Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 41 - Sayı 1 (Mart 2002)
Çayırhan Yeraltı İşletmesinde Kılavuz Açma Çalışmalarının Mekanizasyonu - Mechanisation Of Rise Headings At Çayırhan Underground Mine
Sayfa 3-15 E. Mustafa Eyyuboğlu, Naci Bölükbaşı

 ÖZET

Mekanize galeri açma yöntemi ile gerçekleştirilebilen yüksek ilerleme hızı bu yöntemin klasik delmepatlatma

yöntemine karşı en önemli üstünlüğüdür. Açılacak galerinin toplam uzunluğunun fazla olması

mekanize kazının uygulabilmesindeki en önemli önşarttır.

Uzunayak oluşturmak için açılan kılavuz uzunluklarının genellikle kısa olması mpkanizel yöntemlerin

uygulanmasını sınırlamaktadır. Ancak madencilik teknolojisindeki gelişmelere parelel olarak artan

ayak uzunlukları kılavuzların mekanize açılması gerekliliğini de artırmaktadır.

Bu çalışmada, Çayırhan Yeraltı İşletmesinde ayak montaj kılavuzlarının mekanize olarak açılmasına

yönelik yapılan çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların klasik yöntemle karşılaştırılması

anlatılmaktadır. Sonuçlar, mekanize yöntemin klasik yönteme göre önemli üstünlükler sağladığını

göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Kılavuz Açma Makinalan, Ayak Montaj Kılavuzları

ABSTRACT

High drivage speed that can be achieved with mechanised roadway drivage n-.ethod is the main

superiority of this method against the drill and blast method. The main precondition for the application

of the mechanised drivage is that the total length of the gallery to be opened should~be high.

The rather short length of rises opened to develop longwall panels limits the application of mechanised

methods. On the other hand the increase in longvvall face lengths as a result of developments in mining

technology, increases the necessity in driving such rises with mechanised methods. y_

in this paper, operations related to the mechanised drivage of rises for the installation of longvvall faces,

obtained results and the comparison of these results with classical methods are given. Results show that

the mechanised drivage method has certain advantages över the drill and blast method.

Keywords: Rise Heading Machines, Rise Headings

Yalazı/Balıkesir Talk Cevherinin Zenginleştirilmesi - Beneficiation Of Yalazı/Balıkesir Talc Ore
Sayfa 16-21 Mehmet Yıldırım

 ÖZET

Bu yazıda, Yalazı/Balıkesir talk yatağından alınan cevher numunesinin zenginleştirme çalışmalarının

sonuçları sunulmuştur. Manyetik mineral taşıyan serbestleşmiş tanecikler bir yüksek alan şiddetli yaş

manyetik ayırıcı ile uzaklaştırılmıştır. Bu deneyde, demir içeriği bazında % 90,82 ayırma verimine

ulaşılmıştır. Cevher içindeki manyetik olmayan yantaş mineralleri, doğal yüzebilirliği olan yaprağımsı

talk mineral taneciklerinden flotasyon ile ayrılmışlardır. Bu çalışmalarla, % 6,99 demir içeren orijinal

cevher numunesinden % 69,75 flotasyon verimi ile % 0,75 demir içeren bir talk konsantre elde

edilebilmiştir. Son konsantrenin manyezit ve talk içerikleri termogravimetrik analizler ile

belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Talk, Talk Cevheri Zenginleştirme, Manyezitin TG Analizi, Talk‘in TG Analizi.

ABSTRACT

in this paper, results of the beneficiation studies of the ore sample taken from the Yalazı/Balıkesir talc

deposit were reported. A high intensity wet magnetic separator discarded magnetic mineral bearing

particles liberated. in this experiment, 90,82 % separation recovery based on the iron content was

achieved. The non-magnetic gangue minerals in the ore were separated from the foliated talc minerals

that are naturaily floatable. A talc concentrate containing 0,75 % iron was obtained from the original

ore sample containing 6,99 % iron with 69,75 % flotation recovery. Magnesite and talc contents of the

final concentrate were determined by the thermogravimetric analysis.

Keywords: Talc, Talc Ore Beneficiation, TG Analyse of Magnesite, TG Analyse of Talc.

