Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 24 - Sayı 1 (Mart 1985)
Maden Yataklarının Değerlendirilmesinde Pratik Yaklaşımlar - Quick Guides To The Evaluation Of Orebodies
Sayfa 5-24 T. Alan O`hara, Çeviren : Neval Aydın

 ÖZET

Madencilikte yıllık gelir; metal fiyatları, izabe tesislerinin cevher/konsantre

alım şartnameleri ve konsantre tenörii ile randımanını, bilinen cevher tenörii ile

ilişkilendiren formüllerle ve karot örneklerinin bir değerlendirilmesiyle hesaplanabilir.

Farklı günlük üretim miktarlarındaki işletme giderleri, cevher yatağının

şekline, işletme yöntemine, zenginleştirme işlemine ve genel yardımcı hizmetlere

bağlıdır. Yatırım harcamaları ise maden makinalarının büyüklüğüne, maden

hazırlık işlerine, tesis sahasının topografyasına, iklim ve ulaşım olanaklarına,

yardımcı işletmelere ve çalışanlara sağlanacak konut durumuna bağlıdır.

ABSTRACT

Annual mining revenue can be computed by formulae relating metal prices,

smelting schedules, concentrate grade and recovery to known ore grade and an

assessment of core samples. Operating costs at different daily tonnages are related

to orebody shape, mining method, milling process and general plant services.

Capital costs are related to sizing of mining equipment, mine development,

plant-site topography, climate and accessibility, plant services and personnel

housing.

Zonguldak - Kozlu Bölgesi Kömürlerinin Radyal Geçirgenlik ve Gaz Emisyon Özellikleri
Sayfa İ. Göktay EDİZ, Şevket DURUCAN

 ÖZET Bu araştırma başlıca Zonguldak havzası — Kozlu bölgesinden alınan kömür numunelerinin radyal geçirgenliklerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Kömür numunelerinin radyal geçirgenlikleri; akış ölçümleri ve basınç yükselme testlerinin laboratuvar koşullarında modellenmesiyle belirlenmiştir. Geçirgenlik ölçmelerinde akış tabakalanma düzlemlerine dik olarak, radyal yönde oluşturulmuştur. Bu, karotların tabakalanma düzlemlerine paralel olarak alınmasıyla elde edilmiştir. Denenen kömür numuneleri için, gaz basıncı - geçirgenlik ilişkileri de incelenmiş­ tir. Bu çalışmalarda metan basıncı 4 MN/m2 ‘ye kadar artırılmış ve deneylerden elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Bunun yanısıra, sözü edilen kömür damarları­ nın emisyon özellikleri deneysel ve Airey‘nin Emisyon Teorisi kullanılarak teorik olarak incelenmiş, ikisi arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Kömürlerin radyal geçirgenliğine gerilme ve yenilmenin etkileri, gaz basıncı-geçmişinin etkileri ile birlikte araştırılmıştır. ABSTRACT This research was primarily concerned with determining the radial permeabilities of coal samples taken from Kozlu district, Zonguldak coalfield. Radial permeabilities of these coal samples were determined both by flow measurements and simulating the pressure build-up tests in laboratory conditions. During the permeability measurements, flow was created in radial direction, perpendicular the bedding planes. This was achieved by preparing the cores parallel to the bedding planes. Gas pressure-permeability relationships for the coals tested were also studied. In these measurements, methane pressures were increased up to 4 MN/m2 and the results obtained from these tests were discussed. Together with these, the emission properties of the mentioned coal seams were investigated both experimentally and theoretically using Airey‘s Emission Theory and comparisons between these two were made. The effect of stress and failure on the radial permeability of coal together with the effect of gas pressure-history were also considered.

Çanahhale-Kaytşlar Demir Yatağının Jeofizih ( Yerelehtrih ) Yöntemle Aranması ve Yatahlanma Türü
Sayfa Ahmet ERCAN

 ÖZET Serpantin kuvars dokunağında karşılaşılan demir oksit magnetittir (Fe 3 04 ). 5 ile 10 Ohm-metrelik düşük görünür özdirenciyle magnetit gerek 1 75 ± 25 Ohmmetrelik serpantin ve gerekse 350-3500 Ohm-metrelik skarndan ayrılabilmektedir. Yataklaşma biçimi ve varlığını belirlemek üzere doğru akım yerelektrik özdirenç yöntemi 100 x 210 metrelik dar bir alan içinde 10 metre aralarla 3 doğ­ rultu boyunca uygulanmıştır. 25 ve 55 metreler için çıkarılan görünür özdirenç kaydırma eğrilerinden cevher yerleşiminin, serpantin, dokunak ve skam içi incedirençli alt sokulumların kenarlarında en çok 5-10 metrelik kalınlıklarda ve 10 ile 50 metre arasında değişen derinliklerde yeraldığı bulunmuştur. Getirici kayaç 350-3500 Ohm-metrelik özdirenç kıyısındaki iletken cevherli kuşaktan kolayca ayrılmaktadır. Süreksizler genellikle K50°B uzanımlı olup cevher yerleşiminin 10 ile 40 metre arası genişliklerde uzanan iletken kuşaklar içinde yataklandığı sanılmaktadır. Jeofizik yaklaşımla belirlenen yataklaşma biçimi, cevherin minerolojisi ve yeryapısal özelliklere bakarak oluşumun kontak pnömatolik türeme olduğu yargısına varılmıştır. Jeofizik belirtilerin cevhere bağlanması sonucu dar alandan beklenen cevher tutarının 33700 ton olabileceği beklenmektedir.