Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 52 - Sayı 4 (Aralık 2013)
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü’nün Eynez-12 Panosu Dekapaj Çalışmasında Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin - The Aegean Lignite Works Administration Directorate`s Eynez-12 Pallet Picking Study
Sayfa Abdulkadir Karadoğan, Ülkü Kalaycı, Ümit Özer, Süleyman Kurt, Urungu Erdal Özer

 ÖZET

Bu çalışmada, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi Müdürlüğü Eynez-12 Panosu Dekapaj İşi

sırasında yapılan patlatmaların, söz konusu ocakta dekapaj işine yakın konumdaki ELİ`ye ait idare

binaları ve tesislerde ve Eynez Köyü`ndeki binalarda hasarlara neden olabilecek seviyelerde olup

olamayacağını belirlemek üzere, titreşim ölçümlerine dayalı risk analizi yapılmış ve değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışması esnasında, söz konusu ocakta titreşim ölçümlerine

esas olacak atımlarda, sadece gerekli kantitatif ölçüm ve gözlemler yapılmış, patlatma parametreleri

de dikkatlice kaydedilmiştir. İzlenen 3 adet atıma ait toplam 33 adet olay 14 adet titreşim ölçer cihaz

ile kaydedilmiş ve sahanın özgün titreşim yayılım formülünün bulunması için, gecikme başına düşen

maksimum patlayıcı madde miktarı ve atım mesafesi dikkate alınarak türetilen ölçekli mesafe ile

parçacık hızı verileri arasındaki ilişki incelenmiş ve istatiksel olarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: patlatma, titreşim, risk analizi

ABSTRACT

In this study, risk analysis based on vibration measurements was done to determine the endamagement

possibility of the blasting operations in overburden removal excavation of Aegean Lignite Works (in

Turkish abbreviation: ELI) Eynez-12 board to the mentioned pit, Aegean Lignite Enterprise plants and

buildings near the blasting area and buildings in the Eynez Village.Within the scope of this study, only

necessary quantitative measurements and observations has been done during the shots. The blasting

parameters of these shots were also carefully recorded. In order to predict the equation of vibration

propagation, 33 events belonged 3 shots were recorded with 14 vibration monitors, the relationship

between scaled distance and peak particle velocity datas were investigated and statistically analyzed

by considering charge per delay.

Key Words: blasting, vibration, risk analysis

Mermer Parlatma Sürecinde Abrasiv Kafa Devrinin Yüzey Kalitesine Etkisinin Araştırılması - Investigation of Surface Quality of Abrasive Headquarters in Marble Polishing Process
Sayfa Metin Ersoy, Mustafa Yavuz Çelik, Liyaddin Yeşilkaya, Gökhan Geçer

 ÖZET

Bu çalışmada, mermerlerin parlatılması aşamasında abrasiv kafa devirlerinin yüzey kalitesine etkisi

araştırılmıştır. Bu amaçla Bursa Emprador, Seyitgazi Seashell, Muğla Beyaz, Bucak Traverten ve

Crema Bella adlarıyla tanınan 5 farklı numune üzerinde parlatma deneyleri yapılmış olup deneylerde,

endüstriyel çapta, 2+4 kafalı otomatik dar bant silim makinası kullanılmıştır. Deneyler, kafa basıncı ve

bant hızı sabit tutularak farklı kafa devirlerinde gerçekleştirilmiş ve sürecin belli aşamalarında yüzey

özelliklerini belirlemek amacıyla pürüzlülük ve parlaklık ölçümleri yapılmıştır.

Elde edilen veriler ışığında, mermerlerin parlatılması sürecinde kaba silim aşamasında pürüzlülüğün

hızla düştüğü, ince silim aşamasında da parlaklığın hızla arttığı, parlaklık ve pürüzlülüğün ters orantılı

değiştiği, abrasiv kafaların devirlerinin artmasıyla daha pürüzsüz ve parlak yüzeyler elde edildiği

görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Mermer, Aşındırma ve parlatma, Parlaklık ve pürüzlülük, Abrasiv kafa devri

ABSTRACT

In this paper, the influence of abrasive head rotation on surface quality was investigated under the

process of marble polishing. For this purpose, five different samples known as Bursa Emprador,

Seyitgazi Seashell, Muğla White, Bucak Travertine Crema Bella were tested by using automatic narrow

belt polish machine with 2+4 heads. The polishing experiments were conducted by keeping the head

pressure and belt speed stable while head rotations vary. In some stages of this process, the surface

glossiness and roughness were measured to identify the surface quality.

