Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 33 - Sayı 2 (Haziran 1994)
Türkiye`de Kömür Madenciliği ve Çevre - Coal Mining And Environment İn Turkey
Sayfa 3-9 Ömer Ünver, Dinçer Kara

 ÖZET

Kömür madenciliğinin çevreye olan etkileri, yeraltı madenciliği ve açık işletme madenciliği

olarak ayrı ayrı belirtilmektedir. Ayrıca kömür kullanımından kaynaklanan

çevresel etkilere de kısaca değinilmektedir. Özellikle açık işletme madenciliğinin arazi kullanımı

açısından yarattığı çevresel sorunlar ve bu sorunların analizi için doğal ve kültürel

faktörler belirtilmektedir.Türkiye‘de kömür madenciliğinde arazinin yeniden düzenlenmesi

ve iyileştirilmesi çalışmaları konusunda Örnekler verilmektedir.

ABSTRACT

Environmental impact of underground and open cast coal mining is.given separately.

Environmental effects caused by utilization of coal is also mentioned. Especially, natural

and cultural factors which aid in the analysis of environmental problems created by land

utilization in open cast mining is explained. Special examples of land reclamation in coal

mining in Turkey is given.

Tünel Kazılarında Maliyet Optimizasyonu İçin Alternatif Bir Yaklaşım - An Alternative Approach For Cost Optimization İn Tunnel Excavation
Sayfa 11-17 Taner Sümer

 ÖZET

 

Bu yazının amacı orta sağlam (basınç dayanımı<80 MPa) kalker kayaç ortamlarında açılan tünellerde ayna delgi metrajın ve proje hattı dışı tazla yıkılmaları en aza indirgeyen bir maliyet optimizasyonunun özetlenmesidir. Bu uygulama 1980 lerde İsveç‘te geleştirilen ve kayaç parçalanmasını sismik dalgalar ile izah eden (Grand 1980) yöntemin alternatif bir uygulamasıdır. z konusu optimizasyonu sağlayan uygulama 1950 yılından beri tünel pat­ latmalarında kullanılan yumuşak patlatma (smooth-blasting) tekniğinden daha ekonomik olup bunun yanında kazı hızının artırılmasına imkan vermesi nedeniyle tünel kazılarında ekonomik bir alternatif yaklaşım oluşturmaktadır.

 

Bu uygulama Bekme Barajı Enerji, Derivasyon ve sağ sahil kret enjeksiyon ve ulaşım (Sümer, Fourhaug, 1989) tünellerinde başarıyla uygulanmıştır. Yazının sonuç ve tavsiyeler bölümünde ise yazarın pratikte edindiği tecrübeler ve bu yöntemin uygulanmasında dik­ kate alınacak noktalar özetlenmiştir. z konusu uygulama Diyarbakır sulama tünelerinde (sert kalker ortamında) çok sınırlı başarıyla uygulanabilmiştir.

 

ABSTRACT

 

The aim of this paper is to summarize a cost optimization procedure through minimizing the total drill meters and the over breaks that occure in tunnel excavationin medium strong rock (uniaxial compressive.strengh<80 MPa) conditions.The approach used in said cost optimization is an alternative practice of the concept of rock fragmentation through seismic waves that were originated in Sweden (Grand 1980). The proposed cost op­ timization practice is analternative approach to smooth blasting technique that is em­ ployed in tunnel excavation, since this approach reduces the overbreak and speeds up the excavation.

 

This approach was successfully employed in derivation, energy and grouting tunnels (Sümer, Fourhau, 1989) of right abutment tunnel excavation of Bekme Dam Project. The on-site experience of the author and the point that should to be taken into account in practice are given in the conclusions. The proposed practice was employed in strong rock conditions strong calcereous limestone at Diyarbakır irrigation tunnels in Türkiye with a very limited success.

Tülovası Borat Yatağı Rezervinin Jeoistatistiksel Kestirimi - Geostatistical Estimation Of Reserves Of Tülovası Borate Deposit
Sayfa 19-24 A. Erhan Tercan, Seyfi Kulaksız, Ahmet Şentürk

 ÖZET

 

Bu çalışma Tülovası borat (B2O3) yatağı rezervinin jeoistatiksel kestirimini içermektedir. Değişik uzunluktaki karot örnekleri 1.5 m uzunluğunda eşit karot örneklerine dönüştürüldükten sonra B 2 03 içeriğinin üç boyutta semi - variogramları çıkarılmış ve mo- dellenmiştir. Bu modeller 40x40x6 m boyutundaki blokların kriging ile kestiriminde kul­ lanılmıştır. Son olarak bu boyuttaki bloklara ilişkin gerçe1- tenor- tonaj eğrileri elde edil­ miştir.

 

ABSTRACT

 

This paper includes a geostatiscial evaluation of Tülovası borate (B2 03 ) deposit. The study first begins with the semi-variogram modelling of variable B2O3. This is followed by three-dimensional block kriging. The deposit was divided into blocks of 40x40x6 m dimen­ sions and the kriged estimate together with the associated kriging variances for each block were determined. Finally the actual grade-tonnage curves were presented.

Çevre Koruma Hizmetinde Flotasyon - Flotation İn Environmental Protection
Sayfa 25-29 Suat Özkol

 ÖZET

Bilindiği gibi, flotasyoa ince tane boyutunda kıymetli minerali kıymetsizden

ayırmak için kullanılan bir cevher zenginleştirme yöntemidir. Bu amaçla kullanımı

1925 lerden sonra gittikçe artmış ve en önemli zenginleştirme yöntemi haline gelmiştir.

Son yıllarda flotasyonun çevre ile ilgili problemlerin çözümü için de kullanılmaya

başlanması önemini artırmıştır.

Bu yazıda flotasyon kısaca tanıtıldıktan sonra çevre korumaya yönelik kullanımından

örnekler verilecektir.

ABSTRACT

Flotation is an enrichment process, used for separation of valuable minerals

from the gang minerals in the fine size range. The application of flotation since

1925 has been extended and it has become the most important enrichment

technique. In recent years. It has gained additional importance as a result of its

use in environmental applications.

In this paper, the flotation is introduced briefly and some examples are given

about its application in environmental protection.