Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 47 - Sayı 1 (Mart 2008)
Siklojet Hücresinde Bitümlü Şlam Kömürün Flotasyonu ve Jameson Hücresi ile Flotasyon Performanslarının Karşılaştırılması - Comparison of Flotation Performance with Bituminous Shark Root Flotation and Jameson Cell in Cyclojet Cell
Sayfa Hasan Hacıfazlıoğlu, İhsan Toroğlu

 ÖZET

Bu çalmada, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Maden Mühendislii Bölümünde gelitirilmi olan Siklojet hücresinin çalma ilkeleri ayrntl olarak anlatlm ve bitümlü kömür lamlarnn temizlenmesi için denenmitir. Deneylerde kullanlan bitümlü lam kömürün %80`i 53 mikronun altnda olup kül içerii yaklak %49`dur. Söz konusu lam kömürlerden Siklojet hücresi ile %11,32 küllü temiz kömür %72,80 yanabilir madde verimi ile kazanlmtr. Ayn kömürlerle Jameson hücresinde yaplan çalmalar sonucunda %14,40 küllü temiz kömür, %73,82 yanabilir madde verimi ile kazanlmtr.  Ayrca, Siklojet hücresinin  otasyon performansnn deerlendirilebilmesi ve Jameson hücresi ile karlatrlabilmesi için mekanik hücrede kömür lamlarna "release test" uygulanmtr. Sonuçta, Siklojet hücresinin Jameson hücresine göre daha temiz ürünler verdii ve  otasyon veriminin ise yaklak olarak ayn olduu saptanmtr.  Bunun arkasnda yatan temel neden, Siklojet hücresindeki siklonik jet hareketi (santrifüj kuvvetleri ile) ve hücre yüzeyinde meydana gelen girdap akmdr. 

Anahtar Sözcükler:  Siklojet Hücresi, Kömür Flotasyonu, Jameson Hücresi

ABSTRACT

This study is aimed at describing in detail the working principle of a Cyclojet cell developed by the Department of Mining Engineering of Zonguldak Karaelmas University, Turkey, and testing it to  nd out whether it can be used in cleaning bituminous coal slimes. 80% of the bituminous coal slime used in the tests was  ner than 53 m and it had an ash content of approximately 49%. By using the Cyclojet, the coal slimes yielded clean coal products having 11,32% ash content with 72,80% combustible matter recovery. Tests conducted in the Jameson cell with the same coal slimes produced clean coals having an ash content of 14,40% with 73,82% combustible matter recovery. A release test was also applied to the coal slimes in a mechanical cell in order to assess the  otation performance of the Cyclojet cell and compare it with that of Jameson cell. In conclusion, it has been established that the Cyclojet cell produces cleaner products than the Jameson cell with approximately the same  otation yields. The underlying reason is the cyclonic jet action (by centrifugal forces) occurring in the Cyclojet cell and a vortex  ow on the cell surface.

Keywords: Cyclojet Cell, Coal Flotation, Jameson Cell

Klinker ve Çimento Katkılarının Tek Tane Darbe Kırılma Karakteristiğinin Ağırlık Düşürme Tekniği ile Analizi - Analysis of Single Grain Impact Fracture Characteristic of Clinker and Cement Additives by Weight Reduction Technique
Sayfa Ömürden Genç, A. Hakan Benzer

 ÖZET

Bu çalmada klinker, kalker, tras, ve alçta örneklerinin çift darbe krlma davranmlar arlk düürme testi ile incelenmitir. Krlm ürün tane boyu dalmlar, dalmlarn %50`sinden geçen tane boyuna göre normalize edilmi ve özgül ufalama enerjisi seviyesinin krlma dalm benzerliine etkisi incelenmitir. Klinker, kalker ve trasn krlma dalmlarnn 1 kWs/ton`un üzerindeki enerji seviyelerinde benzerlik gösterdii, alçtann ise enerji seviyesinden bamsz krld belirlenmitir. Özgül ufalama enerjisi-boyut küçültme ilikileri Narayanan ve Whiten`n (1983) yaklamna göre oluturulmu ve klinkerin darbe krlma davranmnn tane boyuna bal olduu belirlenmitir. Birden fazla bileenin ayn anda öütüldüü CEM II/B Portland Kompoze Çimento üretimi koulu için krlma dalm fonksiyonunun t-aile erisi yaklamna göre belirlenmesi aamalar tartlmtr. 

