Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 38 - Sayı 2-3 (Haziran-Eylül 1999)
Afyon Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi, Ekonomisi ve Hava Kirliliğini Önlemedeki Katkısı Geotermal Heating System of Afyon, Turkey; Its Economy and Role in Reducing the Air Pollution
Sayfa Eyüp SABAH, Mustafa Yavuz ÇELİK

 ÖZET Alp-Himalaya tektonik kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, zengin jeotermal kaynaklara sahip ülkelerden birisidir. Doğal, temiz, ucuz, emniyetli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji, gelecekte de alternatif bir enerji kaynağı olacaktır. Hava kirliliği yüksek iller arasında yer .alan Afyon, aynı zamanda önemli bir jeotermal potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirmek üzere, 1994 tarihinde kurulan ve 1996 yılında işletmeye alman Afyon Jeotermal Enerji Isıtma Sistemi‘nin kurulu kapasitesi 10.000 konut olup, halen 3.970 konut başarılı bir şekilde ısıtılmaktadır. Afyon‘da her 100 m 2 net alanın ısıtılması için gerekli olan ısı ihtiyacı 8.484 kCal/saat olup, jeotermal enerji ile ısıtılan 3.970 konut ve eşdeğeri 426.099 m 2 konut alanı için harcanan enerji 30.727.700 kCal/saat‘tir. Bu enerji, saatte yaklaşık 7 ton Tunçbilek kömürünün yakılması ile elde edilen ısı enerjisine eşdeğer bir enerji olup, bir yıl içinde tasarruf edilen kömür miktarı (Tunçbilek kömürü) yaklaşık 30.000 ton‘dur. Jeotermal enerji yerine Tunçbilek kömürü yakılarak bu konutlar ısıtılmış olması halinde, her yıl atmosfere yaklaşık 743 ton SOx ve 4.950 ton partikül madde karışmış olacaktı. Afyon örneğinden elde edilen bu sonuçlar, jeotermal ısınma ile binlerce ton SOx ve partikül madde emisyonunun önlendiğini ve jeotermal enerjinin sadece ucuz bir alternatif enerji kaynağı olmayıp, aynı zamanda çevre dostu bir enerji olduğunu da göstermektedir.

Adsorplanmış Ksantatın Termal Deserpsiyonu ve Desorplanan Ksantatın Pirit Yüzeyine Tekrar Adsorpsiyonu Thermal Desorption of the Adsorbed Xanthate and Re-adsorption of Desorbed Xanthate Ions on Pyrit
Sayfa Fatma Garip, Hüseyin Özdağ

 ÖZET Bu çalışmada pirit yüzeyine adsorplanmış ksantatın desorpsiyonu ve desorpianan ksantat iyonlarının pirit yüzeyine tekrar adsorpsiyonu araştırılmıştır. Ksantat iyonlarının desorpsiyonunda, sıcaklık artışı ile desorpianan madde miktarının arttığı ve termal desorpsiyonda Na2S derişiminin artmasıyla desorpianan madde miktarının daha da artırdığı belirlenmiştir. Sonuçlar, ısısal işlemle ve Na2S kullanılarak desorpianan ksantatın pirit yüzeyine tekrar adsorbe olacağım göstermiştir. ABSTRACT The objective of this study was to investigate the thermal desorption of xanthate ions from pyrite surface and re^adsorption of desorbed xanthate ions on pyrite. It was found that the desorption of xhanthate increased with increasing thermal decomposition, and thermal desorption rate also increased with increasing Na2S concentration. The results showed that the thermally desorbed xanthate ions can be re-adsorbed on the surface of pyrite.

Yer Karosu Mukavemetlerinin İstatistiksel Kontrolü - Statistical Control Of Strength Of Floor Tiles
Sayfa 21-30 Bülent Tütmez, Oktay Bayat

 ÖZET

istatistiksel Proses Kontrol (İPK), önemli bir kalite geliştirme tekniği olarak seri üretim yapan

proseslerde kuUamlmaktadır. Söğüt Seramik AŞ yer karosu bünye (Masse) üretim prosesinden

elde edilen verilerle kontrol kart ve proses yeterlilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bünye

mukavemet değerlerinin spesifıkasyonlarm dışında yoğunlaşma göstermesi ve Cp ile Cpk

indislerinin 1,00‘den daha az değerlerde olması proses için bir tehlikenin oluştuğunu

göstermektedir. Nominal ortalamanın spesifikasyonlarla olan ilişkisi tesbit edilmiş ve prosesdeki

problemler tahmin edilmiştir.

ABSTRACT

Statistical Process Control (SPC) is used as an important quality improvement technique for

continuous production processes. Control charts and process capability analyses were made using

data from Masse production process at Söğüt Seramik AŞ Cp and Cpk indices were less than 1.00

and also compressive strength values fell outside the specifications values showing a serious

trouble in the process. Relationship between nominal average value and specifications was

determined and potential problems were predicted in the process.

Pozantı - Tarsus Ayrımı Otoyol İnşaatında Kullanılmış Olan Delici Makinelerin Performans Analizi The Performance Analysis of Drill Rigs Usud in the Construction of Pozantı - Tarsus Crossing Motorway
Sayfa Sair KAHRAMAN, Ayhan MÜLAZIMOĞLU

 

ÖZET

 

Bu çalışmada, Pozantı-Tarsus ayrımı otoyol inşaatında kullanılmış olan yerüstünden darbeli hidrolik deliciler üzerinde yapılan performans analizi anlatılmıştır. Performans analizinde değerlendirme kriteri olarak Makine Kullanılabilirlik Oram (MKO) ve Makineden Faydalanma Oram (MFO) kullanılmıştu:. Yapılan performans analizi sonucunda delicilerin MKO‘ larınm uluslararası standartlara uygun olduğu görülmüştür. Fakat MFO değerleri standart değerlerden düşük çıkmıştır. Bu durumun formasyonların çok kırıklı-çatlaklı olması nedeniyle delikte göçükler meydana getirmesinden ileri geldiği sonucuna varılmıştır.

 

ABSTRACT

 

In this study, the performance analysis of the hydraulic top hammer drills used in the construction of Pozantı-Tarsus crossing motorway was described. The performance of drills was analysed by using Drill Rig Availability (DRA) and Drill Rig Usage (DRU) as evaluation criteria. It was shown that DRA of the drills conformed to international standards. But, it was found that DRU was lower than the standard values, due to the heavily jointed formation, which causes caving in the holes.