Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 54 - Sayı 1 (Mart 2015)
YENİÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİ OPTİMUM PANO BOYUTLARININ TANIMLANMASI - DEFINING OPTIMUM PANEL DIMENSIONS of YENİÇELTEK COAL MINE
DOI 3-11 Mehmet Hakan ERTÜRK, Ahmet DEMİRCİ

ÖZET

Amasya ili Suluova bölgesinde bulunan Yeniçeltek kömür yatağı, yeryüzünden itibaren 400-500 m arası değişen derinliklerde yer almakta olup görünür, muhtemel ve mümkün bazda yaklaşık 23 milyon ton rezerv arz etmektedir. Kalınlığı 2-12 m. arası değişen bu rezerv, yoğun tektonik değişimlere maruz kalmış olup önemli ölçekte metan gazı içermektedir. Üretim faaliyetlerini uzun ayak yöntemi marifeti ile yürüten Yeniçeltek İşletmesi ile ilgili ayak birim üretim maliyetleri genel hali ile yüksek düzeyde seyretmektedir. Bu çalışma kapsamında yüksek düzeyde seyreden ayak üretim birim maliyetlerinin, pano boyutlarının değiştirilmesine bağlı olarak azaltılabilirliği hususuna yaklaşımlar getirilmiş ve bu vesile ile optimal ayak ve pano uzunluklarının belirlenmesi ile ilgili analizler yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Optimizasyon, ayak boyu, pano boyu

ABSTRACT

Yeniçeltek Coal field in Suluova Region, Amasya, reserves amounting to 23 million tons overlying 400-500 m beneath the surface. Coal deposit ranging in thickness between 2 and 12 m. was affected by intensive tectonic movements and contains considerable percentage of methane gases. Yeniçeltek Coal Mine extracted by underground longwall mining method has generally high production cost. In this study, the analyses were made by changing face and panel length in order to decrease high level production cost and to determine optimum face and panel length.

Keywords: Optimisation, face length, panel dimensions

KARIŞTIRMALI BİLYALI DEĞİRMENDE ÇOK İNCE YAŞ ÖĞÜTME: BÖLÜM I. ÖĞÜTME MEKANİZMASI VE PROSES PARAMETRELERİ - ULTRA FINE WET GRINDING in STIRRED BALL MILL: PART I. GRINDING MECHANISM and PROCESS PARAMETERS
DOI 13-24 Ö. Yusuf TORAMAN

ÖZET

Karıştırmalı bilyalı değirmenler çok ince ve mikron altı tane boyutu elde edilmesinde diğer değirmenlere göre en uygun olanıdır. Bu değirmenler ile yapılan çok ince öğütme işleminde enerji tüketimi oldukça yüksek olmakta ve değirmenin optimum işletme parametrelerinin belirlenerek enerji tüketiminin optimize edilmesi gerekmektedir.

Bu derlemede; karıştırmalı bilyalı değirmenle gerçekleştirilen çok ince yaş öğütmede, öğütme mekanizması ve proses parametreleri ile yapılan çalışmalar sunulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Çok ince yaş öğütme, Karıştırmalı bilyalı değirmen, Öğütme mekanizması, Proses parametreleri

ABSTRACT

Stirred ball mills are better suited than other mills for the production of ultra fine and submicron-size particles. Ultra fine and submicron grinding by means of stirred ball mill is a highly energy-intensive process, and it is necessary to optimize energy usage by determining the optimum operational parameters for the mill. The aim of this review is to present some of the previous work with respect to the grinding mechanism and process parameters in ultra fine wet grinding with stirred ball milling.

Keywords: Ultra fine wet grinding, Stirred ball mill, Grinding mechanism, Process parameters

KARIŞTIRMALI BİLYALI DEĞİRMENDE ÇOK İNCE YAŞ ÖĞÜTME: BÖLÜM II. PALP REOLOJİSİ VE DURAYLILIK - ULTRA FINE WET GRINDING in STIRRED BALL MILL: PART II. SLURRY RHEOLOGY and STABILITY
DOI 25-36 Ö. Yusuf TORAMAN

ÖZET

Mineral endüstrisi, boya, ilaç, kağıt gibi çeşitli sektörlerin çok ince tozlara olan taleplerindeki artış, yaş çok ince öğütmenin giderek artan bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Çok ince öğütmede kullanılan değirmenler ise genellikle karıştırmalı bilyalı değirmenlerdir. Bu değirmenlerin temel öğütme mekanizması kayma, baskı ve burulma gerilmelerden oluşmaktadır. Karışımının (tane ve öğütücü ortam) etkin bir şekilde hareketi, öğütme haznesi içindeki akış alanı ile ilişkilidir. Malzemelerin yaş öğütülmesinde palp reolojisinin etkinliği bilinmektedir. Bu yüzden, palp reolojisinin öğütmeye etkisi özellikle önem kazanmaktadır.

