Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 3 - Sayı 11 (Mayıs 1963)
1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeolojik Hartası
Sayfa Dr. E. İlhan

 Tchilıatchaff tarafından 100 yıl kadar önce yayınlanmış ve ondan sonra Milletlerarası Avrupa Jeolojik haritasının Türkiye bö­ lümü için de kullanılmış olan Jeolojik Haritadan sonra 1941 - 194$ yıllan arasında 1:800JOOO ölçekli 8 paftalik Türkiye Jeolojik haritası M. T. A- Enstitüsünce çıkarılmıştı. M. T. A. bugün bu haritanın üzerine 21 pafta hk 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeolojik haritasını hazırlamış ve ilk dokuz paftasını sa lışa çıkarmıştır. Bu paftalar Doğu Anadoluyu (Cizre, Diyarbakır, Van, Erzurum, Kars, Trabzon paftalarını) tamamen ve Orta Anadolunun (Sinop, Kayseri ve Sivas) bölümlerini içine almaktadır.

İşçi Sağlığı
Sayfa Dr. E. Lostar

 Bu yazımda Pnömokonyoz mevzuunu bir sonraki nüshaya bırakarak, Dünya Sağlık Teşkilâtının Avrupa, Cenubî Amerika, Afrika ve Asya devletlerinden işçi sağlığında çalışan personeli bir araya toplaması ve bir gezici seminer tertiplenmesinden bahsedeceğim.

Divriği - Demir
Sayfa Ö. H. Barutoğlu

  ÖZET : İncelemeler C plaseri ve yakın civarındaki bölgede hematit - mağmatitli yatakların gerek teşekkül gerekse devamlılıkları ile genel varlık durumlarının meydana çıkarılması amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda birbirinden töimamen ayrı Allüvial teras, Allüviöl plaser, sertleşmiş konglomera içinde 2-4 m. kalınlığında cevher banları, sert konglomeralarda cevher banları ve cevherli breş olmak üzere 5 ayrı bölüm bulunduğu ortaya çıkarılmış; baştan ikinci ile üçüncüden gayrisinin işletmeye elvermediği anlaşılmıştır.

Bor Alışımlı Çelikler ve Yüksek Zorlamalara Karşı Kullanılan Bor Alaşımlı Yeni Sementasyon Çelikleri
Sayfa A. Nejat Turkan

 Özel alaşımlı çeliklerin dökümlerinde çok eskidenberi çeşitli dezokside vasıtaları kullanıldığı malumdur. Bu dezoksidan vası- talarmdaki elemanların çelik alaşımlarının dokularına dolayısiyle kimyasal ve fiziksel özellikleri üzerine yaptığı etkiler ise daha geç anlaşılmıştır. Bor elemam da bunların arasındadır.

Avrupa`da Yapılan Petrol Aramalarında Yeni Gelişmeler
Sayfa Dr. E. İlhan

 Sınırlan içinde çok az sedimanter kayaçlar bulunan isveç ve Norveç hariç, hemen hemen bütün Avrupa memleketlerinde petrol vs tabiî gaz aramaları devam etmekte ve devamlı olarak yeni keşifler yapılmaktadır, irlanda gibi, şimdiye kadar petrolü aramamış veya isviçre ve ingiltere gibi bu aramalara önem vermemiş olan memleketler bile şimdi bu çalışmalara iştirak etmektedirler. Eskidenberi petrol veya tabiî gaz istihsal eden memleketlerde daha derin sondajlar yapılıp, daha derin, yani jeolojik bakımdan daha eski olan formasyonlarda idrokarbürler aranmaktadır. Bu çalışmaların sayesinde, yalnız bilimsel bakımdan değil, ekonomik yönden de çok enteresan olan gelişmeler kaydedilmiştir. Resim 1 ve 2, bu sahada 1945 tenberi yapılmış olan hamleler hakkında bir fikir verir.

Civa İstihsali Teknolojisi
Sayfa Dr. E. Zeki Aka

 Civa madeni İspanyada, îtalyada, Yugoslavyada, Macaristanda, Kalifomiada, Meksika da, Türkistanda ve Türkiyede vardır. Türkiyede Karaburunda, Konyada, Kastomonuda ve Halıköyde vardır.

