Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 37 - Sayı 3 (Eylül 1998)
Mekanik Kazı Makinalarında Kesme Titreşimi Analizi Cutting - Vibration Analysis For Mechanical Cutting Machines
Sayfa 3-18 Bülent Tiryaki, Osman Z. Hekimoğlu

 ÖZET

Bu makalede, keski kullanarak kaya ve kömür kazısı yapan mekanik kazı makinalarındaki kesme

titreşimi anlatılmaktadır. Kesme titreşimi ve titreşim analizi yöntemi ayrıntılı olarak verilmiştir.

Kesme titreşimlerinin makina performansı üzerindeki etkilerini araştırmak için Orta Anadolu

Linyitleri (OAL) İşletmesi Bölge Müdürlüp‘ndeki tamburlu kesici-yükleyicilerle bir dizi yeraltı

denemeleri yapılmıştır. Yine OAL‘deki tamburlu kesici-yükleyicilerin kesme karakteristikleri bir

bilgisayar programı ile incelenerek bunun sonuçları yeraltı denemelerinin sonuçları ile

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, OAL‘deki tamburlu kesici-yükleyicilerde oluşan kesme

titreşimlerinin en aza indirilmesi için kesici tambur tasarımının değiştirilmesi gereğini ortaya

koymuştur.

ABSTRACT

This paper describes the aspects of cutting vibration related to mechanically rock and coal cutting

machines with drag picks. Definition of cutting vibration and the methodology for vibration

analysis are explained in details. A series of practical trials were conducted on the coal shearers in

OAL Mine to investigate the effects of cutting vibration on machine performance. Furthermore

the vibration characteristics of the shearer drums employed in OAL Mine were analysed through a

computer programme and the results were compared to those of the underground trials. The

results showed that the shearer drum lacing pattern of the coal shearers currently operating in

OAL Mine should be changed in order to minimize the cutting vibration.

Mikro-İşlemci Destekli Zaman Sıralı Patlatma Uygulamaları - Time Sequenced Firing Applications With Using Of Micro Processors
Sayfa 41-51 Cengiz Kuzu

 ÖZET

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, mikro elektroniğin hemen hemen tüm endüstriyel

uygulamaların içine girmesi sonucunu doğurmuştur. Patlatma çalışmalarında da, bu yönde

örnekler görmek mümkündür. Patlatma uygulamalarındaki mikro işlemcilerin bulunduğu yerler,

klasik elektrikli gecikmeli kapsüller veya elektronik kapsüller kullanılmasına göre farklılıklar

göstermektedir. Bunlardan ilkinde, mikro işlemciler patlatma devresi elemanlarına ve ikincisinde,

kapsüllerin içine ve patlatma devresi elemanlarına entegre edilirler. Böylece, elektronik ortamın

sağladığı tanımlanabilir zamanlama sayesinde, patlatma uygulamalarında bir çok ateşleme

devresinin, mili saniye mertebesinde olmak üzere, hassas olarak parlatılması mümkün olmaktadır.

Ayrıca, kullanılan donanım ile zaman sırası ayarı yapılabilmesi, yani programlanabilmesi

mümkündür. Bu ise, patlatma işi ile uğraşan teknik adama ateşleme düzeni tasarımında, esneklik

açısından büyük kolaylıklar sağlar. Ayrıca iyi bir ufalanma derecesi, pasa hareketi kontrolü,

titreşimlerin ve hava şokunun azaltılması gibi faydalan da beraberinde getirmektedir. Bu

çalışmada, klasik elektrikli ve elektronik kapsüllere ait uygulama örnekleri sunulmakta ve

kullanılan donanımlar incelenmektedir.

ABSTRACT

Micro electronics started playing an important role in industrial applications as a result of

technological developments of the last few years. Similar applications of micro electronics in

blasting operations are also in use these days. There are some differences in the application of

microprocessors in blasting operations depending on whether it is conventional electric detonator

or electronic detonator. Microprocessor is integrated to the periphery of blasting circuit itself in

the first application, but, it is integrated both the blasting circuit and detonator in the case of

electronic detonator. Since the use of microprocessors provides an electronic environment it is

possible to define the timing so that blasting operations can be performed in millisecond interval

as this optimises the blasting works. It is also possible to program the timing of the sequences in

such equipment which helps to make flexible blasting designs to the engineer. This application

also provides to decrease the air shock and vibration and control the fragmentation and movement

of blasted material. In this paper, some examples to the application of conventional and electronic

detonators are given and the equipment used is detailed.