Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 33 - Sayı 3 (Eylül 1994)
Kömür Zenginleştirme Tesislerinin Ekonomisi - Economics Of Coal Preparation Plants
Sayfa 3-18 Ömer Ünver

 ÖZET

Kömürün zenginleştirilerek kullanılması durumunda elde edilebilecek ekonomik faydalar taşıma,

çevre, termik verim ve rekabet açısından analiz edilmektedir. Termik santrallar açısından kömürün

zenginleştirilmesinin sağlayacağı faydalar muhtelif araştırmalardan derlenerek sunulmuştur. Kömür

yıkama tesislerinin inşa maliyetleri, tesislerde kullanılan muhtelif makina ve teçhizatın birim maliyetlerini

de içerecek biçimde yer almaktadır. Kömür yıkama maliyetlerinin hesaplanışı yeni kurulmuş

olan Tunçbilek-Ömerler Yıkama Tesisi esas alınarak gösterilmektedir. Değişik yıkama projelerinin,

değişik lave kömür üretimlerine ve verimlerine göre ekonomik mukayesesinin nasıl

yapılacağı bir örnekle gösterilmektedir.

ABSTRACT

Economical benefits to be achieved by utilization of cleaned coal has been analysed from

transportation, environment, thermal efficiency and competition points of view. Benefits to be achived

by consumption of cleaned coal in thermo power plants have been compiled from various

researches. Construction costs of coal washing plants, including the unit cost of various machinery

and equipment used in these plants are presented. Based on the newly commissioned

Tunçbilek-Ömerler Coal Washing Plant, computation of coal washing costs is shown. Economical

analysis of different washing processes with different products and yields is shown with an example.

Sülfür Cevherlerinin Flotasyonu 2 : Sülfür Minerallerinin Doğal Yüzebilirliği - Flotation Of Sulphide Ores 2 : Natural Floatability Of Sulphide Minerals
Sayfa 19-36 Duran Kocabağ

 ÖZET

Sülfür minerallerinin doğal yüzebilirliği üzerine çeşitli araştırmacılar tarafından

elde edilen sonuçlar ve yapılan gözlemler özetlenerek, konunun gerek temel

gerekse flotasyon mühendisliği yönünden önem arzeden yönleri irdelenmiştir.

ABSTRACT

Results obtained and observations made by various investigators on the natural

floatability of sulphide minerals have been reviewed and they have been

evaluated from both fundamental and flotation engineering point of view.

Mihalıççık Sert Kaolini Zenginleştirme Çalışmaları - Beneficaition Studies Of Mihalıççık Non - Disperive Kaolinite
Sayfa 37-47 İsmail Girgin, Zafir Ekmekçi, Fatih Erkal

 

ÖZET

 

Eskişehir (Mihalıççık) yöresinden sağlanan sert kaolin (% 73 Si02, % 0,64 Fe203 ) nu­ munesi, boyut küçültme işlemini takiben tane boyu fraksiyonlarına ayrılmış ve -

1.38               mm‘lik fraksiyonun seramik endüstrisinde kullanılabilir nitelik taşıdığı gözlenmiştir. Boyut küçültme koşullarının optimizasyonunu takiben, siklon ve yüksek alanlı yaş manyetik ayırıcı kullanılarak zenginleştirme deneyleri yapılmış ve ürünün Fe203 içeriği % 0,37‘ye düşürülmüştür. Sonuçta optimum koşullar dikkate alınarak bir akım şeması önerilmiştir.

 

ABSTRACT

Non-dispersive type kaolinite sample (% 73 Si02, % 0.64 Fe203 ) obtained from Eskişehir (Mihalıççık) region was separated into fractions after size reduction and it was observed that -0.038 mm sized fraction was suitable for use in ceramic in­ dustry. After optimizing size reduction conditions, cyclone and high intensity wet magnetic separator were used for concentration purposes and the Fe2 03 con­ tent of the product was decreased to 0.37%. A flowsheet based on the optimum conditions of the experimental results was proposed.