Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 29 - Sayı 4 (Aralık 1990)
Oal Tahlisiye Merkezi ve Eğitim Çalışmaları - The Rescue Center And Training Activities İn Middle Anatolian Lignites Establishment
Sayfa 6-9 Galip Kalaycıoğlu

 ÖZET

Bu yazıda, OAL Tahlisiye Merkezi ve kullanılan cihazlar tanıtılıp eğitjm çalışmaları,

ekiplerin oluşturulması ve yetiştirilmesi konularında bilgiler verilmiştir.

ABSTRACT

In this study, OAL rescue center and the apparatus used have been described

and informations concerning the formation and training of teams have been given.

Kazılabilirlik Tayininde Aşınma ve Aşınma İndeksleri - Abrasivity And Abrasivity İndices For Determination Of Excavability
Sayfa 11-16 Halil Arı

 ÖZET

Bu yazıda, kazılabilirliği ve keski aşınmasını etkileyen kayaç özellikleri ile aşınma

indeksleri ve bu indeksleri belirlemede kullanılan yöntemler tartışılmıştır.

ABSTRACT

In this, article, the rock properties effecting cuttability and abrasion of cutting bit,

are discussed. Techniques used to determine the abrasivity indices are also explained.

Açık İşletmelerde Alüminyum Granül Kullanımının Atım Pratiğindeki Rolü - The Importance Of Aluminyum Granüls İn Bench Blasting Practice
Sayfa 17-22 Taner Sümer, Mats Johansson, Stig Olofsun

 ÖZET

Bu yazıda alüminyum granülün parçalanmaya etkisi, optimum kullanım oranı, maliyet

analizi, fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırılmıştır. Arazi deneylerinde (Bekhme

ocakları, İsveç ) elde edilen sonuçlar, pratikte yararlanılacak şekilde sunulmaktadır.

Optimum kullanım oranının %5 olduğu bulunmuştur. Söz konusu etkinin sağlanabilmesi

için gerekli özellikler, bunların parçalanmaya etkileri, basitleştirilmiş bir maliyet

analizi yöntemi ve yazarların pratik deneyleri özetlenmiştir.

ABSTRACT

In this paper, the effect of aluminium granuls on rock fragmentation, their optimum

level of use, cost analysis, physical and chemical properties, were examined. The results

obtained from experimentation in the field (Bekhme mine, Sweden) are presented

in a form that can be used for practical purposes.

It was found that optimum level was 5%. The properties required to obtain the desired

effect, their effect on fragmentation, simplified method of cost analysis and the

practical experience of the authors were summarized.

Kömürün Petrografik Özelliklerinden Yararlanılarak Koklaşma Özelliklerinin Tayini - Prediction Of Coke Quality From The Petrographic Of Coals
Sayfa 23-30 Cahit Hiçyılmaz

 ÖZET

Koklaşabilir kömürlerin petrografik analizleri yardımlarıyla kok kalitesinin önceden

belirlenmesinin mümkün olduğu bilinmektedir. Bu amaçla birçok araştırma yapılmıştır.

Kömürün koklaşma potansiyelinin belirlenmesinde rank önemli bir rol oynamaktadır.

Aktif maserallerin (özellikle vitrinit ve ekzinit) kömür ya da kömür karışımlarında optimum

miktarları vardır ve bunun üzerinde olduğu durumda kok sert bir yapıya sahip olmaz.

Inört miktarının kok sağlamlığına pozitif bir etkisi olduğu bilinmektedir. Kok kalitesinin

önceden belirlenmesi için Bileşim Denge İndeksi (CBI) ve Dayanıklılık İndeksi (SI)

geliştirilmiştir. Grafiklerden elde edilen değerlerin gerçek değerlerden çok farklı olmadığı

görülmektedir.

ABSTRACT

It is known that the quality of coke can be predicted from the pétrographie properties

of coals. For this purpose, several research works have been done. Rank is an important

property for determining the coking potential of coal. Reactive macérais (mainly

vitrinite and exinite) of coal or a coal blend should be at a optimum level above which

coke strength decreases. Inert content has a positive effect on the coke strength. Composition

Balance Index (CBI) and Strength Index (SI) are being used for predicting quality

of coke. There exists reasonable fitness between the values obtained from charts

and the actual values.