Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 32 - Sayı 2 (Haziran 1993)
Kömürün Kendiliğinden Yanmasına Ait Kuramlar - Theories On Spontaneous Combustion Of Coal
Sayfa 14-18 Nehar Eroğlu, Michael John Gouws

 özet

Kömürün  kendiliğinden  yanması,  tüm  kömür üreticisi ülkelerin  karşılaştığı  en  önemli sorunlardan  biridir.  Bu  konunun  nedenini  saptama  çalışmaları  daha  önceki  yüzyılda başlamıştır.  Bu  sorunun  nedeni  hakkında  çeşitli  kuramlar  ileri  sürülmüş  olup  bu  ku ramlar  şu  şekilde  sıralanabilir:

 

-  pirit kuramı,

-  bakteri kuramı,

-  oksidasyon  kuramı  ve

-  nem kuramı.

Bu yazıda,  birçok  araştırmacı  tarafından  kabul  edilen  bu  kuramlar  incelenmiştir.

 

ABSTRACT

 

Spontaneous combustion is a major problem in coal mining. Research into the causes of the spontaneous combustion of coal was begun in the previous century. Theories of spontaneous combustion include:

 

-  pyrite theory,

-  bacterial theory,

- oxidation theory, and

- humidity theory.

 

In this study, these theories accepted by various researchers are discussed.

 

Bayındır - Akpınar (Kaman) Nefelin Siyenitlerinin Zenginleştirilmesi - Beneficiation Of Bayındır - Akpınar (Kaman) Nepheline Syenites
Sayfa 20-26 Hasan Bayhan, İsmail Girgin

 ÖZET

Bayındır-Akpınar yöresindeki alkali magmatik kayaçlan temsil eden kayaç topluluklarından

birisi ıeldispatoyitli siyenitlerdir. Bu kayaçlar, nefelin siyenit (sodalit-siyenit),

miyaskit ve foyait karakterindedir. Bölgedeki nefelin siyenitler geniş yüzlekler vermekte

ve önemli oranlarda da nefelin+feldispat minerallerini içermektedir. Bölgeden alınan

temsili örnekler, boyut küçültme işlemi sonucunda - 0,589 mm‘ye indirilmelerini takiben,-!-

0,147 ve - 0,147 mm‘ltk fraksiyonlara ayrılarak CARPCO yüksek alanlı yaş manyetik

ayırıcıdan geçirilmiş ve manyetik özellikteki gang minerallerinin aynlabilmesi

koşullan incelenmiştir. Sonuçta, pazarlanabilir nitelikte bir konsantrenin (Fe2O3=%0,16)

%72 verimle kazanılabileceği anlaşılmıştır.

ABSTRACT

Alkaline magmatic rocks in Bayındır-Akpınar region is represented by feldspathoid

syenites. These rocks are in the form of nepheline syenite (sodalite-syenite), miaskite

and foyaite. In the region, nepheline syenites give wide outcrops and contain large

quantités of nepheline + feldspar minerals. Representative samples obtained from the

region is reduced in size to - 0.589 mm and then +0.147 mm and - 0.147 mm sized

fractions are passed through CARPCO high intensity magnetic seperator so as to remove

the gangue minerals showing magnetic properties. At the end, a marketable concentrate

(Fe2O3=0.16%) was obtained with a recovery of 72%.