Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 28 - Sayı 1 (Mart 1989)
Bir Tür Geçme Bağ Olan Kayıkçı Bağ - Friction Support Which is A Kind of Yielding Arch
Sayfa 3-16 Selami İstanbulluoğlu

 ÖZET

 

Bu yazıda TKİ Orta Anadolu İşletmeleri Müessesesi (OAL), Çayırhan Bölgesinde kullanılan  ve  değişik bir tasarımdaki  geçme bağ  olan  "kayıcı bağ" tanıtılmaktadır. Ülkemizde  geçme  bağ  uygulamasının  öncülerinden  sayılan  kayıcı  bağın  tanıtımın dan  önce, bunların  kullanıldığı  taban  yolları  ve  taban  yollarını oluşturan koşullar anlatılmaktadır.

 

ABSTRACT

 

In this  paper,  "friction  support",  a modified design of yielding arch, utilezed at TKİ/Middle Anatolia Lignites Mine (OAL)  Çayırhan  District,  is  introduced.  A brief information about the  conditions of the gate  roads is given  before going into details of "friction support" which has been one of the newly developed application of yielding arches in our country.

 

Taşkömürün İçerdiği Gaz Miktarının Ölçülmesinde Uygulanan Yöntemler - Methods For Determining The Gas Content Of Coal
Sayfa 17-23 Vedat Didari, Gündüz Ökten

 ÖZET

 

Bu yazıda, taşkömürlerin içerdiği gaz miktarının ölçülmesinde kullanılan doğrudan

ve dolaylı yöntemlerle görgül ve pratik teknikler ayrıntılı olarak tanıtılmakta ve her

birinin üstünlük ve sakıncaları belirtilmektedir.

ABSTRACT

In this paper, the direct and indirect methods and empirical and practical techniques

which are used to determine the gas contents of coal have been described in

detail. The advantages and disadvantages of each method or technique are also given.

M-Eğrisi ve Kullanımı - M-Curve And İts Applications
Sayfa 25-33 Mustafa Ünlü

 ÖZET

Bu yazıda, M-eğrisinin kömür hazırlamadaki kullanım alanları ve diğer yöntemlere

göre avantajlarına değinildikten sonra, çizimi ve özellikleri konularında ayrıntılı bilgi

verilmekte, kullanımı Tunçbilek kömürlerinin literatürden alınan yüzme-batma

verileri üzerinde örneklerle anlatılmaktadır. Yazı içinde verilen kömür miktar ve kül

değerleri pratik tesis değerleri olmayıp, teorik değerlerdir.

ABSTRACT

In this paper, after pointing out the fields of use of and its advantages over

the other methods of M-Curve the construction and properties of it are given in details.

Its application on the float and sink data of Tunçbilek coals taken from the literature

are described with examples. The yields and ash contents given in the paper are

not the values of actual plant practice, but are the theoretical values.

Düşük Tenörlü Cevherlerden Yığın Liçi Yöntemiyle Altın ve Gümüş Kazanımı - Recovery Of Gold Silver From Low Grade Ores By Heap Leaching
Sayfa 35-40 İsmail Girgin

 ÖZET

Düşük tenörlü altın ve gümüş cevherlerinin siyanürleme yöntemi ile ekonomik

olarak değerlendirilmesi yığın liçi uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Siyanürleme-‘

yığın liçi uygulaması ile tonda yaklaşık 1 gr altın içeren cevherler başarı ile değerlendirilebilmektedir.

Bu derlemenin amacı, siyanürleme-yığın liçi yöntemi hakkında bilgi vermek ve

diğer alternatif altın ve gümüş üretimi yöntemlerine göre avantajlarını vurgulamaktır.

ABSTRACT

Low grade gold and silver ore deposits are economically processed using heap

leaching methods by cyanide solutions. These methods are successfully applied to ores

containing 1 g Au/ton.

The purpose of this article is to give information about heap leaching by cyanide

solution with emphasis on the advantages of this method over the other alternative

gold and silver production methods.

