Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 51 - Sayı 1 (Mart 2012)
Karıştırmalı ve Kolon Biyoliçi Yöntemleri ile Kolemanit Cevherinden Borik Asit Üretimi - Boric Acid Production from Colemanite Ore by Mixed and Column Biolic Methods
Sayfa Volkan Arslan, Oktay Bayat

 ÖZET

Bu çalışmada, Eti Maden Emet Bor İşletmesinden temin edilen kolemanit numunesine karıştırmalı

ve kolon biyoliçi yöntemleri uygulanmıştır. Biyoliç deneylerinde Çukurova Üniversitesi Biyoloji

Bölümünden saf olarak temin edilen Aspergillus Niger kullanılmıştır. Karıştırmalı biyoliç deneylerinde

farklı katı oranlarındaki çözünme verimleri irdelenmiş, Kolon biyoliçi deneylerinde ise %5 katı oranında

39 haftalık kolon liçi yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen B2O3 çözünme verimleri

karşılaştırılmıştır. Buna göre karıştırmalı biyoliçi çözünme verimi %90,18 iken kolon biyoliçi çözünme

verimi ise %70,02 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kolemanit, borik asit, aspergillus niger, karıştırmalı biyoliç, kolon biyoliçi

ABSTRACT

In this study, stirred and column bioleaching methods were used for colemanite taken from Eti Maden

Emet Boron Work. Pure Aspergillus Niger, used in bioleaching, obtained from Biology Department

of Cukurova University. The dissolution yields of different solid rates were examined in the stirred

bioleaching experiments and the column bioleaching experiments were made at 5% solids rate for 39

weeks. B2O3 dissolution yields, obtained from the results of experiments, were compared. According

to the results of the experimental work, the stirred bioleaching dissolution yield was 90.18% and the

column bioleaching dissolution yield was 70.02%.

Keywords: Colemanite, boric acid, aspergillus niger, stirred bioleaching, column bioleaching

Gedikler (Eşme, Uşak) Bentonitinden Demirin Uzaklaştırılması - Removal of Iron from Bentonite of Gedikler (Eşme, Uşak)
Sayfa Hatice Yılmaz, Uğur Köktürk, Gül Akar

 

ÖZET

 

Araştırmaya  konu  olan  bentonit  örneği  Gedikler  (Eşme,  Uşak)  mevkiinden  alınmıştır.  Malzeme,


ana kaynağı jarosit olan yaklaşık %3 civarında Fe O


içermektedir. Jarosit mineralini manyetik ve


2    3

gravimetrik separatörler kullanarak malzemeden uzaklaştırmak amacıyla öncelikle tane boyutuna göre

sınıflandırma işlemi yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı tane boyutlarına ayrılan malzeme yüksek alan şiddetli kuru ve yaş manyetik separatör, Wilfley sallantılı masa ve multi gravite separator (MGS)


kullanılarak zenginleştirme işlemlerine tabi tutulmuştur. Test sonuçları Fe O


ve Al O


içerikleri baz


2    3                  2    3

alınarak değerlendirilmiştir. Zenginleştirme işlemleri sonrasında ağartma toprağı olarak kullanılabilecek


kalitede yaklaşık %2 Fe O


tenörlü bir malzeme elde edilmiştir.


2    3

 

Anahtar Sözcükler: Bentonit, demir uzaklaştırma, manyetik zenginleştirme, Wilfley sallantılı masa, MGS

 

 

ABSTRACT

 

Bentonite used in this study was taken from Gedikler village in Eşme (Uşak) area. Material contains approximately 3% Fe O originating from jarosite mineral. The main sample was classified into different

2    3

size fractions prior to separation of jarosite using magnetic and gravity separators. For this purpose,

high intensity dry and wet magnetic separators, Wilfley shaking table and Mozley multi-gravity separator


(MGS) were used in the beneficiation studies. Test results were evaluated based on Fe O


and Al O


2    3                      2    3


contents. After beneficiation, a product assaying 2% Fe O


was obtained for bleaching earth. .