Amonyum Nitrat - Fuel Oil Karışımının Yeraltında Patlayıcı Madde Olarak Kullanılması
Sayfa N. Demir

 ÖZET: . Amonyum nitrat Fuel oil karışımı son senelerde, açık İşletmelerde olduğu gibi yeraltı madenciliğinde de patlayıcı madde olarak geniş tatbik sahası bulmaya başlamıştır. Kolayca hazırlanabilmesi, çok ucuza malolması, her çap, derinlik ve yatımdaki burgu deliklerine doldurulabiİmesi v© ateşlemeden sonra açığa çıkan gazların kolaylıkla bertaraf edilebilmesi sayeside yakın gelecekte madencilik sahasında dinamit ve diğer patlayıcı maddelere nazaran mukayese kabul etmekle bir üstünlüğe ulaşacağı söylenebilir. Başta A. B. D. olmak üzere hür dünyanın diğer pek çok memleketlerinde yapılan laboratuvar ve saha tecrübeleri, her gün, bu karışımın madencilikte her türlü, infilâk maksatları İçin ve her türlü şartlar altında en tesirli bir şekilde kullanılmasına hizmet edecek yeni bilgiler vermektedir. Çeşitli ülkelerde yeraltı madenciliğinde halen geniş çapta.,ve, .ekonomik olarak kullanılan bu. maddeye karşı yurdumuz yeraltı madenciliğinde de gittikçe daha fazla bir alâ­ ka duyulmaktadır. Diğer memleketlerde yapılan ilmi tecrübe ve tatbikî çalışmaların ışığı altında yurdumuz maden işletmelerinde girişilecek teşebbüslerin kısa zamanda bu maddeden bizimde geniş çepta İstifade etmemizi temin edeceği kanısındayım.

Amerika`da Casing Çimentolama Tatbikatındaki Yenilikler
Sayfa Sondajlar Servisi

 Amerika‘da bir çok petrol bölgelerinde en muvaffakiyetli Casing ameliyesini temin etmek için çeşitli münakaşalar yapılmıştır. Yeni tip çimento tapasının inkişafı, ve iki tapalı operasyon ve bunun ehemmiyeti tafsilatlı olarak incelenmiştir.

Avrupa`da Uranyum Tenörlü Kömürler
Sayfa Dr. H. Z. Schwandorf

 Son on l sırasında uranyumun taş kömürlerinde  ve lin yitlerde mevcudiyeti  İsveçte, Fransada, İngilterede ve  Sakson yada  (Freitalda)  tesbrit  edilmiştir.

Yazar tarafından 1954 - 1960 arasında Bayverada yapılan tetkikat sırasında ilk defa olmak üzere Batı  Almanyada  lin yitlerde  uranyum  tenörü   tesbit  edilmiştir.  YVackersdorf   linyit ve  killerindeki  rezerv  bu  yazıda  açıklanmıştır.

3

 

8

 

radyoaktif  ölçme  neticeleri,  Yugoslavya  ve  Aîpen    parlak kömürlerinde  tesbit edilen  uranyum  oranına benzer  şekilde,  yu karı  Bavyera  kömürlerîndeki  uranyum  tenorunu  teyit  etmiştir.Almanyada,  Yugoslavyada,  Avusturyada  ve  İsviçrede     mürlerden   uranyumun   reküperasyonu   tecrübe  edilmiştir     fakat teknik  tatbikata  konulmamıştır.  İsviçrede  alınan  neticelere    re  uranyumun  küllerden  tâli  istihsal  olarak  elde  edilmesi  git tikçe  daha  cazip  bir  durum  arz  etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri`ndeki Bir Madencilik Tetkik Seyahatinden İntibalar
Sayfa Dr. Erich Müller

 ÖZET: ilkönce maden yatakları, fiat ve yevmiyelerdeki gelişmeler ve enerji istihsâlinde taş kömürünün rolü açıklanmaktadır. Yeraltı işletmeciliğine ait olan gözlemler istihbarat galerilerini, işletme metodlarını, nakliyatı ve bilhassa randımanın artırılması için alınan tedbirıleri, makineleşmenin gelişmesini kapsamaktadır. Bir bölüm Auger Mining işletme sistemine ayrılmıştır. - Amerikan madenciliğinin son 10 sene içinde eriştiği istihsâl artışı, birinci derecede makineleştirme, ikinci derecede jeolojik şartların sağladığı imkânlar sayesinde, bütün iş noktalarını kapsayan rasyonel bir çalışmanın eseri olmuştur.