Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 33 - Sayı 4 (Aralık 1994)
Oal`deki Tamburlu Kesicilerinin Yükleme Performanslarının İncelenmesi - Studies İn The Loading Performance Of The Drum Shearers İn Oal Mine
Sayfa 3-13 Osman Zeki Hekimoğlu, Mustafa Ayhan

 ÖZET

Bu yazıda TKİ‘ye bağlı OAL Müessesesindeki tamburlu kesicilerin yükleme performansları

anlatılmaktadır. Tambur tasarımında yükleme açısından önemli olan parametreler ayrıntılı olarak

açıklanmıştır. OAL‘deki tamburların tasarım özellikleri ile daha önce yapılan performans

çalışmaları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Halihazırda çalışan tamburların yükleme verimi ile ilgili

olarak bir seri pratik çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak, tambur dönme yönünde yapılan

değişikliğin yükleme verimi ile ilgili olduğu kadar makinanın tüm performansı açısından da yeniden

gözden geçirilmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır.

ABSTRACT

This paper sets out investigations on the loading performance of drum shearers in OAL Mine, a

subsidiary of TKİ. The parameters dominant in drum design with respect to loading are described

in detail. The design characteristics of the shearer drums currently operating in OAL Mine, along

with previously carried out performance investigations, were reviewed and evaluated. It was

emphasized that the change in the direction of drum rotation should be reconsidered in terms ofı

overall machine performance as well as loading efficiency.

Türkiye Kromlarının Dış Pazar Talebine İlişkin İstatistiksel Bir Yaklaşım - A Statistical Approach Related To Foreign Market Demand Of Turkish Chromium
Sayfa 15-22 M. Alper Demirbuğan

 ÖZET

Bu yazıda Türkiye açısından önemli bir ihraç ürünü olan krom için istatistiksel

yöntemlerden yararlanılarak gerçekleştirilen bir dış pazar araştırılmasının sonuçları

sunulmaktadır. Türkiye‘den krom ithal eden başlıca on iki ülke için talep parametreleri

tahmin edilmiş ve bu parametrelerin yorumlanması suretiyle talebin

fiyat, gelir ve çapraz esneklikleri saptanmıştır.

ABSTRACT

In this paper, results of foreign market demand analysis for chromium ore

which is an important export good for Turkey using statistical methods are presented.

Demand parameters for twelve major chromium importing countries

were estimated. Price, income and cross elasticities of demand were determined

by interpreting these parameters.

Tam Mekanize Galeri Açma Çalışmalarının Cpm ile Planlanması - Planning Of A Fully Mechanised Roadway Drivage Work Using Cpm
Sayfa 23-29 Oktay Çetin, E. Mustafa Eyyuboğlu

 ÖZET

Büyük yatırım tutarları gerektiren madencilikte mekanizasyon uygulamalarında

maliyeti etkileyen önemli unsurlar olan zamanın ve kaynakların optimum kullanımı

etkin bir planlama ile mümkündür. Bu yazıda OAL‘deki tam mekanize galeri açma

uygulamalarından elde edilen zaman ve işçilik etudlerinden yararlanılarak bir

tam mekanize galeri açma çalışmasının Kritik Yol Metodu(CPM) ile planlanması

yapılmıştır.

ABSTRACT

Optimal use of time and resorces during mining mechanisation application

which are ipportant elements effecting the overall cost of operation can only be

.possible with an effective planning. In this study using the time and labor obtained

from previous fully mechanized roadway drivage applications in OAL, a

fully mechanized roadway drivage work is planned using Critical Path Method

(CPM).

Kalın Kömür Damarlarının Yeraltı Üretimine Planlama Yardımı - Underground Production Planning Help For Thick Coal Seams
Sayfa 31-41 Translator Ahmet Eryılmaz

 ÖZET

 

Bu yazıda, yeraltı kömür madenciliğinde, çok kalın damarların işletilmesinde teknik olarak mümkün olan işletme yöntemlerinden en iyisinin seçimine yardımcı olabilecek bir model önerilmektedir.

 

ABSTRACT

 

In this paper, a model for underground coal mining is proposed. This model can be used to select the                           technically     best extraction  method for the pro duction of coal from thick seams.