Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 48 - Sayı 2 (Haziran 2009)
Altın Madenciliğinde Biyooksidasyon Uygulamaları ve Gelişmeler - Biooxidation Practices and Developments in Gold Mining
Sayfa Hasan Çiftçi, Ata Akçıl

 Biyooksidasyon, guniimuzde refrakteraltin cevherleri ve konsantrelerinin siyanur ligi oncesi oksidasyonu icin bilimsel olarak kanitlanmi§ endlistriyel bir. yontemdir. Biyooksidasyon prosesi, geli§imleri icin enerji kayna0i olarak ferros demiri ve/veya sulfuru kullanan kemolitotrofik mikroorganizmalarin faaliyetine dayanmaktadir. Guniimuzde, piritik/arsenopiritik refrakter altin cevherleri ve konsantrelerinin biyooksidasyonu icin yigin ve surekli kan§tirmali tank reaktorlerin kullanildi0i endustriyel prosesler geli§tirilmi§tir. Bu makalede, refrakter altin cevherleri ve konsantrelerinin on i§lemi icin geli§tirilmi§ biyooksidasyon uygulamalari ve endustriyel geli§meler incelenmi§tir. 

Anahtar SOzciikler: Altin, Biyooksidasyon, Mikroorganizma, Refrakter altin cevheri/konsantresi, On i§lem 

Proses Mineralojisi: Veri Değerlendirme ve Uygulama Örnekleri-Bölüm II - Process Mineralogy: Data Evaluation and Application Examples-Part II
Sayfa İlkay B. Çelik, N. Metin Can

 Bir proses mineralojisi gali§masinda, cevheri karakterize eden mineral bile§imi, tane boyu, serbestle§mesi ve elementel dagilim gibi veriler Bo I‘de anlatilan modern teknoloji ekipmanlari ile kolaylikla elde edilebilmektedir. Bu veriler, karot incelemesiyle cevher yataklarindaki minerallerin karakterizasyonu ya da tesis performansinin optimize edilmesi gibi turn madencilik a§amalanndan toplanabilir. Ancak bu verilerin, anlam ifade edecek §ekilde bir araya getirilip sunulmasi prosesin dogru tanimlanabilmesi agisindan gok onemlidir. Bu bolumde, elde edilen verilerin degerlendirilmesi ve yorumlanmasi Olkemizden ve danyadan uygulamali orneklerle anlatilmaktadir. 

Anahtar SOzciikler: Proses Mineralojisi, Serbestle§me, Modal Analiz, Verim, Tenor 

Yeni İtalyan Tünel Açma Yöntemi’nin Gelişim Süreci ve İzmir Metrosu Bornova Tünel İnşaatı Ön Destek Tasarımında Uygulanması - Development of the New Italian Tunneling Method and Its Application to İzmir Metro Bornova Tunnel Construction Design
Sayfa Turgay Onargan, Mete Kun, Çağatay Pamukçu, C.Okay Aksoy

 OZET: Bu makalede, gegtigimiz yuzyil boyunca ve girdigimiz 21. ylizyilin ba§lannda tune! duraylili0i ve tahkimatinda uygulanan Yeni Italyan Yontemi esas alinarak, TBM (Tunnel Boring Machine) kullanilarak agilan tunellerden daha ziyade, geleneksel yontem olarak isimlendirdiOimiz delme-patlatma veya kollu kazi makinasi ile agilan tunellerin tahkimatinda ya§anan yenilikler ele alinmi§tir. Yeni Italyan Yontemi‘ nin geli§im stireci ve Izmir Metrosu Bornova tuneli orne0i Ozerinde uygulanmasi makalenin ozunu olu§turmaktadir. Ilk kisimda, yeralti bo§luklarinda kayacin kendini ta§ima prensibinden bahsedilmi§ ve daha sonra 19. yOzyilin sonlari ve 20. yOzyilin ba§inda kullanilan pasif tahkimat surecinden bu yana Yeni Italyan Yontemilne gelininceye kadar gegilen sureg kisaca ozetlenmi§tir. Son kisimda ise, Yeni Italyan Yontemrnin Izmir Metrosunda uygulani§i Ozerinde durulmu§tur. 

Anahtar Staciikler: Yeni Italyan Yontemi, NATM, Izmir Metrosu, SiO Tunel 

ABSTRACT: In this paper, innovations encountered in the tunnel support driven by conventional methods rather than using TBM‘s have been discussed on the basis of the New Italian Tunnelling Method which has been applied in tunnel support during the past century and at the beginning of the 21st century. The development procedure of the New Italian Method and its application in Izmir metro-Bornova tunnel construction forms the main theme of the paper. In the first part, the self support of rocks in underground openings has been mentioned, and then the progress towards the New Italian Method since the use of passive support in the late years of the 19th century and in the early years of the 20th century has been summarized. In the final part, the application of the New Italian Method in Izmir metro has been explained profoundly. 

Keywords: New Italian Tunnelling Method, NATM, Izmir Metro, Shallow Tunnel 

Çimentoda Özgül Yüzey Alanı ile Tane Boyu Dağılımı İlişkisinin İstatistiksel Değerlendirmesi -Statistical Evaluation of the Relationship Between Particle Size Distribution and Specific Surface Area of Cement
Sayfa Aylin Gültepe, Gül Ergün

 OZET 

Bu cali§mada, Blaine yontemiyle belirlenen ylizey alani ve tane boyu dagilimi arasindaki ili§ki ara§tinlmi§tir. cimento fabrikalarindan alinan 196 orneOin boyut dagilimlan lazer kirinimi yontemiyle, ozgul yOzey alanlari ise, Blaine yontemiyle belirlenmi§tir. Boyut dagilimini ifade etmek Ozere belirli bir boydan ince malzeme miktari ve belirli bir miktarda malzemenin ince oldugu tane boyu kullanilmi§ ve bunlarin ozgul yOzey alani ile ili§kisi istatistiksel olarak deOerlendirilmi§tir. Boyut dagiliminin d20 degeri ve 3pm den ince malzeme miktari, verilen bir boyut dagilimindan Blaine ozgul yOzey alaninin tahmininde uygun bulunmu§tur. 

Anahtar &tad.‘ cimento, Ozgul yOzey alani, Tane boyut daOilimi, Lazer kirinimi yontemi, Blaine yontemi 

ABSTRACT 

This study investigated the relationship between the specific surface area and particle size distribution of cement. 196 samples from cement plants were collected and specific surface area and particle size distribution were determined by Blaine and laser diffraction methods, respectively. The relationship between specific surface area determined by Blaine method and size distribution descriptors such as % passing from certain size and particle size which certain amount of material passes were statistically evaluated. It was found that d20 of the size distribution and the amount of material passing from 3pm are suitable parameters for estimating Blaine specific surface area of the cement from its size distribution.