Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 41 - Sayı 2 (Haziran 2002)
Sayısal Fotoğraf Yöntemiyle Göltaş Çimento Fabrikası Taş Ocağı Patlatmalarının Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi - The Evaltıation of Blasting at Göltaş Cement Factory by Digital Photo Method and the Proposed
Sayfa 3 - 10 Hakkı Tarık Özkahraman, Hasan Çiftçi

ÖZET
Göltaş taş ocağında, çimento fabrikası kurulduğundan beri 30 yıldır galeri usulü patlatma yöntemi
uygulanmıştır. Bunda galeri sürme işçiliğinin, delici maliyetine göre daha ucuz olması en büyük etken
olmuştur. Ancak geçen yıl delici makine alınmış, galeri patlatması yanında basamak patlatması
yapılması da hedeflenmiştir. Yazıda dünyada terk edilmekte olan galeri patlatması hakkında bilgi
verilmiştir. Basamak patlatması yöntemiyle galeri yöntemine göre daha ince boyutlu parçalanma
hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada bir basamak patlatmasının verimliliği, parçalanma boyut
dağılımından, dijital fotoğraf yöntemiyle ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda
önceden yapılmış olan galeri patlatmalarının kaya kütlesinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı,
basamak patlatmasının, galeri patlatmasına kıyasla üstünlüğü tam olarak görülememiş ancak patlatma
verimini arttırmak ve sonuçları iyileştirmek için alınacak önlemler belirlenmiştir. Ayrıca Süleyman
Demirel Üniversitesinde (SDÜ) geliştirilen bilgisayar destekli dijital fotoğraflama yöntemi bu
çalışmada tanıtılmış, yöntemin üstünlüğü ve yararının, özellikle Çimento sektörünce de bilinmesi
amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Galeri Patlatması, Basamak Patlatması, Parçalanma Boyut Dağılımı, Sayısal
Fotoğraflama Yöntemi

ABSTRACT
Coyote hole blasting method has been used for the last 30 years in GÖltaş quarry since the beginning of
the operations. The reason for this was the opening of coyote holes was thought to be cheaper than
purchasing a drilling machine due to the cheaper labour force. So a drill is purchased and bench
blasting is started last year as well as the old method. The aim of the bench blasting method was to
produce a fragmented muck pile with finer size. The efficiency of bench blasting method is measured
and evaluated from fragmentation by digital photo method in this study. As a result of the evaluation,
the advantage of bench blasting method is not clearly determined due to heavily fractured rock mass
damaged by Coyote blasting and excessively high bench heights. But several suggestions are given for
the remedies to increase efficiency of the bench blasting. Also, the computer evaluated digital photo
method that has been developed at Süleyman Demirel University is described in the study in order tö
demonstrate the advantages and usefulness of the new method to the cement production sector.
Keywords: Coyote Hole Blasting, Bench Blasting, Fragmentation, Digital Photo Method 

Elektronik Ticaret ve Türk Madencilik Sektörünün Gelişimi Açısından Önemi - Electronic Commerce And Its Importance For The Development Of Turkish Mining Sector
Sayfa 11-21 İ. Gökay Ediz, Hamdi Akçakoca, Hakan Aykul, Cihan Doğruöz

 ÖZET

Bu çalışmada; bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler sonucu her geçen gün

hızla yaygınlaşan elektronik ticaret (e-ticaret) konusu, madencilik sektörüne sağlayabileceği yararlar

göz önüne alınarak ele alınmıştır. Bugünkü kullanım imkanları ve sağlayabileceği olanaklar üzerinde

de ayrıca durulmuştur. E-ticaret uygulamalarının gelecekte ulaşabileceği kullanım yaygınlığı ve

uluslararası rekabette sağlayacağı üstünlükler dikkate alınarak, Türk Madencilik sektöründe bu önemli

ticari uygulamadan yararlanılması gerektiği vurgulanmış ve bunun için yapılması gerekenler

açıklanmıştır. Ayrıca e-ticaret uygulamasına geçmek isteyen bir madencilik firması için gerekli olan

asgari altyapı çalışmaları açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: elektronik ticaret, madencilik ve e-ticaret

ABSTRACT

in this study, e-commerce which is becoming more important due to the fast development in

information and communication technologies was revievved considering its advantages to mining

sector. The utilization rates and the opportunities it may provide were also given. By emphasizing the

expected increase in utilization rate of e-commerce and the opportunities associated with it,

recommendations were made to the Turkish Mining Sector, as well as explaining the required

procedure to be fulfilled. Moreover, the minimum structural requirements of a mining company aiming

for e-commerce were explained.

