Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 35 - Sayı 3 (Eylül 1996)
Ayrı Elemanlar Modelleme Yönteminin Yeraltı Madenciliğine Uygulanması - Application Of Distinct Element Modelling To Underground Mining
Sayfa 15-25 Sina Yazıcı

 ÖZET

Bu çalışmada süreksizlik içeren kaya kütlelerinin sayısal modellenmesinde kullanılan ayrı

elemanlar yöntemi tanıtılmıştır. Bir yeraltı bakır madeninde kablo tahkimatla önceden destekli olan

ayak kazısı sırasında gerçekleştirilen deformasyon ve gerilme değişimi ölçmeleri ile ayrı elemanlar

modelleme sonuçlan karşılaştırılmıştır. Sonuçta modelin arazi ölçümlerine yakın deformasyon

davranışı gösterdiği, fakat model iki boyutlu olduğundan, tam olarak üç boyutlu gerilme değişimi

benzetiminin yapılamadığı anlaşılmıştır.

ABSTRACT

This paper introduces the distinct element numerical modelling technique used mostly for the

simulation of the jointed rockmass. The deformation and stress change measurements during cable

supported hangingwall excavation of an underground copper mine were compared with the results of

the distinct element model. As a result, the model showed comparable behavior with the field

measurements in respect of magnitude of the displacement. However, the stress change in the model

was higher than the field measurements: This discrepancy occurred because the three dimensional

stress change in the field was inevitably modeled in two dimensions.

Yapı Yıkımlarında Patlatma Uygulaması - Blasting Application At Structure Demolition
Sayfa 39-56 Ferhan Şimşir, Halil Köse

 ÖZET

Patlatma, hasarlı veya ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların (binalar, bacalar, lavvar tesisleri,

silolar, sığınaklar vb.) yıkımlarında, geleneksel yıkım tekniklerine göre oldukça emniyetli, daha ucuz ve

hızlı bir yöntem olarak uygulama alam bulmaktadır. Bu çalışmada önce bir yapının devrilmesi için gerekli

kinematik koşullar anlatılmış, daha sonra da delik geometrisi tasarımı ve şarj hesabında kullanılan Hauser

bağıntıları açıklanmış ve devrilme sonucu oluşan yer titreşimleri irdelenmiştir. Makalenin sonunda da bazı

uygulama örneklerine yer verilmiştir.

ABSTRACT

As a highly safe, more economical and fast method compared with conventional demolition

techniques, blasting finds an application field at demolition of damaged or non-economical structures

(buildings, chimneys, coal washery plants, bins, bunkers etc.). In this study, firstly, kinematic conditions

necessary for the fall of a structure are explained, then the Hauser formulas used at designing the blast-hole

pattern and calculating hole charges are presented and ground vibrations resulting from fall of structure are

investigated. At the end of the paper, some application examples are given.