Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 32 - Sayı 1 (Mart 1993)
Açık İşletmelerde Bilgisayar Yardımı ile Taşıma Yolu Planlaması - Computer Assisted Roadway Design İn Open Pit Mines
Sayfa 6-16 Ahmet Hakan Onur

 ÖZET

Bilgisayar yardımı İle yapılan açık işletme tasarımında şimdiye kadar göz ardı edilen

önemli bir eleman, taşıma yollarının açık işletme nihai sınırı içerisine yerleştirilmesidir.

Bu probleme genel yaklaşım, nihai şev açısından daha düşük olan ortalama şev açısı ile

çalışmaktır. Ortalama şevler taşıma yolu genişliği ve eğimleri tarafından belirlenir. Bu yazıda,

bilgisayar yardımı ile açık işletme tasarımında taşıma yollarını hesaba katan yeni bir

blok konstrüksiyon yöntemi anlatılmıştır.

ABSTRACT

The important aspect of computerizing open pit designs which has always been neglected

is the incorporation of haul roads safety berms in the design. The standart approach

to the problem is simply to work with average slopes which are lower than the ultimate

pit slopes. The average slopes are determined by the haul road widths and slopes. In this

study, a new method of a simple block construction which allows haul roads in the pit design

is presented.

Telesiyej (Çeyrlift) Personel Taşıma Sistemi ve Ttk`daki Uygulamaları - Charlift Manriding System And Its Applications At Ttk
Sayfa 18-24 Nuri Ali Akçın, Talat Çakır

 ÖZET

Bu yazıda; öncelikle yeraltı madenciliğinde personel taşımanın önemi vurgulanmakta

ve personel taşıma sistemleri kısaca gözden geçirilmektedir. Özellikle mekanize ocaklarda

personel taşıma sorununa hızlı, rahat ve güvenli bir çözüm getiren telesiyej sistemi detaylı

olarak tanıtılmıştır. Sonuç olarak; TTK‘nın telesiyej sistemini seçmesinin gerekçeleri verilmiş

ve sistemlerin kurulması ve işletilmesinde karşılaşılan sorunlar irdelenmiştir.

ABSTRACT

In this article; firstly, the importance of manriding in underground mining is emphasized

and manriding systems are briefly reviewed. The chairlift system, which brings about

a rapid, comfortable and safe solution to the problem of manriding especially in mechanized

mines, is introduced in detail. Finally, the reasons of TTK for selecting the chairlift system

are given, and the problems encountered during installation and operation of the systems

are examined.

Magmatik Süreçlerde Altının Davranışı - Behavior Of Gold İn Magmatic Processes
Sayfa 26-35 Ali Haydar Gültekin, Yüksel Örgün

 ÖZET

Bu çalışmada, altının gabroik ve granitoid magmaların diferensiyasyonu sürecindeki davranışı,

magmatik eriyiklerin kristalizasyonu esnasındaki bölümlenmesi ve metasomatik kayaçlardaki konsantrasyon

nedenleri tartışılmıştır. Orojenik kuşaklarda yer alan altın yatakları magmatizma ve

metasomatizma ile cevherleşme arasındaki ilişkiyi yansıtan jeokimyasal indikatörler kullanılarak

incelenmiş, altın yataklarının oluşum mekanizması ve tanımlayıcı parametreleri temel kimyasal

özellikler dikkate alınarak sunulmuştur.

ABSTRACT

This paper discusses the behavior of gold during the differentiation of gabbroid and granitoid

magmas; its fractionation during crystallization of magmatic melts, and the reasons for the concentration

of gold in metasomatic rocks. The concentrations of gold in orogenic regions are investigated

by means of geochemical indicators of the relationships between ore mineralization

and magmatism and metasomatism. The formation and characteristic features of the concentrations

of gold, based on chemical composition, are also given.