Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 34 - Sayı 3 (Eylül 1995)
Açık İşletmelerde Yüksek Açılı Bant Konveyör Uygulamaları - Applications Of High Angle Belt Conveyor İn Open Pit Mines
Sayfa 31-43 Tibet Cebesoy

 ÖZET

Bu yazıda açık işletmelerde cevher ve dekapaj nakliyatında kullanılan yüksek açılı band

konveyörler tanıtılmıştır. Özellikle, sandviç band konveyörlerin teknik özelliklerinden

bahsedilmiş ve endüstriyel uygulamalarından örnekler verilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, the high angle belt conveyors employed in open pit mines were

introduced. In particular, technical specifications of sandwich belt conveyors were presented

and some examples from their industrial applications were given.

Hirdometalurjide Çöktürme - Precipitation İn Hydrometallurgy
Sayfa 45-58 Fahti Habashi -- Çeviren : Murat Erdemoğlu

 ÖZET

İnorganik bileşiklerin ya da metallerin sulu çözeltilerden çöktürülmesi, fiziksel (kristallendirme) ya da

kimyasal özellikitedir. Kimyasal süreçler hidrolitik etkiye, iyonik etkileşime ya da indirgenmeye ( elektron

aktarımı ) bağlı olarak değişir. İndirgenme süreçlerinde elektronlann aktarımı homojen ya da heterojen olarak

gerçekleşebilir. Homojen durumda bu, ya iyonik ya da iyonik olmayan özelliktedir. Heterojen süreçler,

elektrokimyasal ya da elektrolitik olabilir. Bu makalede hidrometalurjiyi ilgilendiren örnekler verilmiştir.

ABSTRACT

Precipitation of inorganic compounds or metals from aqueous solutions can cither be physical

(crystallization) or chemical in nature. Chemical processes are varied; they may be due to hydrolytic action, due

to ionic interaction, or due to reduction (i.e. transfer of electrons). Transfer of electrons in reduction processes

may take place homogenously or heterogeneously. In the first case it may be ionic or nonionic in nature.

Heterogeneous processes may be electrochemical or electrolytic. Examples of interest to hydrometallurgy are

given