Cevher Hazırlama ve Proses Metalürjisi ile ilgili Anılar - Memoirs of Milling and Process Metallurgy(*) 2. BÖLÜM Sülfürlü Cevherlerin Flotasyonu - Flotation of Sulphide Ores
Sayfa 41-50 Maurice Rey, Çev.: Sabri Karahan

 ÖZET

Problemli olarak nitelenen bakır ve kurşun sülfürlerin değerlendirilmesi ile ilgili

açıklamalar yanında, galenin bastırılmasına çare olarak ferrous (Fe ) tuzlarının kullanılması,

eski stoklardaki bozuşmuş galenin işlenmesi, normal bakır flotasyonundan

sonra kaba ara ürünlerin flotasyonu, kullanılan reaktifler ile işletilen tesisler, Moritanya-

Akjcujt madeni ince dağılmış bakır-demir cevherinin işlenmesi ve yan ürün olarak

yüksek tenörlü manyetit konsantresinin üretilmesi, Belçika Kongo‘su Kipushi bakırçinko

cevherinin zenginleştirilmesi ve sodyum ferrosiyanid‘in kullanılması ile ilgili

konular işlenmiştir.

Kurşun-çinko ayırımında eski ve yeni yöntemler karşılaştırılmıştır. Mineralojik

içerik, kullanılacak reaktif formülü ve ulaşılabilinecek seçimlilik derecesi arasında bir

ilişki vardır. Konu ile ilgili önemli bir yayın 1957‘de yayınlanmıştır, örnek olarak,

asit ganglı saf bir gaJen-spalerit cevheri ile bazik ganglı kısmen okside olmuş cevherler

konu edilmiştir. Penaroya ve Minemet demir tozu dahil çeşitli etkenler üzerinde çalışılmıştır.

Problemler karmaşık olup üzerinde daha fazla çalışmaya değer niteliktedirler.

Galen-pirit ayırımı ve iki tip pirit yüzeyi tartışılmıştır. Realgarın şaşırtıcı özellikleri

işlenmiş ve realgar-sinabar ayırımı açıklanmıştır. Canlandırıcı reaktif olarak civa

klorür kullanılmıştır.

Saf mineraller üzerinde çalışmalar, tesis çalışmasının laboratuvarda kontrolü,

pilot çaptaki flotasyon tesisleri, uluslararası konferanslar ve yapılan yayınlar diğer

konuları oluşturmaktadır.

(*) Institution of Mining and Metallurgy Transactions, March 1980.

(**) Professeur Honoraire, Ecole Nationale Supérieure de Mines de Paris, Paris,

FRANSA

(***) Maden Y.Müh., COMINCO Madencilik San. A.Ş., ANKARA

MADENCİLİK Mart

March 1989

Cilt

Volume XXVIII

Sayı

No 1

41

ABSTRACT

The processing of difficult lead and copper sulphide ores is described, including a

remedy for the depression of galena by ferrous salts, the processing of weathered

galena from old dumps, the flotation of coarse middlings after normal copper flotation

and the reagents and plant that were used, the processing of finely disseminated

copper-iron ore from Akjoujt, Mauritania, and the production of high-grade magnetite

concentrate as a by-product from it, the separation of copper and zinc in the ores

of Kipushi, Belgian Congo, and the use of sodium ferricyanide.

Old and new methods for lead-zinc separation are compared: there is a correlation

between mineralogical composition, reagent formula and the degree of selectivity

that can be achieved. An important paper appeared in 1957. As examples, a pure

galena-sphalerite ore with an acid gangue and partially oxidized ores with a basic

gangue are considered. Various factors were investigated at the Penarroya and Minemet

laboratories, including the effect of abraded iron. The problems are complex and

warrant further investigation.

Galena-pyrite separation and the two types of pyrite surfaces are discussed. The

peculiar characteristics of realgar are indicated and the realgar-cinnabar separation

process is described. Mercuric chloride was used as an activating agent.

Other topics include pure mineral studies, laboratory control of plant operations,

pilot-scale flotation plants and the functions of international conferences and publications.