Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 30 - Sayı 1 (Mart 1991)
Uygun Açık İşletme Sınırının Belirlenme Yöntemleri - Methods Used İn Finding The Optimum Open Pit Limit
Sayfa 5-12 Necati Yıldız

 ÖZET

Açık ocak planlamasında en ekonomik işletme sınırının saptanması iyi bir işletmecilik için gereklidir.

Bu amaçla kullanılmakta olan yöntemler, bilgisayar ortamına aktarılmış, ayrıca bazı yeni yöntemler de

geliştirilmiştir.

Yazıda, açık işletme sınırının belirlenmesinde kullanılan yöntemlere değinilmiş, sayısal örnekler verilmiştir.

ABSTRACT

The optimum open pit limit is one of the subjects has to be defined in mine planning which is required

to have an economic mining work. Existing methods used for this purpose have been computerized

and new methods have been developed.

In this paper, the methods for the optimum open pit limit are described and numerical examples are

given.

Bilgisayar Yardımıyla Çekmekepçe (Dragline) Seçimi - Dragline Selection With The Aid Of Computer
Sayfa 13-20 Ercüment Yalçın

 ÖZET

Bu yazıda, açık işletmelerde yıllık üretim miktarını gerçekleştirebilmek için yapılması

gereken örtükazı miktarının ve gerekli kepçe kapasitesinin hesaplanmasında kullanılan

eşitlikler yer almaktadır. Ayrıca, hesaplanan kepçe kapasitesine uygun çekmekepçe

(dragline) modelini seçmek amacıyla yazılmış olan bilgisayar programı tanıtılmakta

ve örnek bir uygulama verilmektedir.

ABSTRACT

In this paper, the equations used to calculate the quantity of overburden that has

to be removed and the required bucket capacity to achive yearly production in open pit

mines are given. Also, a computer program which is used for selecting a suitable dragline

model for a calculated bucket capacity is deseribed and an example application is

presented.

Konveyör Bant Kantarı Uygulama Prensipleri - Application Principles Of Conveyor Belt Scales
Sayfa 27-32 Doğan Yıldıran

 ÖZET

Maden fiyatlarındaki artışlar alıcı ve satıcıların tartım işlerinde daha duyarlı olmalarını gerektirmektedir.

Tadımlarda oluşacak yanlışlıkların gelir kaybına yolaçacağı ve maliyetlerin kontrolünü etkileyeceği

kesindir.

Tartım amacı ile kullanılan konveyör bant kantarı en yalın anlamda sonsuz bir bant üzerinde yığın

halinde taşınan malzemenin taşınma oranını ve toplam miktarını belirleyen bir cihazdır. Basit bir

görünümde olmasına karşın bir konveyör bant şasesine montajı pek çok kısıtlama gerektirmektedir.

En uygun bant kantarının seçilmesi en sağlıklı sonucun alınacağı anlamını taşımamaktadır. Uygun seçimin

yanısıra önemli olan konular, kantarın şaseye nasıl monte edilip çalıştırıldığı, ayarlama ve

bakımının nasıl yapıldığıdır.

ABSTRACT

Increase in the bulk commodity prices forces buyers and sellers to be more careful for obtaining reliable

and precise results from weighing applications. Weighing inaccuracies can result in loss of income

and affect the cost controls.

A belt conveyor scale is a device that measures the rate at which bulk material is being conveyed

and delivered on a moving conveyor belt and computes the total mass of material conveyed over a given

period of time. Installation of a belt conveyor scale onto the structure of a conveyor does have some

limitations despite of the simplicity of the device. Choosing a good system alone does not mean a

reliable and accurate belt conveyor scale. Of equal importance is how that scale is installed onto a given

conveyor structure, and how it is operated, calibrated, and maintained.

Kaza Araştırması Accident Invastigation
Sayfa 33-39 Behçet Topkara, D. A. Zegear

 yöntem diye bilinen bir araştırma tekniği kullanılır.

Gerçek olay toplanarak analiz edilir. Daha sonra bu olayları açıklamak için varsayımlar

geliştirilerek her varsayım gerçeklerle karşılaştırılır. Sonunda kazanın en olası

açıklaması seçilir. Kaza araştırma işlemlerinde uygun problem çözme tekniklerinden

herhangi biri kullanılabilir. Bununla beraber nihai bir rapor hazırlanıncaya değin kaza

araştırması tamamlanmış sayılmaz. Sorumlu kişiler daha sonra bu raporlardan elde

edilen bilgileri gelecekteki kazaları önlemek için kullanabilirler.

ABSTRACT

Most accident investigation follow a research technique called the scientific method.

Facts are gathered and analyzed. Hypothesis are then developed to explain these

facts. Each hypothesis is tested against the facts and finally, the most probable explanation

of the accident is selected. Any one of a number of problem - solving techniques

based on this investigative approach may be used. An investigation is not complete,

however, until a final report is submitted. Responsible officials can then use the resulting

information on recommendations to prevent future accidents.