Potasyum Feldispat Kuvars Flotasyonunda Toplayıcı Olarak Metal Tuzları İle Birlikte Na-Oleat Kullanımı The Use of Na-Oleate with metal salts as a Collector in K-Feldspar Quartz Flotation
Sayfa Özcan Y. GÜLSOY, Feyza ŞAHİN KILAVUZ

 

 

 

 

ÖZET

 

 

 

Bu çalışmada, zeta potansiyel ölçümleri ve flotasyon testleri yapılarak oleatla seçimli feldispat kuvars

 

 

flotasyonunda metal iyonlarının (Al+3, Ba+2, Mg+2, Pb+2 and Sn+2) kullanılabilirliği araştırılmıştır. Zeta

 

 

 

potansiyel ölçümleri çalışılan pH aralığında, kuvars ve feldispatın yüzey yüklerinin hemen hemen-aynı

 

olduğunu göstermektedir. Buna rağmen kurşun ve oleatın birlikte kullanıldığı ölçümlerde bu iki

 

mineralin zeta potansiyelleri arasında bir farklılık gözlenebilmiştir.

 

Laboratuvarda potasyum feldispat ve kuvarsı ayırmak için flotasyon testleri yapılmıştır. Bu testler

 

feldispatın kurşun ve oleat varlığında flotasyonla seçimli olarak ayrılabileceğini göstermiştir.

 

 

Anahtar Sözcükler: Feldispat, Kuvars, Flotasyon, Yüzey Yükü, HF, Na-oleat

 

 

 

ABSTRACT

 

 

 

in this study the possibility of usage of the metal ions (Al+3, Ba+2, Mg+2, Pb+2 and Sn+2) in the selective

 

 

 

oleate flotation of K-feldspar from quartz by zeta potential measurements and flotation tests. Zeta

 

potential measurements showed that, within the pH range studied, the surface charges of quartz and Kfeldspar

 

were almost same. However, a slight difference was observed on the surface charges of both

 

minerals when oleate was used after conditioning with lead ions.

 

Laboratory flotation tests using Na-oleate and metal salts were also carried out to separate feldspar

 

from quartz. Flotation tests verified that there was a selective oleate adsorption to the K-feldspar

 

surface in the presence of lead ions.

 

 

Keywords: K-feldspar. Quartz, Flotation, Surface Charge, HF, Na-oleate.

İnce Boyutlu Tanelerdeki Suyun Buchner Vakum Filtresi Kullanılarak Uzaklaştırılması - Dewatering Of Fine Particle By A Buchner Vacuum Filtre
Sayfa 35-44 Ramazan Asmatülü

 ÖZET

Bu çalışmada, ince boyutlu tanelerin oluşturduğu su-katı karışımı palp vakum altında susuzlandırma

deneylerine tabi tutulmuştur. Deneylerde, taş kömürü, antrasit ve mineral konsantreleri (kuvars, talk,

çinko ve bakır) kullanılmış ve deney parametrelerinin (basınç, susuzlandırma süresi, tane boyutu, kek

kalınlığı, kül içeriği, palp sıcaklığı ve mineral çeşidi) susuzlandırmaya etkileri araştırılmıştır. Yapılan

çalışmalar sonucu, ince boyutlu tanelerin değişik vakum düzeylerinde susuzlandırılabileceği

görülmüştür. En iyi sonuçlar nispeten yüksek vakum altında ve düşük yüzey alanına sahip taneler

üzerinde alınmıştır. Bu sonuçlardan, ince boyutlu kömür ve mineral konsantrelerinin

susuzlandınlmasmda kullanılan termal kurutucuların ekonomik boyutu ile çevreye olan etkilerinin

azaltılabileceği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Vakum Filtrasyonu, Kek, İnce Boyutlu Tane, Kömür, Antrasit, Kuvars, Talk,

Bakır, Çinko ve Susuzlandırma.

ABSTRACT

in this study, fine partide slurries were devvatered by using vacuum. Several bituminous coals,

anthracite and mineral concentrates (quartz, talc, zinc and copper) were ^fesfed and effects of

experimental parameters (pressure, drying cycle time, partide size, cake thickness, ash content, pulp

temperature and mineral types) on devvatering of the fine particles were investigated. As a result of the

experimental studies, the fine particles could be devvatered at different vacuum levels The best

devvatering conditions vvere obtained on relatively lower surface area particles at higher vacuum levels.

Consequently, the cost of thermal dryers and their effects on the environment can be reduced for the

fine coal and mineral particles devvatering.

Keyvcords: Vacuum Filtration, Fine Partide Slurries, Coal, Antrasit, Quartz, Talc, Copper