Key Words: electronic-commerce, mining and e-commerce.

Sayısal Modelleme İle G.L.İ. Derin Linyit Sahası İçin Kuyu Kaplama Kalınlığının Belirlenmesi - The Determination of the Shaft Lining Thickness of the G.L.I. Deep Coal Zone by Using Numerical Modelling
Sayfa 22 - 30 Ercan Emir, Güner Önce

ÖZET
Son yıllarda, yeraltı maden açıklıkları ile ilgili tahkimat tasarımlarında yaygın bir şekilde sayısal
modelleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, G.L.İ. derin linyit sahasında yüzeyden
540 metre derinlikte açılması düşünülen kuyunun kaplama kalınlığının sayısal modelleme ile
tasarlanmasıdır. Kuyu kaplama kalınlığı modelleme çalışmaları Phases sayısal modelleme programı
kullanılarak yürütülmüştür. G.L.İ. derin linyit sahası için, kuyu duraylılığı ve kayaç özellikleri dikkate
alındığında, en uygun kuyu kaplama kalınlığının 80 cm olması gerektiği belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler : Sayısal Modelleme, Kuyu Kaplaması

ABSTRACT
in recent years, in support design concerning underground mine openings, numerical modelling
techniques were used vvidely. The aim of this study is to design the thickness of the shaft which is
planned to sink at the GLI deep coal zone to a depth of 540 meters below surface, using numerical
modelling. The numerical modelling program Phases was used to carry out shaft lining thickness
modelling studies." it is determined that when shaft stability and rock properties are considered, the
shaft lining thickness for the GLI deep coal zone should be 80 cm.
Keywords : Numerical Modelling, Shaft Lining

1970-2000 Yılları Arası Türkiye`nin Birincil Enerji Tüketiminde Kömürün Yeri - The Share Of Coal İn Turkey`s Primary Energy Consumption Between 1970 And 2000
Sayfa 31-42 Eyüp Sabah, Uğur Mart, Mehmet S. Çelik

 ÖZET

Kişi başına düşen enerji üretim ve tüketim miktarları bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en

önemli parametrelerden biridir. Gelişmekte olan ülkemizde enerji tüketimi çok düşük seviyelerde

kalmaktadır. Türkiye‘de enerji ihtiyacının büyük kısmı hidroelektrik, linyite dayalı termik santrallar ve

son yıllarda doğal gaz ile sağlanırken, artan enerji talebine rağmen bunun ancak % 37‘si yerli

kaynaklardan karşılanmaktadır. Buna rağmen, büyük kömür rezervlerine (özellikle linyit) sahip olan

Türkiye, bu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamamış ve yanlış politikalar nedeniyle temel

ihtiyaçlardan biri olan enerji konusunda dışarıya bağımlı hale gelmiştir. Bu çalışmada, son 30 yıllık

süre içerisinde kömür kaynaklarımızın genel enerji talebindeki yeri istatistiksel verilerle

değerlendirilmiş ve kömürün geleceğine yönelik yapılacak planlamalara kaynak oluşturması

amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kömür, Birincil Enerji Tüketimi.

ABSTRACT

Production and consumption of energy per unit person in a country is an important parameter

indicating the level of development. But, as a developing nation, the energy consumption of Turkey

stili remains at low levels. Although most of the energy demand is met by hydroelectric, coal-fired

power stations and recently by natural gas, the use of natural Resources constitutes about 37 % of the

total demand. Turkey has large coal reserves particularly tho‘se of lignite. However, as the natural

resources are not effectively used, due to inadequate policies, she has become dependent on imported

energy sources. in this study, the status of coal in the general energy demand of Turkey in the last 30-

year period is examined by statistical data, and the future of coal is forecasted in order to make right

decision for the future energy demand Turkey.

Keywords: Coal, Primary Energy Consumption