As a result of the data, it can be seen that the surface roughness is rapidly decreasing in the rough

polishing stage of the process and the surface glossiness is rapidly increasing in the fine polishing

stage of the process. Moreover, glossiness and roughness are inversely proportional in addition to that

smoother and brighter surfaces are obtained by increasing the abrasive heads rotation.

Keywords: Marble, Abrasion and polishing, Glossiness and roughness, Abrasive head rotation

Mermerlerin Isıl Performansı ve Binalarda Enerji Verimliliğine Etkilerinin İncelenmesi - Investigation of the Effect of Marble on Thermal Performance and Energy Efficiency in Buildings
Sayfa Lütfullah Gündüz, Nükhet Şapçı, Mehmet Karcı

 ÖZET

İnşaat sektöründe ısısal konfor - ısı yalıtım hesaplamaları ve değerlendirmeleri, günümüzde enerji

verimliliği bağlamında önemli bir gündemi oluşturmaktadır. Bina uygulamalarında ısı yalıtımını

sağlayan başlıca faktör, kullanılan yapı malzemesi ve malzemenin ısısal özellikleridir. Son yıllarda

inşaat sektöründeki uygulamalarda doğal kayaç malzeme kullanılmasının yaygınlaşması sebebiyle,

mermer türevi plakalarının yapı ve kaplama taşı olarak kullanımı giderek artmaktadır. Bu makalede,

farklı mermer türlerine ait levha ve plakaların, ısı iletkenlik ve özgül ısı kapasite değerleri deneysel

analizlerle belirlenmiş olup, ısısal konfor parametreleri üzerine yapılmış detay irdeleme bulguları

verilmiştir. Ayrıca, mermerlerin ısısal konfor parametreleri ile ısı yalıtım özelliği arasındaki ilişkiler

detaylı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mermer, Isıl İletkenlik, Özgül Isı, Isısal Konfor, Isı Depolama.

ABSTRACT

Calculations of thermal comfort and thermal insulation and evaluations in civil engineering sector are

currently very important subject based on energy savings. The basic important factor for heat insulation

in buildings is the construction materials used and their thermal properties. Increasing utilization of

natural rock materials in civil structuring applications is making marble materials a very popular tile

material as a construction and facing stone. In this paper, thermal conductivity and specific heat values

of different marble types were described in experimental analyses and the detailed research findings

on the thermal comfort parameters for the marble types were presented. Furthermore, the relationship

between the thermal comfort parameters and the heat insulation properties of the marble types were

discussed in detail.

Keywords: Marble, Thermal Conductivity, Specific Heat, Thermal Comfort, Heat Storage.

Kariyer Kavramı ve Maden Mühendisleri İçin Kariyer Seçenekleri - Career Concept and Career Options for Mining Engineers
Sayfa Yadigar V. Müftüoğlu, İlknur Erol

 ÖZET

Bu makalede kariyer kavramı, kariyer yolu, kariyer gelişimi, kariyer planlama ve aşamaları ele alınmıştır.

Günümüzde planlama ve yönetimde en popüler araçlardan biri de stratejik planlamadır. Stratejik

planlamanın bireysel kariyer planlamaya dönüşümü ve uygulanması açıklanmıştır. Ayrıca maden

mühendisleri için kariyer ve iş seçenekleri sunulmuştur. Son olarak, başarılı bir maden mühendisi

olabilme açısından gerekli kişisel özellik ve beceriler vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer Kavramı, Kariyer Yolu, Kariyer Gelişimi, Kariyer Planlama, Maden

Mühendisliği.

ABSTRACT

This article deals with career concept, career path, career development, career planning and the

phases of career planning. One of the most popular tools in contemporary planning and management

is strategic planning. Application and adaptation of strategic planning to individual career development

is explained. Furthermore, career and job alternatives for mining engineers are presented. Finally,

in terms of how to become a successful mining engineer, required personal features and skills are

emphasized.

Key words: Career Concept, Career Path, Career Development, Career Planning, Mining Engineering.

* Bülent