Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 39 - Sayı 3-4 (Eylül-Aralık 2000)
Linyitlerin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlık Derecelerinin Tespiti: Bölüm 1 - Risk Sınıflaması Derlemesi - The Determination Of Liability Index For Spontaneous Combustion Of Lignite: Part 1 - Risk Class
Sayfa 3-13 Celal Karpuz, Tevfik Güyagüler, Suat Bağcı, Taylan Bozdağ, Hakan Başarır, Sinan Keskin

 ÖZET

Bu yazıda, öncelikle kömürlerin kendiliğinden yanma mekanizması ve kendiliğinden yanmaya

yatkınlık derecelerini etkileyen faktörler anlatılmıştır. Daha sonra, kendiliğinden yanma tespit

yöntemleri verilmiş, özellikle ocak şartlarını iyi temsil eden bir yöntem olan adiyabatik yöntem

tanıtılmıştır. Yeraltı kömür ocaklarının risk sınıflaması kendiliğinden yanma tespit yöntemlerine göre

derlenerek beş risk sınıflama sistemi verilmiştir. Son olarak da, ülkemizdeki yeraltı kömür ocaklarının

kendiliğinden yanmaya yatkınlık derecelerinin tespiti ile ilgili yapılan çalışmaların bir özeti

sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kendiliğinden Yanma, Risk Sınıflaması, Yeraltı Kömür Ocağı

ABSTRACT

In this paper, first of all, the mechanism of the spontaneous combustion and the factors affecting,

liability of coal to spontaneous combustion are explained. Then, spontaneous combustion

determination methods are explained, emphasize is given on the adiabatic oxidation method, which

better represents mine environments. The risk classification of underground coal mines are reviewed

according to spontaneous combustion determination methods and five different classification systems

are presented. Finally, a summary of the researches conducted on the spontaneous combustion liab/dity

index determination of underground coalmines in Turkey is compiled.

Keywords: Spontaneous Combustion, Risk Classification, Underground Coalmine.

Linyitlerin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlık Derecelerinin Tespiti: Bölüm 2 - Tki Yeraltı Ocakları Sonuçları - The Determination Of Liability Index For Spontaneous Combustion Of Lignites: Part 2 - Tki U
Sayfa 14-26 Celal Karpuz, Tevfik Güyagüler, Suat Bağcı, Taylan Bozdağ, Hakan Başarır, Sinan Keskin

 ÖZET

Bu yazıda, Türkiye Kömür Işletmeleri‘nin (TKİ) 5 yeraltı işletmesindeki 20 değişik linyit damarında

yapılan kendiliğinden yanma özelliklerinin araştırılması çalışmaları anlatılmaktadır. Bu araştırma için,

adiyabatik oksidasyon ve tutuşma sıcaklığı deneylerinde kullanılan deney düzenekleri ve yöntem

ayrıntısı ile verildikten sonra, her iki yönteme göre ocak şartlarından bağımsız olarak risk indeksleri

tespit edilmiştir. Deneyler sırasında çıkan gazlann sürekli analizleri de yapılmış ve kendiliğinden

yanmanın açık alevli yanmaya dönüşebilme sının ile ilgili öneri getirilmiştir. Sonuç olarak, TKİ yeraltı

ocakları linyitlerinin kendiliğinden yanmaya yatkınlık derecelerinin sonuçları sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kendiliğinden Yanma, Risk Sınıflaması, Yeraltı Kömür Ocağı, Adiyabatik

Oksidasyon, Tutuşma Sıcaklığı

ABSTRACT

In this paper, the research studies on spontaneous combustion properties of 20 lignite seams at 5

underground lignite mines of Turkish Coal Enterprises (TKİ) is explained. In this study, adiabatic

oxidation and ignition temperature test setups and procedure used in experiments are introduced in

detail. Risk indexes are determined independent from mine environment using the two methods. The

gases produced during experiment are continuously analyzed and suggestions on the transformation

limit of spontaneous combustion to open fire are proposed. Finally, the results of liability of lignite to

spontaneous combustion are presented for TKİ underground mines.

Keywords: Spontaneous Combustion, Risk Classification, Underground Coalmine, Adiabatic

Oxidation, Ignition Temparature

Kalkopirit-Pirit Flotasyonunda Elektrokimyasal Potansiyel Ölçümü ve Seçimliliğe Etkisi - Measurement Of Electrochemical Potential And İts Effect On Selectivity İn The Flotation Of Chalcopyrite - Pyrite
Sayfa 23-36 Zafir Ekmekçi

 OZET Bu çalışmada, Murgul (Artvin) bakır cevheri kullanılarak farklı elektrokimyasal koşullarda gerçekleştirilen flotasyon deneylerinde palp potansiyeli ölçümü platin, kalkopirit ve pirit elektrodları kullanılarak yapılmış, minerallerin flotasyon davrammlan ölçülen potansiyel değerleri kullanılarak açıklanmış ve ölçülen potansiyel değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Farklı palp potansiyellerinde, hava ve azot gazı kullanılarak yapılan toplayıcısız flotasyon deneylerinde platin, pirit ve kalkopirit elektrodları ile ölçülen potansiyel değerleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kalkopirit ve pirit elektrodları ile ölçülen potansiyel değerleri arasındaki fark artıkça, flotasyon seçimliliğinin artığı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Toplayıcısız Flotasyon, Mineral Elektrodları, Elektrokimyasal Potansiyel.

Oal`de Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının İncelenmesi - Inspection Of Noise Dependent Hearing Losses İn Oal Mine
Sayfa 39-45 Oktay Çetin

 ÖZET

 

Yeraltı işletmelerinde; toz, sıcaklık, zararlı gazlar, nem ve ışık gibi insan üzerinde olumsuz etkiler oluşturan çevresel parametreler içerisinde gürültü önemli yer tutar.

 

İşitme kaybı; işyerlerinde gürültüye bağlı oluşan bir meslek hastalığıdır. Ayrıca; insan bedeni üzerindeki etkileri yönünden ele alındığında kazalarının nedenleri içerisinde önemli bir bölümü oluşturur.

 

Bu çalışmada; Orta Anadolu Linyitleri (OAL) yeraltı işletmesinde çalışma birimlerine göre gürültü değerleri saptanmış; değişik işçilik sanatları bazında işitme kayıpları çıkarılmıştır. Personele ait odyogramların incelenmesinde farklı işçiliklerde işitme kaybı yönünden risk gruplarının oluştuğu gözlenmiştir.

 

Anahtar Sözcükler : Gürültü, İşitme Kaybı, Odyometrik Tarama, OAL

 

 

 

ABSTRACT

 

Noise in underground mines; like dust, heat, hazardous gases, light and moisture, has an important place in environmental parameters having negative effects on human.

 

Hearing losses in an occupational disease that is depended on the noise at the worksites. In addition, taking the effects of noise to the human body into account, it has also an important role in labor accidents.

 

In this study; noise has been measured for each underground working units of Middle Anatolian Lignite Mine (OAL) and hearing losses has been determined based on different labor branches.

 

When the audiograms of labors were examined, the occurence of risk groups due to the hearing losses was observed for different labour branches.

 

Keywords: Noise, Hearing Loss, Audiometric Scanning, OAL