Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 40 - Sayı 1 (Mart 2001)
Ukrayna Kömürünün Yağ Aglomerasyonu İçin Karakteristik Eğrisinin Belirlenmesi - Determination Of Characteristic Curve For The Oil Agglomeration Of Ukraine Coal
Sayfa 3-14 Yakup Cebeci, Lale Canpolat

 OZET

Bu çalışmada, Ukrayna kömürünün yağ aglomerasyonu için karakteristik eğrisi belirlenmiştir.

Öncelikle aglomeratlarm boyut dağılımına, aglomerasyon süresinin, karıştırma hızının, bağlayıcı sıvı

konsantrasyonunun ve oksidasyonun etkileri incelenmiştir. Aglomeratlarm kümülatif elek altı

eğrilerinden d50 değerleri tespit edilmiş ve yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak değişimi

yorumlanmıştır. Deney bulgularının boyutsuz formda ifade edilmesinden, kümülatif elek altı

eğrilerinin şeklinde değişme olmadığı belirlenmiştir. Bu durum aglomeratlarm boyut dağılımının

kendini koruyan davranış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Aglomeratlarm bu özelliğinden

yararlanılarak, genel karakteristik eğri belirlenmiş ve bu eğrinin eşitliği verilmiştir. Karakteristik eğri

şeklinin, karıştırma hızı, bağlayıcı sıvı konsantrasyonu ve aglomerasyon süresine bağlı olarak

değişmediği fakat oksidasyondan etkilendiği ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kömür, Yağ Aglomerasyonu, Karakteristik Eğri

ABSTRACT

In this study, the characteristic curve for the oil agglomeration of Ukraine coal was determined.

Primarily, the effects of agglomeration time, stirring speed, bridging liquid concentration and the

oxidation on the size distribution of agglomeration were investigated. The d50 values were obtained

from the cumulative undersize curves and the variation in d50 was interpreted as depending on the

factors mentioned above. By defining the experimental data in dimensionless form, it was found that

there was no change in the form of cumulative undersize curves. This state indicates that the size

distribution of agglomeration shows the behavior of self- preserving. General characteristic curve was

determined using this property of agglomerate and the equation of this curve was given. The form of

the characteristic curve does not change with stirring speed, bridging liquid concentration and

agglomeration time, but the oxidation affects the shape of the curve.

Keywords : Coal, Oil Agglomeration, Characteristic Curve

Ülkemizdeki Bazı Kömürlerin Yüzdürme-Batırma Test Sonuçlarının Matematiksel Olarak Değerlendirilmesi Mathematical Evaluation of Float-Sink Test Results of Some Coals in Our Country
Sayfa Yakup CEBECİ, Lale CANPOLAT

 

 

 

ÖZET

 

Bu çalışmada yüzdürme-batırma test sonuçlarının bir eşitlik şeklinde ifade edilmesi ülkemizdeki bazı

 

kömürler için incelenmiştir. Öncelikle, her bir kömür için test yapılan tüm yoğunluklarda yüzen kısmın

 

kümülatif miktarı ve kül içeriği tespit edilmiştir. Eşitlik türetmek için kümülatif yüzen kısımda kül dışı

 

bileşenlerin ve külün verimleri hesaplanmıştır. Daha sonra, verimlerle yoğunluk arasındaki ilişki bir

 

eşitlik şeklinde ifade edilmiş ve eşitliklerden hesaplanan değerler deney bulguları ile karşılaştınlmıştır.

 

Ayrıca, belirlenen eşitlik türünün yüzdürme-batırma verilerinin interpolasyonu için uygun olduğu

 

bulunmuştur. Sonuç olarak, yüzdürme-batırma test sonuçlarının basit eşitliklerle ifade edilebileceği

 

ortaya konulmuştur.

 

 

Anahtar Sözcükler: Kömür, Yüzdürme-Batırma Test Verileri, Yıkanabilirlik, Eşitlik Türetme,

 

 

 

İnterpolasyon.

