Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 26 - Sayı 1 (Mart 1987)
Bor Endüstrisine Genel Bakış - A General View To Boron Industry
Sayfa 5-16 Üner İpekoğlu, Mehmet Polat

 ÖZET

Türkiye sahip olduğu bor rezervleri ve cevherlerinin kalitesi ile dünyanın en önde

gelen ülkesidir. Buna rağmen üretim seviyesi ürünlerinin çeşitliliği ve yapılan dış satışlar

sahip olunan potansiyel yanında çok düşük ve büyük oranda cevher üzerinedir.

Bu çalışmada bor mineralleri, bileşikleri, yatakları ve oluşumları anlatılmış, dünyada

ve özellikle Türkiye‘deki üretim teknolojisinden kısaca bahsedilmiş ve tesislerden

örnekler verilmiştir. Borat üretimi, tüketimi ve kullanım alanlarına değinilerek borun

önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT

Turkey is one of the leading countries in the world as regards to boron reserves.

However, the production leven and variety of products are very low compared with

potential owned. As the consumption in domestic market is limited, the greatest part

of boron minerals and chemicals produced in Turkey have to be exported creating

marketing problems.

The aim of this study is to give a fairly complete outlook to boron industry in the

world. To achieve this, first the history, minerals and chemicals of boron have been

outlined. Important boron deposits worldwide and their occurances have then been

mentioned. The producers in different countries and production and consumption

of boron have been given to emphasize the importance of boron world-wide as well

as Turkey.

Ttk Kozlu Bölgesi - 425 Katı Hazırlık Lağımlarında Prizma Orta Çekme Denemeleri - Aplication Of The Cut Spreader Holes System İn The - 425 Level Of Kozlu District
Sayfa 21-24 Tayfun Evergen

 ÖZET

Bu yazıda TTK Kozlu Bölgesi —425 katı hazırlık lağımlarında uygulanan orta çekmedüzeni

tanıtılmış ve konu ile ilgili ocakta yapılan bazı denemelerden alınan sonuçlar

belirtilmiştir. Çalışmalardan amaç, orta çekme delik aralıklarına ve şarj miktarına bağlı

olarak daha uygun delme-ateşleme sisteminin araştırılması olmuştur.

ABSTRACT

In this study the cut spreader holes system applied to the development galeries in

the —425 level of Kozlu district of Zonguldak coal field is introduced. The purpose of

this study is to investigate the more suitable drilling and blasting system depending

upon the amount of charge and the distances between blasting holes.

Doğal Kaynaklardan Sodyum Kabonat Üretimi Yöntemleri - Methods Of Production Of Sodium Carbonate From Natural Sources
Sayfa 25-33 Salih Akboğa, İsmail Girgin

 ÖZET

Solvay yöntemi ile yapay soda üretiminin daha pahalı olması nedeniyle piyasada,

doğal kaynaklardan üretilen soda miktarında sürekli bir artış olduğu gözlenmektedir.

Son yıllarda, doğal soda yataklarına çözelti madenciliği tekniklerinin uygulanması

çok önem kazanmış ve bu yöntemlerle, klasik madencilik uygulamalarına oranla, daha

başarılı sonuçlar elde edildiği anlaşılmıştır. Ülkemizde de, Etibank tarafından, Beypazarı

trona yatakları ile ilgili olarak yeraltı madenciliği ve çözelti madenciliği yöntemleri

dikkate alınarak iki alternatif proje üzerinde incelemeler sürdürülmektedir. Bu derlemenin

amacı doğal soda kaynaklarından sodyum karbonat üretimi yöntemleri hakkında

bilgi vermektir.

ABSTRACT

Since Solvay plants are more costly than plants operating from natural deposits, a

steady increase in the production of natural soda is observed in the market. Recently,

the utilization of solution mining techniques in natural soda deposits have gained

considerable importance and better results are obtained compared to classical mining

methods. The possibilities of underground and solution mining methods have been

considered by Etibank as two alternative projects for the purpose of recovering soda

from Beypazari trona deposits. The purpose of this paper is to summarize the methods

of production of sodium carbonate from natural sources.

Bant Konveyör Tasarımında Yeni Gelişmeler - New Developments In Belt Conveyor Design
Sayfa 35-37 Doğan Yıldıran

 ÖZET

Banta yapışmış olan malzemenin etrafa saçılmasını önleyen yeni bant konveyör sistemi,

alışılagelmiş bant konveyörlerin kullanılmasında görülen birçok probleme çözüm

getirmektedir. Sistemin ana ilkesi, malzemenin, konveyörün alt bantmda taşınması ve

üst bantın ise dönüş bantı olarak kullanılmasıdır.

ABSTRACT

The non-spill conveyor is a new concept in bulk material conveying that is claimed

to solve many problems of traditional conveyor configurations. The system employs

the principle of carrying material on the lower strand of the belt while the upper belt

part is the return side.