Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 29 - Sayı 2 (Haziran 1990)
Tki - Oal Müessesesi`nde Taban Yollarında Pnömatik Dolgu Uygulaması - Pneumatic Stowing System At Tki - Oal Establishment
Sayfa 5-16 Yusuf Aydın

 ÖZET

TKİ OAL Müessesesi‘nde 1,0 -1,5 m. kalınlığında birarakesme ile ayrılan iki kömür

damarı, aynı taban yolunu kullanan iki ayrı ayakla çalışmaktadır. Ayrıca bu taban yolları

pano bitinceye kadar tutularak bir sonraki panoda yeniden kullanılmaktadır. Bu uygulama,

dünya kömür madenciliğinde önemli ancak az rastlanan bir yöntemdir.

Yazıda, Müessese‘de kullanılan bu işletme yönteminin bir parçası olan pnömatik dolgu

sistemi tanıtılmaktadır.

ABSTRACT

At TKİ OAL Establishment, simultaneous production from two faces separated by an

intermediate layer of 1.0 -1.5 m thickness is accomplished by using the same gateway.

The gateway is kept until the production from the panel is ceased, and used for the next

panel. This is a rare, but important, mining method.

In this paper, the pneumatic stowing system which is a part of the method used at the

establishment is described.

Red Bed Tipi Bakır Yatakları ve Türkiye`den Örnekler - Red Bed Type Copper Deposits And Examples From Turkey
Sayfa 17-26 Halil Aral

 ÖZET

Stratiform sedimanter cevher yataklarının bir türü olan "red bed" tipi bakır yatakları

büyük boyutları, kalınlıklarının az oluşu ve arazide evaporit serilerine yakınlıkları ile tanınırlar

ve kırmızı renkli kalın kumtaşı, çakıltaşı, çamurtaşı ya da şeyller içerisinde bulunurlar.

Genellikle bakır sülfür, bakır karbonat, nabit bakır ve kuprit gibi cevher mineralleri

içerirler. Ekonomik yan element olarak 100-200 gr/ton‘a kadar gümüş içerebilirler. Karasal,

fluvial ve deniz çökel ortamlarında oluşmuşlardır. Bu yatakların oluşumu sinjenetik,

epijenetik ve diyajenetik modellerle açıklanmaktadır.

"Red bed tipi oluşumlar Orta Anadolu‘da Çankırı-Çorum, Delice-Yerköy, Haf ik-Zara-

Suşehri-imranlı Oligo-miyosen sedimanter havzalarında stratigrafi bakımından evaporitlerle

yakın konumlarda bulunurlar. Kilometrekarelerce geniş alanda dağınık bir şekilde

yüzeyleyen ve son yıllara kadar üzerinde ciddi bir biçimde durulmayan bu oluşumların

jeolojik, madencilik ve metalurjik yönlerinin incelenmesi yararlı olacaktır.

ABSTRACT

"Red bed" type copper deposits which are one of the varieties of the sedimentary

stratiform ore deposits are characterized by their considerably large lateral extent, small

thickness, association with evaporite series in the field, and occurence in typically red,

thick sandstone, conglomerate, mudstone or shales. In general, they are composed of

copper sulfide, copper carbonate minerals, native copper and cuprite. They may contain

up to 100 - 200 gr/ton Ag as a by-product. The "red bed" copper deposits are formed in

continental sabhka, fluvial and marine sabhka environments and their formation is usually

explained by syngenetic, epigeneticordiagenetic models.

In Middle Anatolia, the "red bed" type occurences are found in the Çankırı-Çorum,

Delice-Yerköy, Hafik-Zara-Suşehri-lmranlı Oligo-miocene sedimentary basins, stratigraphically

in close association with evaporities. These deposits which are exposed

sporadically in a vast area and are not investigated seriously until recent years need urgent

geologic, mining and metallurgical study.

Yerinde Liç Uygulamaları ve Töner - Tonaj İlişkisi - In Situ Leaching Methods An Grade - Tonnage Relationship
Sayfa 27-31 İsmail Girgin, Feridun Başer

 ÖZET

Düşük tenörlü cevherlerin değerlendirilmesinde en uygun yöntemlerden birinin yerinde

liç olduğu bilinmektedir. Tenördeki azalmaya karşılık tonajdaki artış ve bunun bir sonucu

olarak ortaya çıkan düşük tenörlü büyük rezervler klasik madencilik yöntemleri ile

ekonomik olarak değerlendirilememektedir. Bu tür yatakların değerlendirilmesinde toplam

net kâr ve yatırımın geri dönüşü bakımından en uygun yöntemlerden biri yerinde liç

uygulaması olmaktadır.

Bu derlemenin amacı, tenör-tonaj ilişkisinin önemini vurgulayarak, teknik ve ekonomik

açıdan yerinde liç uygulamaları konusunda bilgi vermektir.

ABSTRACT

In situ mining is a proven and competitive method of exploiting low grade ores. The

increase in tonnage with a decrease in grade and the impossibility of economically mining

of such low grade resources with conventional mining methods brings out the conclusion

that in situ leaching is a suitable method of maximizing the total net profit and the

return on investment.

The purpose of this article is to review some of the technical and economic aspects of

in situ leaching with the emphasis on grade-tonnage relationship.

Saplamaların Kemer Oluşturma Etkisi - The Effect Of Rock - Bolts On Arching
Sayfa 33-40 Ömer Aydan

 ÖZET

Bu çalışmada, kaya saplamalarının kemer oluşturma etkisi gözönüne alınarak saplamaların

boyutlandırılmalan ile ilgili kuramlar irdelenmekte, uygulanabilirliği tartışılmakta

ve yetersiz olanlar yeniden düzenlenmektedir. Kuramsal yaklaşımlar pratikte önemli sayılan

durumlara uygulanmakta ve kuramların uygulanma sınırları anlatılmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, the current state of the arch on dimensioning of rockbolts are outlined,

discussed and some modifications to some existing models are made. The mathematical

models are applied to the practical situations and the results are discussed.