2    3

 

 

Keywords: Bentonite, iron removal, magnetic separations, Wilfley shaking table, MGS

 

Kuzeybatı Anadolu Halloysit ve Kaolenli Halloysit Cevherleri Zenginleştirme Çalışmaları - Northwest Anatolia Halloysit and Kaolen Halloysit Minerals Enrichment Studies
Sayfa Saruhan Saklar, Ş. Levent Ergün, Özcan Y. Gülsoy

 ÖZET

Kuzeybatı Anadolu`da Çanakkale-Balıkesir Bölgeleri içinde kalan bazı halloysit ve halloysitli kaolen

yataklarının yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırım ve özütleme yöntemleri ile zenginleştirmeleri

araştırılmıştır. Birincil kirlilik kaynağı olan limonitlerin uzaklaştırılmasında en etkili işlemin özütleme

olduğu, ancak ince taneli muskovitin ortamdan uzaklaştırılamadığı düşünülmektedir. Özütlemede

organik ve inorganik asitler araştırılmış, her iki asidin de başarılı olduğu bulunmuştur. Özütleme işleminde

en önemli parametrenin sıcaklık olduğu (80 °C), düşük sıcaklıkta (25 °C) yüksek asit derişimlerinde

bile ayırım yapılamadığı anlaşılmıştır. Kinetik testler, organik bir asit olan oksalik asidin çalışılan

her cevherde daha etkili ve daha hızlı bir çözücü olduğunu göstermiştir. TEM analizleri ile halloysit

numunesinin nanometre boyuttaki tanelerinin özütleme ile bozunmaya uğramadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halloysit, kaolen, zenginleştirme, özütleme, manyetik ayırım

ABSTRACT

In this study concentration of halloysite and halloysite/kaolin ores from northwestern Anatolia was

investigated by wet high intensity magnetic separation and acid leaching methods. It was found that

the acid leaching is the most effective method for the removal of primary coloring impurities such as

limonite. However it is considered that fine grained muscovite cannot be removed from the ores even in

the highest acid concentrations. In the leaching tests organic and inorganic acids were tested and both

of them are found successful. It was concluded that temperature (80 °C) is the most critical parameter

in acid leaching of iron from the ores since the separation could not be performed in the highest acid

concentrations at low temperature (25 °C). It was realized that oxalic acid is more effective in terms

of leaching kinetics and acid consumption. The morphology of raw ore and leaching concentrates of

the halloysite samples were examined and compared by TEM analyses. It is understood that acid

treatment process has no obvious effect on tubular structures.

Keywords: Halloysite, kaolen, beneficiation, leaching, magnetic separation

Doğal Taş Standardlarının İncelenmesi ve CE İşareti - Examination of Natural Stone Standards and CE Marking
Sayfa Sevgi Gürcan

 ÖZET

Bu çalışmada, doğal taşların serbest dolaşımı için gerekli olan CE işareti ve fabrika üretim kontrolünde

gerekli olan testlerin kapsamları tanıtılmıştır. Bu amaçla, Avrupa Birliği uyum sürecinde kabul edilen

doğal taş testleri ürün gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Ürün gruplarında yer alan testler ayrıntılı olarak

tanımlanmıştır. Ayrıca, modüler karolar olarak isimlendiren ürün grubu için örnek bir CE işaretleme

süreci açıklanmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, doğal taş sektöründeki CE işareti konusundaki eksikliğin

giderilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Doğal Taş, Fabrika Üretim Kontrolü, CE İşareti.

ABSTRACT

In this study, natural stone tests are viewed as the CE marking is required for the free circulation of theirs.

For this purpose, the natural stone tests according to products group that adopted in the European

Union harmonization process are classified. These tests are determined according to product groups.

In addition, process of CE marking on natural stones is given by an example of a product group that

called modular tiles. Finally, this study has made a major contribution to fill the deficiency of process to

CE marking on the natural stone sectors.

Keywords: Natural Stone, Factory Production Control, CE Mark