Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 25 - Sayı 1 (Mart 1986)
Kömür Tozu Patlamalarına Karşı Önlemler - The Preventive Measures Against The Coal Dust Explosions
Sayfa 9-16 Vedat Didari

 ÖZET

Toz patlamalarının gelişmesini ve yayılmasını durdurmak amacıyla yapılması gereken

çalışmalar tanıtılmaktadır. Özellikle koruyucu taş tozuyla tozlama ve barajlar

konusunda uygulamaya yönelik ayrıntılı bilgi verilmektedir.

ABSTRACT

The measures to prevent the development and propagation of the coal dust explosions

are introduced. The stone dusting and barriers are critically reviewed with

a special attention concerning the practical applications.

Madencilikte Şev Duraylık Analizi Yaklaşımları - Approaches For Slope Stability Analysis İn Mining
Sayfa 17-27 Abdurrahim Özgenoğlu

 ÖZET

 

Şev duraylığına ilişkin çalışmalar genellikle iki tür ortam için yoğunluk kazan­ mıştır. Bunlar, ayrışmamış ve sağlam kayaç içeren kaya kütlesi ile zeminler (ayrık kayaç) dir. Kömür içeren formasyonlar davranış özellikleri bakımından bu iki or­ tam arasında yer alırlar ve çoğunlukla daha karmaşık bir yenilme mekanizması gös­ terirler.

 

Bu yazıda, önce kaya şevleri için yapılan durayk analizlerine ilişkin genel bilgi verilmiş, daha sonra açık kömür ocaklarında yapılacak şev duraylık çalışmaları için ilk yaklaşımlar tartışılmıştır.

 

ABSTRACT

 

Slope stability investigations have been concentrated upon two types of medium generally. These are rock mass which is made up of strong and fresh rock material, and soils (disintegrated rock). Coal bearing formations, from the mode of behaviour standpoint, take place  between  these two medium, and in general, they show more complex failure mechanisms.

 

In  this paper, first a general  information  about slope stability analysis for rocks is  given,  and  then  possible approaches for slope stability studies to be carried out in open pit coal mines are discussed.

Tesis Yeri Seçiminde Taşıma Maliyeti Optimizasyonu ve Kuyu Yeri Seçimi Uygulaması - The Optimization Of Transportation Cost And An Application For Shaft Site
Sayfa 29-39 Adnan Konuk, Saim Saraç

 ÖZET

Madencilikte tesis yeri seçimini ve yerleşmiş tesislere ek olarak yerleştirilecek

yeni tesisler için yer seçimini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunların en önemlilerinden

biri de, maden yatağından tesise ya da bir tesisten diğerine yapılacak taşımanın

maliyetidir. Bazı faktörlerin değerlendirilmesi sonucu çok sayıda yer, tesis

yerleşimi için alternatif yer özelliğini kazanabilir. Bu alternatif yerlerin değerlendirilmesi

ise, taşıma maliyeti optimizasyonu ile yapılabilir.

Bu çalışmada, taşıma maliyeti optimizasyonu için bir matematiksel model geliştirilmiş,

modelin bilgisayar programı yapılmıştır. Model, kuyu yeri seçiminde

alternatif noktaların değerlendirilmesi için uygulanmıştır.

ABSTRACT

In mining industry, there are a number of factors which affect the selection of

sites for new plants and/or for additional plants to the established ones. The most

important factor is the cost of transportation from one plant to another. From the

assessment of some factors, many sites may be found to be appropriate for establishing

plant. The evaluation of the alternative sites depend on the optimization of

transportation cost.

in this study, for the optimization of transportation cost, a mathematical model

was developed and a computer programme of the model was prepared. The model

was used for assessment of alternative places in selection of shaft of shaft site.

Hidrometalurji - Hydrometallurgy
Sayfa 39-52 Fathi Habashi, Çeviren: Mehmet Canbazoğlu

 ÖZET

Metal üretiminde kısmen düşük sıcaklıklarda etkin olan hidrometalurjik yöntemx

1er yüksek sıcaklık gerektiren pirometalurjik yöntemlere üstünlük kazanmaktadır.

ABSTRACT

Recovering metals by use of aqueous solutions at relatively low temperatures

increasiigly is competing with dry, high-temperature pyrometallurgical methods.