Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 24 - Sayı 4 (Aralık 1985)
Yeni Maden Yasasının Hukuk Açısından Değerlendirilmesi - The Discussion Of The New Mining Law At A Legal Plane
Sayfa 5-11 Faruk Küreli

 ÖZET

Bu yazıda, 6309 sayılı Maden Yasası yerine 15.6.1985 tarihinde yürürlüğe giren

3213 sayılı yeni Maden Yasası‘nın hukuksal açıdan bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Yasanın, Anayasaya aykırı olan maddeleri, boşlukları, uygulamada sorun yaratacak

hükümleri belirtilmekte ve sonuçta öneriler sunulmaktadır.

ABSTRACT

Within the framework of this paper, the new Mining Law no 3213, which came

into effect on June 15th, 1985, is discussed at a legal plane. Accordingly, the articles

of the Law, that fall contrary to the Constitution; its voids; and the inadequate

ordinances that will probably create problems in practice are laid down. Finally, some

proposals are presented.

Zonguldak Kömür Havzasında Tasman Yapı Hasarları ve Bunların Değerlendirilmesi - Structural Damages Due To Subsidence İn Zonguldak Basin And Assessment Of Damages
Sayfa 13-22 Ergin Arıoğlu, Ali Yüksel

 ÖZET

Bu çalışmada, tasman yapı hasarını kontrol eden genel parametreler ele alınarak

incelenmiş ve bunların etkime dereceleri analitik şekilde ifade edilmiştir. Verilen

bağıntılar yardımıyla belli tasman şartları ve kabul edilen hasar risk derecesi

için yapı geometrik boyutları belirlenebilir.

Havza koşullarında uygulanabilecek hasar ölçütüne veri toplama amacıyla toplam

18 konutta ayrıntılı hasar incelemeleri yapılmıştır. Gözlenen yapı hasarlarının

değerlendirilmesi sonucunda değişik parametreleri (çatlak açıklığı, çatlak yaygınlığı,

çatlak sayısı ve yapı fonksiyonlarında azalma) içeren ön bir hasar ölçütü

geliştirilmiştir. Bu ölçüt, Kurum ile konut sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkların

daha çabuk ve doğru kararlarla çözümüne ve yeraltı üretiminin tasman mühendisliği

yönünden tasarımına, keza büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

ABSTRACT

Damage due to mining is generally the result of combined effects of curvature and

horizontal movement produced by ground strains. The relationship between the

amplitude of strain caused by the curvature, the ground strains and several subsidence

factors are expressed by equation. 6 and 7 Dimensions of buildings can be designed

to offset, the effects of curvature and horizontal movements to a certain extent in a

subsiding area with aid of these equations. In this study, based on observations performed

on damaged buildings a quantative damage index (class of damage) is established

to assist in working out problems of mining subsidence engineering. Criteria of damage

under consideration consists of data obtainable easily such as width and density of

fractures, decrease in building performance, from in-situ observation.

Kömür Tozu Patlaması - Coal Dust Explosions
Sayfa 23-29 Vedat Didari

 ÖZET

Bu yazıda, kömür tozu patlamasının oluşması ve gelişmesi ile İlgili kısa bilgi verilmektedir.

Tozun patlayabil iri iğin i etkileyen bazı önemli faktörler tartışılmakta ve

özellikle patlayıcı tozla savaşım çalışmalarının yönlendirilmesinde yardımcı olabilecek

bazı güvenilir kriterler açıklanmaktadır. Ayrıca, patlayıcı tozla savaşımda alınacak

önlemler ana çizgileriyle tanıtılmaktadır.

ABSTRACT

A brief information about the mechanism of coal dust explosions is given. Some

of the important factors affecting the explosibility of the dust are discussed and

some reliable criteria which can be helpful in coping with the explosive dust are

explained. Also the main aspects of the preventive measures against the coal dust

explosions are introduced.

Otomatik Tavuklayıcılar ve Cevher Hazırlamadaki Rolleri - Ore Sorters And Their Roles İn Mineral Processing
Sayfa 31-38 H. Nadir Erbil

 ÖZET

Bu derlemede, otomatik tavuklayıcılar, kullanım amaçları ve cevher hazırlamadaki

rolleri belirtilmektedir. Genel çalışma ilkeleri sunulurken elektronikteki hızlı

gelişmenin tavuklayıcıların verimi ve uygulama esnekliği üzerindeki etkisi vurgulanmaktadır.

Değerli minerallerin paşadan ayrılmasında kullanılan yansıma, gama ışınlarının

yayılması, x - ışınları ya da mor ötesi ışınlar altında floresans veya kırmızı

ötesi ışın yayma ve iletkenlik gibi özellikler tartışılmaktadır. Çeşitli tavuklayıcıların

değişik cevherlere, özellikle uranyum cevherine uygulanmasına şekillerle değinilmektedir.

Sonuç olarak radyometrik tavuklayıcıların gelecekte uranyum üretimindeki

rolleri vurgulanmaktadır.

ABSTRACT

In this review, the purpose and the main role of ore sorting in mineral processing

were outlined. General principles of operation were presented and the effect of development

in electronics on the efficiency and flexibility of sorters was emphasised.

Separation of valuable rocks from the waste using different properties such as reflectivity,

emmission of gamma ray, fluorescense or infra red emmission under x-rays or

UV light and conductivity was discussed. Applications of different sorters on various

ores and especially on uranium ores were outlined together with the illustrations of

specific separators. Finally, the future roles of radiometric ore sorters in uranium‘

processing were emphasised.

Tünel Açma İşlerinde Paralel Delik Düzeni ile İlgili Parametreler - Parameters Related With Parallel Hole Cut Arrangement İn Tunneling
Sayfa 39-47 Tayfun Evergen

 ÖZET

Paralel delik düzeninde, tünel arını orta kısmına geniş çapta bir ya da iki delik

delinerek, şarj edilmeden boş bırakılmaktadır. Diğer delikler arına dik ve kendi aralarında

paralel delinerek ateşlenmektedir.

Bu yazıda, 37 m2 kazı kesitinde bir tünel örneğinde hesap biçimi tanıtılarak, sayısal

çözüm verilmiştir.

ABSTRACT

In parallel hole cut arrangement one or two large diameter holes are drilled in the

middle of the tunnel face and left empty without charge. Other holes which are

drilled perpendicular to the face and in parallel to each other are blasted. In this paper

calculation method for a 37 m2 section tunnel is introduced and a numerical

exemple is given.