Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 33 - Sayı 1 (Mart 1994)
Daralan Oluklar - Pinched Sluices
Sayfa 5-16 Ş. Levent Ergün, Özcan Y. Gülsoy, Salih Ersayın

 ÖZET

Bu çalışmada, daralan olukların çalışma prensipleri gözden geçirilmiş, daralan

oluk tipleri ve işletme parametreleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daralan

olukların kullanıldığı tesis örnekleri de sunulmuştur. Türkiye‘deki olası kullanım alanları

tartışılmıştır.

ABSTRACT

In this study, the separation principles of pinched sluices and operating parameters

are briefly outlined. Examples of operating plants using pinched sluices

are also presented. Potential fields of their use in Turkey are discussed.

Ocak Yangın Gazlarının Patlayabilirliği - Explosibility Of Mine Fire Gases
Sayfa 23-31 Saim Saraç

 ÖZET

Bu makalede, çeşitli yangın gazlarından oluşan bir ocak atmosferinin patlayabildik

analizinde kullanılan yöntemler tanıtılmış, bu yöntemlerin üstünlük ve

sakıncaları tartışılmıştır. Patlayabildik analizinin hızlı ve hassas bir şekilde

yapılabilmesi için bilgisayar kullanımının gerektiği vurgulanmıştır.

ABSTRACT

In this paper, the methods which are used for explosibility analysis of mine atmosphere

containing several combustible gases have been introduced. Advantages

and disadvantages of these methods have been discussed. It has

been emphasized that, for a rapid and a sensitive analysis, computers should be

used.

Multi Gravite Ayırıcısı - Multi Gravity Separator
Sayfa 33-41 A. Ekrem Yüce

 ÖZET

 

Bu tebliğde; İngiliz Teknoloji Grubu desteğinde Richard Mozley Limited tarafından ince ve süper ince boyutlu minerallerin ayrılması amacıyla geliştirilmiş ve endüstriyel ölçekte kullanımı gerçekleştirilen bir gravite ayırıcısı (MGS) tanıtılmaktadır.

Cihaz; sarsıntılı masa düzeyinin bir tambur şekline dönüştürülerek kullanılması prensibi ile tanımlanabilir Bu tamburun belirli bir hızla döndürülmesi ile; mineral tanelerine karşı et­ kili olan yerçekimi kuvvetinden daha büyük bir merkezkaç kuvvetinin etkisi altında ta­ nelerin tambur yüzeyinde yarı katı bir tabaka oluşturması ve yardımcı üniteler aracılığı ile ayrılması gerçekleştirilmektedir. Farklı yoğunluktaki tanelerin ayrılmasında daha kısa sürede daha fazla ayırma yüzeyi sağlanarak klasik gravite ayırması yapan cihazlara göre avantajlı bir durum yaratılmaktadır.

MGS in geliştirilmesi cevher hazırlamada çok ince tanelerin, artıkların ve ekonomik olarak kazanımı olanaklı olmayan kalay, krom, tungsten ve nadir metallari içeren şlamların gravite yöntemle kazanımına olanak sağlamaktadır.  Ayrıca demir cevheri, barit, anatas, kömür ve benzeri endüstriyel minerallerin düşük değerli olanlarının eko­ nomik olarak yüksek kazanım oranları ile zenginleştirilmesini olanaklı kılmaktadır.

 

ABSTRACT

 

In this paper, the multi gravity separator developed to separate fine and super-fine minerals  and  its  use  in  industrial  scale  is  examined. The working principle is the transformation of the shaking table into a drum. Turning of the drum at a speed cre­ ating a force greater  than the centrifugal force causes the mineral particles to attach on the drum which  are  later  separated.  Particles of  different  specific  gravity  are separated more quickly than with classical separators.

By the development of this separator, super-fine particles, tailings and slimes con­ taining tin, chromium, tungsten and rare metals can be separated. Also low-grade in­ dustrial minerals, iron ore, barite and coal can be separated economically.