Bu derlemede; karıştırmalı bilyalı değirmenle gerçekleştirilen çok ince yaş öğütmede, palp reolojisi ve duraylılık ile ilgili temel prensipler ve yapılan çalışmalar sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Çok İnce Yaş Öğütme, Karıştırmalı Bilyalı Değirmen, Palp Reolojisi, Duraylılık

ABSTRACT

With an increasing demand for super fine powders for industries, wet ultra fine grinding has been increasingly used in various fields, such as minerals, ceramic materials, pigments, pharmaceutics and paper-making. Most of the mills used in ultra fine grinding are stirred ball mills. The basic grinding mechanisms in stirred mills are dependent on shear, compressional and torsional stresses. The effective motion of the mixture (particles and grinding media) is much related to the flow field in the grinding chamber. It has been known that slurry rheology affects the wet milling of materials. Therefore, the effect of the slurry rheology to the milling becomes of particular importance.

The aim of this review is to present main principles and some previous work with respect to the slurry rheology and stability in ultra fine wet grinding with stirred ball milling.

KROMİT KONSANTRASYON TESİSİ ARTIKLARINDAN MAGNEZYUM SÜLFAT (MgSO4) SENTEZİ - MAGNESIUM SULPHATE (MGSO4) SYNTHESIS FROM CHROMITE CONCENTRATION PLANT TAILINGS
DOI 37-46 Soner TOP, Mehmet YILDIRIM

ÖZET

Bu çalışmada, kromit artığının liç çözeltisinden magnezyum sülfat (MgSO4) sentezlenmesi araştırılmıştır. Öğütmenin ardından, tek aşamalı yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırma ile kromitin (Cr2O3) %62,18`i, demir oksitin (Fe2O3) %20,13`ü ve mangan oksit (MnO) içeriğinin ise %62,88`i uzaklaştırılmıştır. Manyetik olmayan kısımdaki magnezyumu kazanmak amacıyla, sülfürik asit (H2SO4) ile liç işlemleri gerçekleştirilmiş ve katı/sıvı ayrımı ile liç çözeltisi, çözünmeyen katı kısımdan ayrılmıştır. Optimum liç koşullarında yan ürün olarak katı fazda %95,75 SiO2 tenörüne sahip amorf kuvarsın elde edildiği kimyasal analiz ve XRD analizi sonuçlarından saptanmıştır. Liç çözeltisinin pH`ı magnezyum hidroksit (Mg(OH)2) ile artırılarak magnezyum dışında liç çözeltisine geçen safsızlıklar çöktürülmüş ve saflaştırılmış magnezyum sülfat çözeltisi katı/sıvı ayrımı ile kazanılmıştır. XRF ve XRD analizleri ışığında, 90-100 oC`de kontrollü ısıtma ile saflaştırılmış magnezyum sülfat çözeltisinden epsomit mineralinin (MgSO4.7H2O) sentezlendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Magnezyum Sülfat, Saflaştırılmış Magnezyum Sülfat Çözeltisi, Amorf Kuvars, Manyetik Ayırma.

ABSTRACT

In this study, magnesium sulphate (MgSO4) synthesis from the leach solution of chromite tailings was researched. After grinding, 62,18% of the chromite (Cr2O3), 20,13% of the iron oxide (Fe2O3) and 62,88% of the manganese oxide (MnO) were removed by single-stage high intensity wet magnetic separation. In order to extract magnesium content in non-magnetic phase, tailings were leached with sulphuric acid (H2SO4) and the leach solution were separated from the residuals which cannot dissolve by filtration. It was detected that solid phase obtained as by-product at optimum conditions was amorphous quartz with 95,75% SiO2 grade by chemical and XRD analyses. The impurities passing through to the leach solution were precipitated by upgrading the solution pH with magnesium hydroxide (Mg(OH)2) and purified magnesium sulphate solution was obtained by solid/liquid separation. In the light of XRF and XRD analyses, it was determined that mineral epsomite (MgSO4.7H2O) was synthesized from the purified magnesium sulphate solution by controlled heating at 90-100 oC.

Key Words: Magnesium Sulphate, Purified Magnesium Sulphate Solution, Amorphous Quartz,

Magnetic Separation.