Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 27 - Sayı 1 (Mart 1988)
Tuzun Üretim Teknolojisi ve İnsan Sağlığındaki Yeri
Sayfa 9-30 Ziya Ergin

 ÖZET

İnsanlığın ilk çağlarından beri gıda maddesi olarak tüketilen tuzun kullanım alanı

çağımızda genişleyip, kimya sanayiinin önemli girdilerinden biri haline gelmiştir. Sanayiide

gelişmiş ülkelerde tuz tüketiminin % 60-70‘ni kimya sanayii oluşturmaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde de tuzun önemi küçümsenemez.

Bu yazıda genel olarak tuzun üretimi, teknolojisi, kullanım alanları ve sağlığımız

için önemi anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, günlük hayatımızda çok kullanılan "Rafine

Tuz", "İyotlu Tuz", "Fluorürlü Tuz" kavramlarına açıklık getirilmiştir.

ABSTRACT

Salt, consumed as a nutrient ever since the early ages of mankind, has later been

one of the most significant reagents utilizied for exceedingly growing needs of the chemical

industry. 60-70 % of the amount of salt consumed in industrialized countries is

on the account of chemical sector. Therefore, the major importance of salt for us as a

developing country should never be neglected.

Scope of this article, in general, is confined to the production technology and to

the sanitary importance of salt.

Himmetoğlu (Göynük) Linyitlerinin Değişik Yoğunluk Fraksiyonlarındaki Petrografik Özellikleri
Sayfa 31-38 Seyfi Kulaksız, Alper Demirbugan

 ÖZET

Göynük (Bolu) yöresindeki Linyit yatağı, Üstmiyosen yaşlı Himmetoğlu Formasyonunun

içinde yeralır.

Değişik yoğunluk fraksiyonlarında hazırlanan kömür örneklerinden kimyasal ve

petrografik analizler gerçekleştirilmiştir. Kimyasal analiz sonuçları, yoğunluk artışına

bağlı olarak nem ve kül içeriğinde artışı, alt ısı değeri ve uçucu madde içeriğinde ise

azalmayı göstermektedir. Petrografik incelemeler, hüminit grubuna ait maserallerin egemen

olduğunu (% 70‘den fazla) yansıtmaktadır. İncelenen örneklerdeki hüminit içeriği,

yoğunluk artışına bağlı olarak azalırken, mineral madde içeriği artmaktadır.

Himmetoğlu kömürleri ortaiama yansıtma ölçüm verilerine (0.33 + 0.03) göre DİN

standartlarında "Yumuşak Kahverengi Kömür" ya da ASTM standartlarında "Linyit"

aşamasında kömürleşme derecesine sahiptir.

ABSTRACT

The lignite deposits of Göynük area (Bolu) belong to the Upper Miocene aged Himmetoğlu

Formation.

Various chemical and pétrographie analyses were carried out on the coal samples of

different fractions of density. It is observed that while the density of samples increases,

moisture and ash content increase and lower calorific value and volatile content decrease.

Results of pétrographie analyses point out the domination of huminite group

maserals (more than 70%). There is a reverse relationship between huminite macérais

content and the mineral matter content, while the density of samples increases.

Himmetoğlu coals have an average maximum reflectance value of 0.33 + 0,03, and

belong to "Soft brown Coal" class according to DIN Standarts, and "lignite" class

according to ASTM Standarts.

Paralel Tünel veya Galerilerin Etkileşimi - Interaction Of Parallel Tunnels Or Roadways
Sayfa 39-50 Hasan Gerçek

 ÖZET

Paralel tünel veya galerilerin etkileşimi, yeraltı açıklarının tasarımında karşılaşılan

karmaşık problemlerden biridir. Bu çalışmada, tasarımcılara yararlı olabilecek bazı

yaklaşımlar sunulmuş ve paralel açıklıklar çevresindeki ikincil gerilmelerin dağılımı

özel olarak göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, konu ile ilgili yayınlardaki bilgiler

kullanılarak bu özel problemin çeşitli yönleri incelenmiştir.

ABSTRACT

Interaction of parallel tunnels or roadways is one of the complex problems encountered

in the design of underground openings. In this study, some practical approaches

which can be useful for the designers have been presented and a special consideration

has been given to the distribution of induced stresses around parallel openings. Also,

various aspects of this special problem have been investigated by using the available

information in the related literature.