 

Anahtar Sözcükler: Krlma Dalm Fonksiyonu, Arlk Düürme Testi, Klinker, Çimento

ABSTRACT

In this study, double impact breakage characteristics of clinker, limestone, trass and gypsum samples were investigated by the drop-weight test. Broken product size distributions were normalized based on 50% passing size of the distributions and effect of speci c comminution energy on breakage distribution similarity was investigated. It was determined that, at energy levels higher than 1 kWh/ton breakage distributions of clinker, limestone and trass showed similarity, whereas breakage of limestone is independent of energy level. Speci c commminution energy-size reduction relations were established based on the approach given by Narayanan and Whiten (1983) and it was determined that breakage of clinker is size dependent. Determination of breakage functions based on the t-family curve approach for CEMII/B Portland Composite Cement production case in which more than one component was ground was discussed.

Keywords: Breakage Distribution Function, Drop-Weight Test, Clinker, Çement


Tunçbilek Kömür Yıkama Tesisi Ara Ürününün Jameson Hücresinde Flotasyonu - Tunçbilek Coal Washing Plant Intermediate Flotation in Jameson Cell
Sayfa Oktay Bayat

 ÖZET

Bu çalışmada, yüksek kül içerikli Tunçbilek Ömerler kömür yıkama tesisi (lavvar) ara ürünü Jameson hücresinde bitkisel yağ asitlerinin toplayıcı olarak kullanıldığı flotasyon işlemine tabi tutulmuştur. En uygun koşullarda (köpük derinliği, değişken; yıkama suyu hızı, 0,6 L/dk; d80, 0,250 mm; palp katı oranı, %20 katı; pH, 7-7,5; yağ asidi/gazyağı oranı, 1/1; yağ asidi/gazyağı miktarı,  besleme malının %10`u; düşey boru dalma derinliği,  40 cm; koşullandırma süresi, 10 dk ve flotasyon süresi, 3 dk) yapılan flotasyon sonucunda %87,15 yanabilir madde verimi ile %10 kül içeren temiz kömür konsantresi elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kömür, Jameson Flotasyon Hücresi

ABSTRACT

In this study, middlings from Tunçbilek Ömerler Coal Preparation Plant was floated by vegetable oil acids as collectors in a Jameson flotation cell. A clean coal concentrate was obtained with 10% ash and 87.15% combustible recovery at the optimum conditions (froth height, variable; wash water flow rate, 0.6 L/min; d80, 0.250 mm; pulp density, %20 solids; slurry pH, 7-7.5; vegetable oil acids/kerosene ratio, 1/1; vegetable oil acids+kerosene dosage, 10% of the dry solids; downcomer depth, 40 cm; condition time, 10 min and flotation time, 3 min).


Feldspattaki Demirin Oksalik Asit Liçi ile Uzaklaştırılması - Removal of iron with oxalic acid in feldspar
Sayfa Volkan Arslan, Oktay Bayat

 

ÖZET

 

Bu çalışmada Kaltun Madencilik`ten (Çine-Aydın) alınan feldspat numunesindeki demir içeriğinin azaltılması için oksalik asit liçi optimum koşulları araştırılmıştır. Bu amaçla iki aşamalı oksalik asit liçi deneyleri yapılmıştır. İlk aşamada, liç deneyleri Yates tekniğine göre yapılmış buradan tespit edilen etkili parametre dikkate alınarak ikinci aşamada optimizasyon deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda optimum koşullar; katı oranı: %5, oksalik asit derişimi: 0,2 M, sıcaklık: 80 oC, liç süresi: 120 dk. olarak tespit edilmiştir. Optimizasyon deneyleri sonucunda feldspattaki demirin %72,59`u giderilmiş


ve liç sonrası elde edilen konsantrenin Fe O


içeriği %0,032 olarak belirlenmiştir.


2    3

 

Anahtar Sözcükler: Feldspat, oksalik asit, liç, Anova-Yates analizi, optimizasyon

 

 

 

ABSTRACT

 

In this study, optimum conditions of oxalic acid leaching to reduce iron content of the feldspar supplied by Kaltun Mining (Cine-Aydın) were investigated. For this purpose, two-stage oxalic acid leaching experiments were carried out. In the first stage, the leaching experiments were conducted according to Yates` experimental design. Then, optimization tests were applied taking into consideration effective parameter in the second stage. Optimum conditions were 5% solids, 0.2 M of oxalic acid concentration, 80 oC temperature and 120 minutes of leaching (reaction) time. The iron removal from feldspar was


72.59% and the Fe O


content of the feldspar concentrate was 0.032% after the optimization tests.


2    3

 

Keywords: Feldspar, oxalic acid, leaching, Anova-Yates` analysis, optimization