Doğu Karadeniz Bölgesi Akarşen ocağındaki ince taneli kompleks sülfürlü bakır-çinko cevheri çalışılmıştır. Cevher numunesinin mikroskobik incelemeleri sonucu, cevherin mineralojik bileşimi ve serbestleşme boyutu tespit edilmiştir. Cevherin serbestleşme boyutu mikroskobik çalışmalara ilaveten ve mekanik flotasyon yöntemiyle de kontrol edilerek Jameson hücresinde zenginleştirilebilme olanakları araştırılmıştır. Jameson hücresiyle tek kademede yapılan zenginleştirme deneyleri sonunda %2 Cu içeren cevherden %12 Cu içerikli ürün %79 verim ile kazanılabileceği görülmüştür.

ABSTRACT

In this research, the application of Jameson cell for the first time has been applied to Artvin – Murgul`s copper zinc ore. In the frame of the present study, complex copper-zinc ore, obtained from the Eastern Blacksea Region, was difficult to float characteristics due to the oxidization and fine liberation size was examined. The mineralogical features and liberation size were determined in the study and performance of the Jameson cell for the sample has been figured out. According to results obtained from the one stage of flotation, the floating part having 12% Cu grade with the recovery of 79% was obtained from the sample having 2% Cu.

Kömür Yıkama Tesis Atıklarının Susuzlandırılmasında Eski ve Yeni Teknolojiler - Old and new technologies in dewatering of coal plant slurries
DOI 17.26 Hasan Hacıfazlıoğlu

ÖZET

Kömür yıkama tesislerinden çıkan sulu şlam kömürlerin ekonomiye kazandırılabilmesi, yarattığı çevresel sorunların giderilmesi ve yıkama suyunun geri kazanılabilmesi için susuzlandırılması gerekmektedir. Kömür yıkama tesislerinde 1 ton tüvenan kömürün yıkanması için ortalama 2 ton su kullanılmakta ve bu su prosesin son aşamasında %1-3 katı oranı ile tikinere gönderilmektedir. Tikinerde çöktürülen şlam kömürlerin katı oranı %35`e kadar çıkabilmekte ve suyun büyük bir bölümü tikiner yardımıyla geri kazanılabilmektedir. Şlamkömürün ileri derecede susuzlandırılması söz konusu olduğunda ise filtreler kaçınılmaz olarak kullanılmaktadır. Filtrelerle şlam kömürün nemi %15`lere kadar düşürülebilmektedir. Bu çalışmada, şlam kömürlerin susuzlandırılması için geliştirilmiş olan eski ve yeni teknoloji ekipmanlar tanıtılmıştır.

ABSTRACT

Dewatering is needed to gain economy slime coals discarded from coal washing facilities, remove the problems created for environment and recovery of washing water. Approximately 2 tons of water is needed to wash 1 ton raw coal in coal washing facilities and sent to thickener with 1-3% solid matter rating at the last phase of this process. Solid rating of coal precipitated in thickener could up to 35% and some part of water could recover by the help of thickener. When advanced dewatering is needed filters are used compulsorily. In filters humidity of slime coal can reduce up to 15%. In this research new and old technologic equipments introduced developed for dewatering of coal slimes.

Bitlis ve Van İllerinde Pomza Madenciliğine Genel Bir Bakış - A general overview of pumice mining in Van and Bitlis provinces
DOI 27-34 Ogün Ozan Varol

ÖZET

Bu derleme çalışması kapsamında genel olarak pomza kayasının genel özellikleri sunulmuş olup, ülkemizde bulunan toplam pomza rezervinin %50`den fazlasının Bitlis ve Van illerinde olduğuna dikkat çekilmiştir. Sertliği Mohs sertlik skalasında 5-6, özgül ağırlığı 1-2 gr/cm3 olan pomzanın inşaat ve tarım sektöründen, kimya endüstrisine kadar uzanan çeşitli kullanım alanları mevcuttur. Pomzanın basit madencilik yöntemleriyle işletilebilmesi ayrı bir artı değer katmaktadır. Bu kadar çok rezerve sahip olan bu iki ilimizde bilinçsiz madencilik çalışmaları neticesinde pomza rezervlerinden mümkün olan yüksek verim alınamamakta ve bu rezervler verimsiz bir şekilde harap edilmektedir. Çalışmada bahsi geçen Van ve Bitlis illerinde pomza madenciliğine yeteri kadar önem verilmesi durumunda bölge ve ülke ekonomisine katkıları son derece büyük olacaktır.

