Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 27 - Sayı 2 (Haziran 1988)
Kaya Kütlesi Nitelik Değerlendirme Yaklaşımları ve Kayanın Gevşetilmesi İçin Gereken Birim Patlayıcı Yük ile Bağdaşımı
Sayfa 5-8 Metin Özdoğan

 ÖZET

Bu yazıda, verilen bir kaya kütlesi için gereken birim patlayıcı yük miktarının nasıl

belirlenebileceği incelenmiştir. Kaya kütlesi niteliğinin titreşik, yerselmekanik, birim

kazı ve delme erkesi yaklaşımlarıyla saptanmaya çalışılması ve bu kavramlarla birim

patlayıcı yük arasındaki bağdaşım tartışılmıştır.

ABSTRACT

In this paper, ways of determining the powder factor for a given rock mass are

studied. Rock mass quality evaluation through seismic, geomechanic methods as well

as specific digging and specific drilling energy concepts and their correlations to powder

factor (specific charge) are discussed.

İstanbul Eyüp Tünelinde Galeri Açma Makinesi ile Elde Edilen Sonuçlar ve Bunların Maden Mühendisliği Açısından Önemi
Sayfa 9-16 Nuh Bilgin, Turan Seyrek, Kourosh Shahrıar

 ÖZET

Bu çalışmada Eyüp Tünelinde kullanılan galeri açma makinesinin performansını etkileyen

jeoteknik etmenlerle ilgilidir. İlk olarak vardiya verileri ve makina performansının

tümüyle analizleri yapılmış, geçilen formasyonların jeoteknik özellikleri ile makina

ilerleme hızı arasındaki istatistiksel bağıntılar araştırılmıştır. Sonuçta basınç dayanımı

xR.Q.D. ‘ olarak tanımlanan kayaç kütlesi kazılabilirlik indeksinin en iyi neticeyi

verdiği görülmüş ve sonuçlar maden mühendisliği açısından irdelenmiştir.

ABSTRACT

This article is mainly concerned with the geotechnical factors affecting roadheader

performance in Eyüp Tunnel. Firsty, shift data, overall machine performance and geotechnical

properties of the rock formations in the zones are examined in detail. A statiscical

analysis showed that rock mass cuttability index defined as compressive strength

xR.Q.D2‘3 is the main factor governing the roadheader advance rate-and the results

are discussed from the mining engineering point of view.

Tungsten Cevher ve Konsantrelerinin Liçi
Sayfa 17-28 Selami Özdemir, İsmail Girgin

 ÖZET

 

Tungsten cevher ve konsantrelerinden çeşitli tungsten bileşikleri üretiminin ilk adı , malzemenin karakter ve tenörüne bağlı olarak, asit ya da alkali liçi yöntemlerine dayanmaktadır. Asit liçi yöntemlerinde tepkime ürünü tungstik asit olurken, alkali liçi yöntemlerinde sodyum tungstat olmaktadır. Asit ya da alkali liçi uygulamalarında elde edilen bu ürünlerden, çeşitli saflaştırma işlemlerinden sonra, tungstik asit, sentetik şe- lit, amonyum paratungstat (APT) gibi tungsten ara ürünleri eldesine gidilmektedir.

 

Bu yazının amacı, tungsten cevher ve konsantrelerine uygulanmakta olan asit ve al kali  liçi yöntemleri  ile özellikle liç  sırasında ortamda bulunabilecek  çeşitli  safsızlıkların davranışı konusunda bilgi vermektedir.

 

 

ABSTRACT

 

The first step  in  the  production  of tungsten  compounds from tungsten ores and concentrates is the acid or alkaline leaching methods depending on the character and grade  of the  feed.  The  reaction  product of the acid  leaching processes in tungstic acid while it is sodium tungstatc in the alkalina leaching methods. The products obtained from acid or alkaline leaching methods, are converted to tungsten compounds such as tungstic acid, synthetic scheclite and ammonium paratungstate (APT), following seve­ ral steps of purification.

 

The aim of this paper is to summarize the acid and alkalina leaching methods used for tungsten ores   and concentrates with special emphasis on the behaviour of the pos­ sible contaminants in the leaching media.

Yüksek Basınçlı Bir Su Jetinin Geliştirilmesi ve En Uygun Kömür Kesme Koşullarının Belirlenmesi
Sayfa 29-36 Nuri Ali Akçın

 ÖZET

Bu yazıda, kömür kesme amacıyla geliştirilen yüksek basınçlı bir su jeti ve onun

çeşitli özellikleri tanıtılmıştır. Bu ünitenin en uygun kömür kesme koşullarının belirlenmesi

için yapılan 200‘den fazla kesme deneyinin sonuçları değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

ABSTRACT

In this article, a high-pressure water jet developed for coal cutting purposes and its

various properties have been introduced. The results of over 200 cutting experiments

have been evaluated and interpreted in order to determine the optimum coal cutting

conditions of this equipment.