Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 36 - Sayı 1 (Mart 1997)
Açık İşletmelerde Kısa ve Orta Dönem Üretim Planlamasında Yeni Bir Yaklaşım - A New Approach To Short And Medium Term Production Planning İn Open Pit Mines
Sayfa 3-10 Mustafa Kumral, A. Hakan Onur

 ÖZET

Açık işletmelerin kısa, orta ve uzun dönemli üretim planlaması, nihai sınırı bilinen açık

işletme içerisinde haftalık, aylık ve yıllık bazda yapılacak üretimin kalite ve miktar

bakımından gereksinimleri karşılaması demektir Bu çalışmada, Adana Çimento

hammadde ocağı için kısa ve orta vadede istenilen planlamayı yapabilmek için

FORTRAN dili kullanılarak yazılmış bir bilgisayar programı tanıtılmaktadır. Tanıtımı

yapılan yöntem bir optımizasyon yöntemi değildir. Kullanıcıya mümkün olduğu kadar

fazla sayıda alternatifi deneyip içlerinden en iyisini seçme prensibine dayanır. Yöntem

ve bu yöntem ile ilgili bir uygulama bu makalede verilmiştir.

ABSTRACT

In the short, medium and long term open pit production planning, the quality and

quantity requirements in week, month or year time period must be provided In this

study, a computer program that gives a simple tool to provide production planning for

Adana Cement Factory is introduced. The method introduced in this paper is not an

optimisation method The purpose of the method is to provide many solutions to

choose from. An application of the method with a case study is given later in this

study.

Manyezit Maden İşletmeciliğinde Sınır % Sio2 Kararları Riskliliği - The Risks Of Cutoff Sio2 % Decisions İn Magnesite Mining Operations
Sayfa 11-19 H. Gürkan Yersel, Adnan Konuk

 ÖZET

Bu çalışmada, manyezit maden işletmeciliğinde sınır % Si02 kararlan riskliliğinin ölçülmesi

amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle, manyezit maden işletmeciliğinde ilk yatırım, işletme

sermayesi ve işletme giderleri ile cevher kalite katsayısı tahminleri için regresyon model

parametreleri araştırılmıştır. Regresyon tahminlerinde beklenen hatalardan belirli sayıda rassal

örneklemede yaparak yıllık nakit akımlarını ve net bugünkü değer oranı karlılık ölçütlerini

hesaplayan risk analiz modeli geliştirilmiştir. Monte Carlo Benzetim Yöntemi temelinde

geliştirilen risk analiz modeli ile karlılık ölçütleri dağılım parametreleri de hesaplanarak, sınır %

Si02 kararlarının risklilik dereceleri belirlenmiştir. Aynı zamanda, cevher rezervi, üretim

kapasitesi, cevher satış fiyatı ve % CaO değerlerindeki değişimlerin sınır % Si02 kararlan

riskliliğine etkileri de araştırılmıştır.

ABSTRACT

In this work, risk of Cutoff Si02 % decisions in Magnesite mining operations were aimed to

measure. For this purpose, regression model parameters were firstly investigated for initial and

working capital, finance for magnesite mining operations and estimates of constant are quality.

Risk analysis model, which calculates annually cash flows and rate of net present value

profitability criterions by making various numbers of random sampling from expected errors in

regression estimates, was improved. Risk parameters for cutoff Si02 % decisions were

determined by calculating profitability criterions distribution parameters and risk analysis

model, improved on the basis of Monte Carlo Simulation Method. At the sametime, the effects

of ore reserve, capacity, ore price and variations in CaO % on the risks of cutoff Si02 %

decisions were also investigated.

Ambarlı Arakatlı Göçertme Yöntemi ve Pulpınar Krom Cevherine Uygulanabilirliği - Sublevel Shrinkage Caving Method Considered For Pulpınar Chromite Ore Body
Sayfa 21-31 Ali Kahriman, Atilla Ceylanoğlu, Ahmet Demirci, Ercan Arpaz

 ÖZET

Günümüzde ekonomik ve teknik koşullar, yeraltı ocaklarında tüvenan cevher üretim artışını

zorunlu kılmaktadır. Bu yüksek üretim hızını sağlayabilecek en önemli yöntemlerden biri de

arakatlı göçertme yöntemi ve versiyonlarıdır.

Bu makalede, ambarlı arakatlı göçertme yöntemi tanıtılmış, Kayseri-Pulpınar krom cevherine

uygulanabilirlik koşulları incelenmiş ve tartışılmıştır.

ABSTRACT

Nowadays, economical and technical conditions have necessitated increased production the of

run of mine ore production in underground mines. One of the most important method able to

provide high production rate is the sublevel caving method and its versions.

In this paper, sublevel shrinkage caving method was described and the possibility of application

for Kayseri-Pulpınar chromite ore was investigated and discussed.

Siyanürlü Altın Üretim Tesisi Atıklarını Arıtma Yöntemleri - A Review Of Treatment Processes Of Gold Processing Effluents Containing Cyanide
Sayfa 33-45 Haluk Çelik, Hasan Mordoğan, Üner İpekoğlu

 ÖZET

Bu yazıda, siyanür ve metal-siyanür içerikli atıkların arıtılmasında kullanılan yöntemler ile bu

yöntemlerden önem arz edenlerin, kimyasal mekanizması ve dünyadaki bazı uygulamalarına ait

performans verilen verilmiştir.

ABSTRACT

This article reviews basic information on the processes used for treating cyanide and metal-cyanide

complexes from gold leaching operations and the related chemical mechanisms. It also presents

typical performance results of commercial installations of widely used treatment processes.