Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 31 - Sayı 2 (Haziran 1992)
Eli Müessesinde Bilgisayar Uygulamaları - Computer Applications İn Eli Establishment
Sayfa 5-12 Mehmet Doktan, Serhat Köker

 ÖZET

Bu bildiride ELİ Müessesesinde mevcut bilgisayar sistemi tanıtılmakta ve yapılan uygulamalar

açıklanmaktadır.Bu sistem ile ilgili verimlilik ve geleceğe yönelik gelişmeler

ayrıca anlatılmaktadır.

ABSTRACT

In this paper the computer system in ELİ is introduced and the applications are explained.

Efficiency of this system and the future development are also expressed.

Açık İşletmelerde Kontrollu Patlatma Teknikleriyle Maliyet Optimizasyonu - The Cost Optimization Of Open Quarries By Controlled Blasting Techology
Sayfa 13-28 Taner Sümer, Ü. Ercüment Öktem, Lars Frandberg

 ÖZET

Taş ocaklarında patlatma sonrası istenilen tane dağılımı çeşitli uygulayıcılarca değişik

şarj, delik çapı ve delik düzeni kullanılarak elde edilmeye çalışılmıştır. Bu yazı Bekhme Barajı,

Sedada ve Topruk Kalker ocaklarıyla Kale ve Nijelsat granit ocaklarında yapılan maliyet optimizasyon

çalışmalarını içermektedir.

ABSTRACT

Fragmentation in rock quarries is tried to be achieved by changing the specific charge, drill

pattern and bore hole diameters by different experts. This paper is a brief summary consisting

of the practical utilization of the cost optimization in Bekhme Dam, Sedada, Topruk and

Kale, Nijelsat quarries which are limestone and granite in rock structure respectively.

Kontrollu Kısa Devre Havalandırma ve Bazı Uygulamalar - Recirculation Of Mine Air And Some Application
Sayfa 29-34 Ercüment Yalçın

 ÖZET

Günümüzde yeraltı çalışmaları gittikçe derinlere inmektedir. Aynı zamanda kuyu dibinden

çalışma yerine olan uzaklık da oldukça artmıştır. Bu durum havalandırma açısından

ciddi problemler yaratmaktadır.

Bu nedenle çalışma yerlerine yeterli miktarda hava göndermede karşılaşılan güçlükleri

yenebilmek amacıyla, klasik havalandırmanın yanısıra başka teknikler de geliştirilmiştir

Bu yazıda, bu tekniklerden birisi olan "kontrollü kısa devre havalandırma sistemi" tanıtılmakta

ve uygulamalardan elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır.

ABSTRACT

Presently, mine workings are going deeper and deeper. At the same time, the distances

from pit buttom to the workings at the boundary of mines have increased considerably. This

fact creates serious problems as far as mine ventilation is concerned.

Therefore, to overcome the difficulties encountered in sending sufficient amount of

ventilating air to such workings, other thecniques beside classical ventilation were improved.

In this paper, one of these techniques called "the controlled recirculation of mine air" is

described and the results obtained from some applications are discussed.