Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 32 - Sayı 3-4 (Eylül-Aralık 1993)
Arazi Kontrolunda Sayısal Modelleme - Numerical Modelling For Ground Control
Sayfa 5-14 Sinan Yazıcı, Erkin Nasuf

 ÖZET

Son yıllarda geliştirilen sayısal modeUeme yöntemleri arazi kontrolunda geniş

uygulama alanı bulmuştur. Bu yazıda yapıların jeoteknik modellemesinde, gerilme ve

stabilité analizlerinde en çok kullanılmış olan sonlu elemanlar yönteminin yanında

sonlu farklar, sınır elemanlan, ayn elemanlar ve melez yöntemler de kısaca tanıtılmış

ve birbirleri ile karşüaştınlmıştır. Aynca arazi kontrolunda kullanılan sayısal modeUeme

metodolojisi irdelenmiş ve madencilik ile ilgili iki sayısal model uygulaması

tanıtılmıştır. Sonuç olarak arazi kontrolunda kullanılan sayısal modelleme yöntemleri

ve kullanrmlan hakkında pratik bazı öneriler sunulmuştur.

ABSTRACT

The numerical methods developed in recent years have been extensively applied in

ground control. In this paper, besides the finite element method which was employed

widely in modelling structures geotechnically for stress and stability analysis, finite

difference, boundary element, distinct element and hybrid methods are described and

compared. In addition, the numerical modelling methodology prevailing in ground

control is discussed and two numerical models related to mining are reported. Finally,

some practical implications during the application of the numerical methods are

presented.

Kömür Rezerv Tahmininde Variogram Etki Mesafesinin Önemi - The Importance Of The Variogram Range İn Coal Reserve Estimation
Sayfa 15-21 Ercüment Yalçın

 ÖZET

Kriging metoduyla yapılan kömür kalınlık ve rezerv tahmmlerinin doğruluğu, kullanılan

numune sayısına ve variogram modelinin parametrelerine bağlıdır. Bazı durumlarda

variogram modelinin sili ve külçe etkisi değerleri kolaylıkla bulunurken etki

mesafesini bulmak zor olabilir. Bu çalışmada, küresel tip variogram modellinin parametrelerinden

birisi olan etki mesafesinin kömür kalınlık ve rezerv tahminlerine etkisi

araştırılmıştır.

ABSTRACT

The accuracy of the estimation of coal thickness and reserve by kriging method depends

on the number of samples used and the parameters of the variogram. In some

cases, it is relatively easy to estimate the sill and nugget effect on the underlying variogram

whereas the estimation of the range may not be easy. In this study, the effect of the

range which is one of the parameters of the spherical type variogram model on the estimation

of coal thickness and reserve was determined.