Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 35 - Sayı 1 (Mart 1996)
İnce Boyutlu Semikokların Briketlendikten Sonra Ev Yakıtı Olarak Kullanılması - Use Of Briguetted Fine Semicokes As Domestic Fuel
Sayfa 3-10 Ramazan Asmatülü

 ÖZET

Kuru baza göre, %3.98 rutubet, %17.02 kül, %15.75 uçucu madde, %67.23 sabit

karbon, %1.42 toplam kükürt, %0.40 yanabilir kükürt ve 6291 Kcal/kg üst ısıl değere sahip

olan - 10 mm boyutlu semikok numunesi üzerinde briketleme deneyleri yapılmıştır. İnce

boyutlu semikok numunesi -1 mm boyutuna indirildikten sonra melas, melas + katran ve kireç

karışımlarıyla farklı briketleme yükleri altında ayrı ayrı briketlemeye tabi tutulmuştur. Yapılan

deneyler sonucunda semikok numunesi %12 melas + katran, %3 kireç karışımı ve 30 ton

presleme yükü altında briketlenmesi sonucu %20.09 kül, %20.51 uçucu madde, %59.40 sabit

karbon, %1.35 toplam kükürt, %0.İ5 yanabilir kükürt içeren, 1720 shatter indeksine sahip ve

üst ısıl değeri 6074 Kcal/kg olan bir briket elde edilmiştir.

ABSTRACT

A fine sized semicoke sample (-10 mm) with a dry basis analysis of 39.87% moisture,

17.02% ash, 15.75% volatile matter, 67.23% fixed carbon, 1.42% total sulphur, 0.40%

combustible sulphur and 6291 Kcal/kg upper calorific value wa s used for the bnqueting tests..

After crushing to -1 mm, this sample with molases, and molasses+tar+lime was subjected to

briquetting under different loading conditions. The test results indicated that the semicoke

sample mixed with 12 % molasses, 5 % tar and 3 % lime briquetted under 30 tons of

briquetting pressure yielded the optimum briquettes with 20.09% ash, 20.51%volatile matter,

59.40% fixed carbon, 1.35% total sulphur, 0.15% combustible sulphur, 1720 shatter index and

6074 Kcal/kg upper calorific value.

Proses Kontrolu ve Öğütme Devrelerinde Uygulanması - Process Control And Applications İn Grinding Circuits
Sayfa 23-41 Necati Yıldız

 ÖZET

Yazıda cevher hazırlama tesislerinde proses kontrolundan bahsedilmiş, öğütme

devrelerinde proses kontrolünün gerekliliği vurgulanmış, bu kontrolün esasları

anlatılmıştır. Konu ile ilgili olarak örnekler verilmiştir.

ABSTRACT

In the paper, the process control in mineral processing plants and its application for

grinding circuits are explained. The examples are given for parameters to be controlled

and the relation between these parameters.

Ikeshıma Ocağı`nda Uygulanan Fiber-Optik Kablolu Ocak Bilgi Sistemi - Mine Information System Using Optical Fiber Cable İn Ikeshima Colliery
Sayfa 43-52 Masahide Murakamı -- Çeviren: Yavuz Selim İnci

 ÖZET

ikeshima Ocağı Japonya‘nın dört büyük adasından biri olan Kyushu‘nun 7,0 km.

batısında 0,86 km2‘lik bir alanı olan ikeshima Adası‘nda yer almaktadır. Bu ocakta,

zamanla yeraltı ocak yapısı karmaşıklaşırken madenin rasyonelleştirilmesi ve iş

güvenliğinin de artırılması gerekmiştir.. Bu makale ocağın genişlemesine yanıt

verebilecek olan ve fiber-optik kablo kulanılarak tesis edilen izleme ve kontrol sistemini

anlatmaktadır.

ABSTRACT

ikeshima Colliery is located on ikeshima Island with an area of 0.86 km2, 7.0 km to

the. west of Kyushu, one of the four major islands of Japan. As the mine structure

became complicated, it was needed to rationalize the mine and to improve the safety.

This paper describes the advanced monitoring and control system using optical-fiber

cable, which is able to cope with the expansion of the mining field, in Ikeshima

Colliery.