Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 25 - Sayı 2 (Haziran 1986)
Beypazarı Tevsi Projesi - Beypazarı Expansion Project
Sayfa 5-15 Yusuf Aydın

 ÖZET

TKİ Kurumu OAL Müessesesinin yürütmekte olduğu Beypazarı Tevsi Projesinde

öngörülen yatırımlar gerçekleştirilerek Haziran 1986 ayında deneme üretimine geçilmiştir.

Ülkemiz yeraltı kömür madenciliğinde, ilk defa tam mekanizasyonun

bütün bir ocak düzeyinde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle projenin tanıtımını gerekli

gördük. Projeyi>oIuşturan unsurların (çeşitli makina, ekipman ve sistemlerin)

tek tek ele alınıp incelenmesi ve diğer yeraltı ocaklarına da uygulanabilirliğinin araştırılmasının

Ülkemiz madenciliğine katkısı olacağı inancındayız.

ABSTRACT

Beypazarı Expansion Project, which is executed by Middle Anatolia Lignite

Mines Establishment (OAL), a subsidiary of Turkish Coal Enterprises (TKI), was

implemented and start-up operations has been started since June 1986. Since it

is being the first realization of full mechanization as whole mine extent, a brief

representation of the project is necessary. It is believed that the elements of the

project should be studied in detail, and also possibility of their application toother

underground coal mines snould be investigated. This will contribute to the Turkish

mining technology.

Hidromekanik Kazıda Gelişmeler - Developments İn Hydromechanic Mining
Sayfa 17-23 Hürriyet Aktaş

 ÖZET

Bu yazıda basınçlı su ile kömür damarlarının kazısı açıklanmaktadır. Gelişmiş

ülkelerde hidrolik kazı üzerine geniş çapta araştırma ve pilot çalışmalar yapılmaktadır.

Bazı ülkelerde uygulamalara da geçilmiştir.

Kömür madenciliğinde basınçlı su jetlerinin genel bir sınıflandırması özellikleri

ile birlikte verilmiştir. SSCB, Japonya, Çin, Kanada, Almanya ve ABD‘deki uygulamalar

ve elde edilen sonuçlar belirtilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, excavation of coal seams using high pressure water jets are reviewed.

Successful investigations have been done on hydraulic coal excavation in developed

countries. Moreover, field applications have been started in some countries.

A general classification of high pressure water jets is given in coal mining and

different applications in USSR, China, Japan, Canada, Germany and USA are discussed.

Kayaçların Yorulmadan Dolayı Yenilme Zamanının Saptanması - Determination Of Failre Time Of Rocks Due To Creep Effect
Sayfa 25-33 Mehmet Doktan

 ÖZET

Tünel, topuk ve açtk ocak basamakları gibi kayasal yapılar yük altında yorulma

(creep) olayı etkisinde kalıp zamanla yenilebilirler. Bu yenilme olayı zamanının

tam olarak saptanması mühendis için büyük önem taşır.

Laboratuvarda uzun dönem yorulma deneyi uygulanan maden suyu içersindeki

jips (CaS04 . 2H20) örneklerinden alınan sonuçlar incelenerek yenilme zamanının

saptanmasında kullanılabilecek bir eşitlik elde edilmiştir. Eşitlik üç deneysel veri

ile ve grafiksel olarak çözülebilecek şekilde genişletilmiştir. Oda topukla çalışılan

bu jips madenindeki uygulamadan ve diğer yapılarda uygulama olanaklarından kısaca

söz edilmiştir.

ABSTRACT

Rock structures under a certain pressure like tunnels, pillars and open pit walls

.may fail with time due to creep effect. For the engineer, it is of great importance to

determine the exact time of failure of this structure.

By studying the results taken from the submerged gypsum (CaS04 . 2H2O)

specimens subjected to long term creep testing in laboratory, an equation to be used

in forecasting the failure time has been obtained.

The equation has been developed such a way that it can be solved, graphically

using only three experimental readings. The possibilities of application of the developed

prediction procedure to various full scale structures have been briefly stated.

Kömürlerin Gazlaştırılması - Coal Gasification
Sayfa 35-42 Muammer Canel

 ÖZET

Katı yakıtlardaki organik kısımların bazı gaz ve buharlar yardımıyla gaz ürünlere

dönüştürülmesine "gazlaştırma" denir. Burada, katı ve gaz fazların oluşturduğu heterojen

tepkimeler söz konusudur. Gazlaştırıcı olarak su buharı, hava, H2, C02 , 02

ya da bunların karışımları kullanılır.

Avrupa‘da 1960‘lı yıllara kadar amonyak sentezi, metanol ve sentetik sıvı yakıtların

elde edilmesi için gerekli hidrojen ile sentez gazı üretimi amacıyla kömürler gazlaştırılırken,

son yıllarda petrole bağımlılığı bir ölçüde azaltacak olan gazlaştırma

işlemlerine ağırlık verilerek çeşitli gazlaştırıcılar geliştirilmiştir.

ABSTRACT

The conversion of organic parts of solids to gas products by the help of some gases

and vapours is called "gasification". Here, there are heterogenous reactions created

by solid and gas phases. The water vapour, air, H2, C02 , and 02 or their mixtures

are the most common gasifiers.

The coal gasification was employed solely for the purposes of synthesis of ammonia,

methanol and synthetic liquid fuels up to 1960‘s. In recent years more emphasis

are given to those gisification processes which decrease the dependence upon oil.