 

 

ABSTRACT

 

 

 

In this study, the statement of float-sink test results for some coals in our country in the form of an

 

equation was investigated. Primarily, the cumulative weight and the ash content of the float fraction

 

were determined for each coal in all densities tested. For deriving the equation, the recoveries of both

 

the non-ash and ash material in cumulative float part were calculated. Then, the relation between the

 

recoveries and densities were stated as an equation and the calculated values from equations were

 

compared with the experimental results. Furthermore, it was found that the type of the equation

 

determined was suitable for the interpolation of float-sink data. As a result, it was shown that the floatsink

 

test result could be stated by simple equations.

 

 

Keywords: Coal, Float-Sink Test Data, Washability, Equation Driving, Interpolation.

(*) Doç.

Terkedilen Ocaklar veya Mostralardan Kömür Kazanımı - Coal Winning From Abandoned Mines Or Outcrops
Sayfa 25-39 Bülent Erdem

 ÖZET

Bu çalışmada, yerüstü ve yeraltı madencilik çalışmaları sonrasında terkedilen kömürün kazanılması

için halen uygulanan veya geliştirilen yöntemler üzerine gerçekleştirilen literatür araştırması sonuçları

verilmektedir. Kömür kazanımı genellikle burgu kazı tekniği ile yapılmaktadır. Ancak daha yüksek

verime ulaşmak için sürekli kazı makinelerinin kullanıldığı mekanize kazı sistemleri de geliştirilmiştir.

Çalışmada bu yöntemler tanıtılmış, kullanılan ekipmanlar ile burgu kazı tekniğinin tarihsel gelişimine

değinilmiş ve çalışma koşulları ortaya konulmuştur. Terkedilen kömürün kazanımında kullanılan farklı

tasarıma sahip makineler ile kazı tekniklerinden bahsedilmiştir. Yerüstü ve yeraltı uygulamalarına dair

vaka takdimlerine yer verilmiştir. Çalışma, aynı zamanda, burgu kazısından kaynaklanan tehlikeleri ve

alınabilecek önlemleri de içermektedir. Burgu kazısı ile ilgili olarak geliştirilen yönetmelikler de

çalışmanın içinde yer almıştır.

Anahtar Sözcükler: Burgu, Kömür, Örtükazı, Yeraltı Topuk Kazanımı

ABSTRACT

This study covers the results of a literature survey about methods developed or techniques currently

applied to win the coal left from underground and surface mines. Coal extraction has generally been

done by augering, but mechanised excavation systems that utilise continuous miners have been

developed for higher productivity. In the study, these methods have been introduced, machinery and

evolution of the augering technique mentioned and operating conditions brought up. Equipment with

different design utilized in coal winning and recovery techniques have been mentioned. Case studies on

surface and underground applications have been included. The study also contains the hazard and risk

associated with auger mining as well as precautionary measures. Regulations developed about auger

mining have also been involved.

Keywords: Augering, Coal, Overburden Removal, Underground Pillar Recovery

Palp Reolojisinin Öğütme İşlemine Etkisi ve Kontrolü - The Influence And Control Of Slurry Rheology On Grinding Operation
Sayfa 40-47 Alper Özkan, Meftuni Yekeler

 ÖZET

Cevher hazırlama ve metalurjik işlemlerde çok önemli bir yere sahip olan öğütme işlemi, düşük tenörlü

ve ince boyutlarda serbestleşen cevherlerin değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle önemini daha da

artırmaktadır. İnce öğütme işlemlerinde çoğunlukla tercih edilen yaş öğütmede palp reolojisi etkin bir

rol oynamaktadır. Palpler, farklı yoğunluklarda farklı reolojik davranışlar göstererek öğütme

işlemlerini etkilerler. Bu derlemede, değirmenlerde farklı palp akış koşullarında öğütme işleminin nasıl

etkilendiği kırılma parametreleri yardımıyla açıklanmış ve reolojinin kontrolüyle öğütme

performansının nasıl değiştiği hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Palp Reolojisi, Viskozite, Öğütme

ABSTRACT

The grinding process, which has an important place in mineral and metallurgical processing, has gained

importance due to the processing of low grade ores and evaluation of the fine liberated sizes. The

rheology of the pulp plays very important role preferably in wet grinding. Pulps affect the grinding

processes by responding different rheological behavior at varying pulp densities. This paper shows

how the grinding process is affected against the different pulp flow conditions in the mill by means of

breakage parameters and also grinding efficiency was explained by the control of rheology.

Keywards: Pulp Rheology, Viscosity, Grinding