Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 47 - Sayı 4 (Aralık 2008)
Azdavay Kömürünün Yağ Aglomerasyonu ve Bazı Önemli Çalışma Parametrelerinin Etkilerinin Belirlenmesi - Determination of the Effects of Oil Agglomeration and Some Important Working Parameters of Azdavay Cave
Sayfa Hasan Hacıfazlıoğlu

Bu çalışmada, Azdavay (Kastamonu) kömürünün yağ aglomerasyonu ve bazı çalışma parametrelerin
aglomerasyon verimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneylerde kullanılan Azdavay bitümlü kömürünün
ortalama kül, kükürt, uçucu madde ve sabit karbon içerikleri sırasıyla %29,40; %1,60; %26,40 ve
%44,20‘dir. örnek kömürün tamamı kademeli olarak merdaneli değirmende öğütülerek -212 ı-.ım‘lik
eleğin altına geçirilmiştir. Yapılan aglomerasyon çalışmalarında, bağlayıcı yağ olarak heptan, hegzan
ve gazyağı olmak üzere 3 farklı tipte yağ kullanılmıştır. Aglomerasyonda etkili olan katı oranı, karıştırma
hızı ve karıştırma süresinin kömür kazanımı ve aglomerat külü üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneyler
sonucunda, yağ tipinin ve miktarının diğer parametrelere göre aglomerasyon verimi üzerinde daha
etkili olduğu ve gazyağının en yüksek verimi sağladığı görülmüştür. Hafif yağlardan heptan ve hegzan
ise güçlü aglomeratlar oluşturamamış ve bu yüzden düşük kömür kazanımiarına neden olmuştur. Katı
oranının optimum değeri %20 iken, karıştırma hızı ve süresinin optimum değerleri sırasıyla 800 dev/
dak ve 1O dakika olarak bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Yağ Aglomerasyonu, Bitümlü Kömür, Heptan, Hegzan, Gazyağı

Adıyaman - Gölbaşı Linyitinin Yıkama Olanaklarının Araştırılması - Investigation of Washing Possibilities of Adıyaman - Gölbaşı Lignite
Sayfa Halime Abakay Temel, Volkan Bozkurt

Bu çalışmada, Adıyaman-Gölbaşı linyitinin yıkama olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla deneysel
çalışmalar, kuru bazda %29,47 kül, %46,15 uçucu madde, %24,38 sabit karbon, %2,78 toplam kükürt
ve 4271 kcal/kg üst ısı değerine sahip linyit numunesi üzerinde yapılmıştır. Öncelikle AdıyamanGölbaşı
linyitinin yıkanabilme özellikleri incelenmiştir. Yüzdürme-batırma deneyleri sonucunda
linyit numunesinin yıkanabilirliğinin iyi olmadığı belirlenmiştir. Daha sonra flotasyon, aglomerasyon
ve agloflotasyon yöntemleri ile Adıyaman-Gölbaşı linyitinin kül ve kükürt içeriklerinin düşürülmesi
araştırılmış ve deneysel sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Adıyaman-Gölbaşı Linyiti, Yüzdürme-Batırma Testi, Flotasyon, Aglomerasyon,
Agloflotasyon

Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Kokaksu Boksitinin Öğütülmesinde Bazı Çalışma Parametrelerinin Öğütme verimine Etkisi ve Bond Değirmeni ile Öğütme verimliliklerinin Karşılaştırılması - Effect of Some Working Parameters on Grinding Efficiency and Bond
Sayfa Hasan Hacıfazlıoğlu, Selçuk Samanlı, İhsan Toroğlu

Bu çalışmada, -3,35 mm‘nin altına kırılmış olan Kokaksu (Zonguldak) baksitinin karıştırmalı bir
değirmende öğütülebilirliği araştırılmıştır. Karıştırmalı değirmende çalışma parametrelerinden; bilya
boyutu, karıştırma süresi ve karıştırma hızının ürün inceliği üzerinde önemli etkiye sahip olduğu ve bu
parametrelerin enerji tüketimi ile doğrudan ilişkili olduğu belirlenmiştir. Birim zamanda yapılan öğütme
sonucunda, bilya boyutunun büyütülmesi ile hem daha ince boyutlu ürün elde edilmiş hem de enerji
tüketimi artmıştır. Test edilen farklı çaptaki bilyalardan, besleme boyutu için optimum bilya boyutunun
6,5 mm olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan, karıştırma süresi ve karıştırma hızının artırılmasıyla hem
daha ince ürün elde edilmiş hem de enerji tüketimi artmıştır. Sonuç olarak, karıştırmalı değirmende ince
ürün eldesinin daha çok birim zamanda tüketilen enerji ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Son aşamada,
klasik Bond değirmeninde baksit örneği öğütülmüş ve öğütme verimlilikleri karıştırmalı değirmenle
karşılaştırılmıştır. ince boyuttaki tanelerin (<140 ı-.ım) öğütülmesinde karıştırmalı değirmenin, iri
boyuttaki tanelerin (>140 ı-.ım) öğütülmesinde ise Bond değirmeninin enerji tüketimi açısından daha
avantajlı olduğu saptanmıştır. Ancak, her iki boyut grubunda da öğütme süresi bakımından karıştırmalı
değirmenin daha avantajlı olduğu görülmüştür. Karıştırmalı değirmenle, birkaç dakikada birkaç
mikranluk ürünler elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Karıştırmalı Bilyalı Değirmen, Bond Değirmeni, Boksit, ince Öğütme, HGI

Eskişehir - Mihalıççık Linyitinin Yıkanabilme Özelliklerinin Araştırılması - Investigation of Washability of Eskişehir - Mihalıççık Lignite
Sayfa Fatma Deniz Ayhan, Halime Abakay Temel

Bu çalışmada, Eskişehir-Mihalıççık linyitinin yıkanabilme özellikleri araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar,
Eskişehir-Mihalıççık‘da bulunan yer altı ve yerüstü linyit yataklarından alınan linyit örnekleri üzerinde
yapılmıştır. Öncelikle -50+20 mm, -20+4,75 mm ve -4,75+0,5 mm boyutlarında yüzdürme-batırma
deneyleri yapılmıştır. Daha sonra yıkanabilme özelliklerinin değerlendirilmesi "Yıkanabilirlik numarası"
ve "Yakın yoğunluktaki malzeme indeksi" kullanılarak yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Linyit, Yüzdürme-Batırma, Yıkanabilme özellikleri