Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 24 - Sayı 2 (Haziran 1985)
Açık Kömür İşletmeciliğinde Yerinde İncelenen Dragline Uygulamaları - Dragline Stripping At Surface Coal Mines And Related Case Histories
Sayfa 5-34 Tahir Parlak

 ÖZET

Bu yazıda dragline örtükazı yöntemleri incelenmektedir. Dragline‘lar hakkında

verilen genel bilgilerden sonra uygulama yöntemleri anlatılmış, ABD ve SSCB‘nde

uygulanan dragline örtükazı yöntemlerinden seçilmiş örnekler sunulmuş ve ülkemizdeki

dragline‘lar hakkında bilgi verilmiştir.

Ayrıca, beklenen verimin alınabilmesi için dragline‘ların seçiminde, yöntemin

projelendirilmesinde ve uygulanmasında gözönünde bulundurulması yararlı görülen

bazı önerilerde bulunulmuştur.

ABSTRACT

In this paper, the use of walking draglines at strip mining operations is discussed.

A general information about the walking draglines is given and the various

dragline stripping operations are explained. Selected case histories from USA and

USSR are presented and some information about the draglines in Turkey is given.

Moreover, some comments for the selection of the walking draglines and for

the application of them are suggested in order to improve the productivity.

Ocak Havasının Sıcaklığının, İçerdiği Nem Miktarının ve Isı İçeriğinin Belirlenmesi - Determination Of The Mine Air Temperature, Humidity And Heat Value
Sayfa 27-32 Gündüz Ökten

 ÖZET

Endüstride çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı sunabilmek için, havanın ısısı

olarak tariflenen sıcaklık ve nem‘in belirli sınırlar içinde tutulması gerekir. Bunun

sağlanamaması durumunda; işçilerin sık sık hastalandığı, çalışma veriminin düştüğü,

iş kazalarının arttığı gözlenmiştir. Belirtilen nedenlerle, ocak havasının sıcaklığının

ve içerdiği nem miktarının etkin bir şekilde kontrolü gerekir.

Bu çalışmada, ocak havasının sıcaklığının ölçülmesinde kullanılan aletler ve

ölçmelerin nasıl yapıldığı tanıtılmıştır. Ayrıca, havadaki bağıl ve mutlak nem

miktarlarının ve havanın ısı içeriğinin ne şekilde belirlendiği açıklanmıştır.

ABSTRACT

The heat and humidity defined as the air temperature should be kept within

certain limits in order to provide a healthy environment for the workers. In case

of these conditions are not provided, it is observed that the health of the workers

are deteriorated, the work efficiency is decreased and accidents happen very frequently.

Therefore, the temperature and the humidity of mine environment should

be controlled very effectively.

In this study, the equipments and the methods used to measure the temperature

are explained. Determination of the amount of relative and absolute humidity

together with heat content of mine environment are described.

Mazıdağ - Taşıt Fosfat Cevherinin Zenginleştirilmesi - Benefication Studies Of Mazıdağ - Taşıt Phosphate Rock
Sayfa 33-40 Ümit Atalay, M. Zeki Doğan, Gülhan Özbayoğlu, Haluk Duman

 ÖZET

Ortalama % 10, 4 P205 tenörlü Etibank Mazıdağ Taşıt Cevheri fosfat minerali

hidroksi apatit olup esas gang minerali kalsitten oluşmakta az miktarlarda da ankerit

ve kuvars içermektedir. Laboratuvar çapında otojen öğütme uygulanan bu

cevherin fosfat mineralinin iri fraksiyonlarda konsantre olduğu gözlenmiştir. Sallantılı

masa ve ağır ortam gibi gravite zenginleştirme yöntemleri uygulandığında

fazla basan sağlanamamış ve verimler sırasıyla % 16,37 ve % 26,76 gibi düşük

oranlarda kalmıştır.

Fosfatı kalsitten yüzdürmek için uygulanan düz flotasyonda yağ asidi ve aminler

kollektör olarak kullanılmış ancak sonuçlar başarılı olmamıştır. Diğer yandan

alüminyum sülfat-Na tartarat‘la fosforik asit birlikte bastına olarak kullanılmak

suretiyle ters flotasyon yöntemiyle % 26,53 P205 ‘ l i bir konsantre % 60‘a yakın

bir verimle elde edilmiştir.

ABSTRACT

Etibank Mazidag - Tasit phosphate ore with 10.4 % î ^ ^ s is composed of calcite

as the main gangue mineral with smaller percentages of ankerite and quartz

in addition to hydroxy apatite as phosphate mineral. Laboratory autogenous

grinding tests resulted in selective retention of phosphate mineral in coarser fractions

of ground ore. Gravity concentration by means of tabling and heavy media

separation was unsuccessful with low recoveries from 16.37 % to 26.37 % respectively.

Collectors of fatty acid and amine types were used in direct flotation of phosphate

mineral from calcite without any success. On the other hand, reverse flotation

gave a concentrate having 26.53 % P205 and a recovery of almost 60 % by

the use of a combination of phosphoric acid and aluminium suphate - tartrate

complex.