Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 26 - Sayı 3 (Eylül 1987)
Polimerlerin Cevher Hazırlamadaki Yeri ve Özellikleri - The Properties Of Using Polymers İn The Mineral Processing Industry
Sayfa 15-22 Gündüz Ateşok

 ÖZET

Polimerler son 5 yıl içinde cevher hazırlamada dağılmış ince boyutlu malzemelerin

salkımlaşmasında, seçimli salkımlaşmasında ve seçimli flotasyonunda geniş bir

şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca öğütme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla

çeşitli bilimsel araştırmalar halen sürmektedir. Polimerlerin mineraller üzerindeki

etkisi ortam pH‘sına, iyonik güce ve pülpe ilave yöntemine bağlı olarak değişmektedir.

Ayrıca, pülp içinde bulunan minerallerden suya geçen iyonların da etkisi büyüktür. Bu

çalışmada, polimerlerin kısa bir tanıtımı yapılarak, kullanımlarıyla ilgili özellikleri

verilmiş ve polimer molekül ağırlığının, ortam pH‘sının ve polimer iyonlaşma değerinin

salkımlaşma üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

ABSTRACT

In the last 5 years polymers are being used in mineral processing for flocculation of

fines, selective flocculation-flotatlon for beneficiation of finely dispersed ores and

thickening. There is also developmental work for their use as grinding aids. While in

majority of cases bulk flocculation is sufficient, polymers which interact selectively

with desired minerals are required in floc-flotation. Interaction of polymers with

minerals is a complex function of system variables such as pH, ionic strength and mode

of addition. In addition in heterogeneous mineral systems it is also influenced by the

presence of dissolved mineral species. In this paper, the properties of using of polymers

in the mineral processing industry are given, and the effect of polymer molecular

weight, pH in solution and ionic charge on flocculation are discussed.

Maden İşletmesinden Doğan Zemin Hareketlerine Karşı Kullanılan Yapı Sistemleri - The Construction Systems Used Against The Ground Movements Due To Mining
Sayfa 23-32 Ali İhsan Erol

 ÖZET

Bu yazıda, yeraltı maden işletmesinden doğan zemin hareketleri ve bu hareketlerin

yapılar üzerindeki etkileri kısaca açıklandıktan sonra, Zonguldak kömür üretim bölgeleri

üzerinde yer alan 30 yapı üzerinde söz konusu zemin hareketlerinin zararlı etkileri incelenmekte

ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Daha sonra, zemin hareketlerine

dayanıklı ya da bu hareketleri sönümleyecek önlemlerle donatılmış yapı sistemleri

anlatılmakta ve benzer sorunları olan ülkelerin çözüme yaklaşım biçimleri hakkında

genel bilgi verilmektedir.

ABSTRACT

In this paper, after the explanation of ground movements occurred due to underground

mining and resulting effects on structures; various damage observed on 30

buildings which are located over the coal production districts of Zonguldak is investigated

and an overall assessment is made. Then the convenient construction systems

which are either built to resist or equipped with the preventive measures to sustain

these movements are explained and furthermore the approaches adopted in some

countries facing the same problems are introduced in general.

Kömür Kullanımı ve İlgili Çevre Kirlenmesi - Coal Use And Related Environmetal Pollution
Sayfa 33-43 Sami Demirbilek

 ÖZET

Dünyada, son yıllarda artan enerji ihtiyacı ve petrol piyasasındaki belirsizlikler kömürün

enerji üretiminde kullanımını arttırmıştır. Termik santralların verimliliğini arttırmak

ve kömür kullanımını daha çekici hale getirmek için birçok araştırma yapılmasına

karşın kömürün yanmasının karmaşıklığı nedeniyle santral kazanlarında halen

birçok problemin olması ve yarattığı çevre sorunları kömür kullanımının yaygınlaştırılmasında

darboğazlar oluşturmaktadır. Bu yazı kömür yakma yöntemlerini, üretilen

çevre kirletici elemanları ve çevre şartlarının yönetmeliklerce konan standardlar dahilinde

tutulabilmesi için kullanılan kontrol yöntemlerini özetler.

ABSTRACT

In the last two decades, the increasing demand for energy and uncertainty in the oil

market caused the growing use of coal in utility boilers for power generation. Although

a number of research have been conducted to increase the efficiency and performance

of coal fired units and to make coal use relatively attractive, the area still requires

research due to the complexity of coal combustion and environmental implications of

coal use. This paper summarizes the coal firing techniques, resulted pollutants and

pollution control methods employed in order to satisfy the regulationary standards for

better environment.