Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 24 - Sayı 3 (Eylül 1985)
Kromit Toz Konsantresinin Briketleme Yöntemiyle Aglomerasyonu - Agglomeration Of Chromite Concentrates By Briquetting
Sayfa 19-25 Gülhan Özbayoğlu, Haluk Kanık, M. Zeki Doğan, Ümit Atalay, Cahit Hiçyılmaz

 ÖZET

Bu araştırmanın amacı, briketleme yoluyla krom konsantrelerinin aglomerasyonu

olanaklarının saptanmasıdır.

Briketlemede basıncın etkisi, bağlayıcı cinsi ve miktarı, tane boyutu gibi etkenler

incelenmiştir. Sonuçlar kırılma dayanımı, aşınma testi ve suya dayanıklılık yönünden

değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the possibility of agglomeration of

chromite concentrates by briquetting.

In the briquetting tests, the effects of pressure, type and amount of binder, the

fineness of the concentrate were determined. The results were checked in terms of

the crushing load, tumbling test and resistance to weathering.

Briketlemede Yeni Boyutlar - New Dimensions İn Briquetting
Sayfa 37-43 Orhan Kural, Arer Tangör

 ÖZET

Petrol kökenli yakıtların kullanımı yerine, Türk hammadde ve linyitlerini yakıt

olarak kullanan teknolojiler geliştirilmelidir. Türkiye‘de kömür, TKİ ve bazı özel kuruluşlar

tarafından üretilmekte ve başlıca üç önemli sektörde tüketilmektedir:

— Yakıt olarak (sobada ve merkezi ısıtmalarda)

— Enerji üretiminde,

— Kömür teknolojisinde hammadde olarak.

Yakıt olarak tüketilen linyitler genellikle zenginleştirilmeden kullanılmaktadır.

Taşıma sırasında değişik etkenlerle karşılaşarak bozunmaya uğramakta ve ufalanmaktadır.

Yanma sırasında, bu ince parçacıklar hava çıkışı ile sürüklenmekte ve yanmamış

partiküller hava kirliliğine neden olmaktadır. Linyit briketleri bu sorunu

kısmen çözmektedir.

Türk linyitlerinin briketlemeye uygun olmadığı ya da briketlemenin çok zor olduğu

bilinmekteyse de, son araştırmalar, özel işlemler ve çeşitli kömür tipleri için

değişik bağlayıcılar kullanılmasıyla kabul edilebilir briketlerin eldesinin olanaklı olduğunu

göstermiştir. Amaca ulaşmak için sistematik ve çok sayıda testlerin yapılması

gereklidir.

Avrupa‘nın yüksek kaliteli briket standartları sınırlarına ulaşmak pek olanaklı

olmamaktadır. Biz yakıt olarak kullanılan briketler için yeni standartlar belirlenmesi

ve uygun koşulların geliştirilmesi için yerel kömürlerin araştırılmasını öneririz.

* Doç. Dr., Maden Y. Müh., İTÜ Maden Fak. Maden Müh. Bl., İSTANBUL.

** Kimya Y. Müh., Akın Ltd., Y. Levent - İSTANBUL.

37

MADENCİLİK

Eylül

September

1985 Cilt

Volume

XXIV Sayı

No

3

ABSTRACT

Instead of using petroleum based heating fuels, a technology using Turkish

raw materials and lignites as a "fuel" should be developed. In Turkey coal is mined

by Turkish Coal Enterprises and some private concessions. It is consumed mainly

in three important sectors.

— As a domestic fuel (stoves and central heaters)

— At power generators

— As a raw material for coal technology

The lignites which are consumed as a domestic fuel are mainly used without any

preperation work. It weathers and pulverises by different manupulations during the

transportation. By the process of burning these fine particles will be drafted away

by air-circulation and the unburned particules cause air pollution. Lignite briquets

can partly solve the existing problem.

Although Turkish Lignites known as not suitable or very difficult for briquetting

recent researches have shown that it is possible to obtain reasonable briquets by

using special procedures and different binders for various coal types. To reach the

goal, it is necessary to make systematic and multiple tests.

It will hardly be possible to reach the limits of European high grade briquet

standards. We recommend to evaluate local coals to develop suitable conditions and

new standards of briquets for domestic purposes.