ABSTRACT

In this literature study, the general characteristics of pumice stone are presented and the fact that more than 50% of total pumice reserve in our country exists in Bitlis and Van provinces is emphasized. Pumice with a hardness of 5-6 in accordance with the Mohs hardness scale and a specific gravity of 1-2 gr/cm3 has a variety of application areas ranging from construction and agriculture sectors to chemical industry. Mining with simple methods is an additional advantage of pumice. The maximum mining yield cannot be achieved and the pumice reserves are severely destroyed due to improper mining operations across both provinces with very high reserves. In case sufficient attention is paid to pumice mining in Van and Bitlis provinces,

Atık Baskılı Devre Kartlarının Ekonomik Potansiyeli ve Çevresel Karakterizasyonu - Economic potential and environmental characterisation of waste of printed circuit boards
DOI 35-44 Ersin Yener Yazıcı, Hacı Deveci

ÖZET

Atık elektrikli ve elektronik eşyalar (AEEE veya e-atık) zararlı organik ve inorganik maddeler içermektedir. Diğer taraftan AEEE, yüksek temel (özellikle Cu) ve değerli metal (Au, Ag ve Pd) içerikleri nedeniyle önemli bir ikincil kaynaktır. Bu atıkların uygun şekilde yönetilmemesi hem ekonomik kayıplara yol açmakta hem de evsel atıklarla birlikte depolanması durumunda çevre kirliliğine neden olabilmektedir. AEEE`deki ağır ve değerli metallerin önemli bölümü atık baskılı devre kartlarında (ABDK) bulunmaktadır. Bu çalışmada, ABDK`nın temel ve değerli metal içeriğine bağlı olarak ekonomik potansiyeli ortaya konulmuştur. Ayrıca, atık bilgisayarlardan toplanan ABDK`ya (%18,5 Cu, 86 g/t Au, 694 g/t Ag ve 97 g/t Pd) çevresel karakterizasyon testleri uygulanmıştır. TCLP testi (Toxic Characteristic Leaching Procedure) sonuçlarına göre ABDK, yüksek kurşun (Pb) salınımı nedeniyle "zararlı atık" sınıfındadır. SPLP (Synthetic Precipitation Leaching Procedure) ve EN 12457-2 (European Standard Leaching Test) testlerinde de bazı metallerin (Ba/Al/Pb/Cu) yüksek salınım gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, AEEE yönetiminde atık depolama yerine geri dönüşüm/kazanım süreçleri ile metallerin kazanılmasının en uygun çözüm olduğunu göstermektedir.

ABSTRACT

Waste electrical and electronic equipments (WEEE or e-waste) contain hazardous organic and inorganic substances. On the other hand, WEEE is an important secondary resource due to its base (mainly Cu) and precious metals (Au, Ag and Pd) content. Improper management of this waste stream leads to economic losses as well as environmental pollution if disposed in landfills with municipal wastes. The major part of heavy and precious metals in WEEE is present in waste of printed circuit boards (WPCB). This study highlights the economic potential of WPCB with regards to its base and precious metal content. In addition, environmental characterisation procedures were tested using WPCB (18.5% Cu, 86 g/t Au, 694 g/t Ag and 97 g/t Pd) collected from obsolete computers. TCLP test (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) results showed that WPCB should be classified as "hazardous waste" due to high lead (Pb) concentration in the leachate. In the SPLP (Synthetic Precipitation Leaching Procedure) and EN 12457-2 (European Standard Leaching Test) tests, some metals (Ba/Al/Pb/Cu) also determined to be highly solubilised. These results indicated that recovery of metals from WEEE through recycling/ recovery processes is the most suitable route for proper management compared with disposing these wastes in landfills.