Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 22 - Sayı 3 (Eylül 1983)
Hidrolik Yerkazarlar - Hydraulic Excavators
Sayfa 5-19 Metin Özdoğan

 ÖZET

Bu yazıda hidrolik yerkazartarın gelişimi, dünü, bugünü ve yarını incelenmiştir.

Hidrolik yerkazarlann düzkepce (shovel), terskepçe (backhoe),

ve kavramakepçe (clamshell) gibi çeşitleri verilmiş ve bunların geleneksel

yerkazarlaria karşılaştırması yapılmıştır.

Ayrıca, bu kazı makinalannın çalışma Özellikleri, çalışma çlzgeteri,

seçimi ve Madencilikte uygulamaları hakkında da bilgi verilmiştir.

ABSTRACT

In this paper development presem situation and future of hydraulic

excavators have been discussed. Varieties like shovel, backhoe and

clamshell have also been given and compared with conventional ones.

On the other hand, properties, working diagrams, selection and application

of excavators have been studied.

Sürtünmeli Tavan Saplamaları - Friction Rock Stabilizers
Sayfa 21-25 Sina Yazıcı

 Ö Z E T

Son yıllarda artan kullanımı ile ilgi çeken sürtünmen tavan saplamaları

1973‘de tasarlanmış, geniş laboratuvar ve arazi deneyiminden sonra

piyasaya «Split-Set» adı altında sürülmüştür. Sürtünmeli tavan saplamasının

prensibi kayac İçinde açılmış deliğe yerleştirilen ekseni boyunca

yarılmış çelik bir tüpün çapındaki büyüme sonucu etrafındaki kayacı basınç

altına alarak stabilité sağlamasına dayanır. Bu yazıda saplamanın

teknik‘özellikleri, tahkim prensibi, diğer tavan saplamalarına göre üstünlükleri

ve arazi uygulamalanndan örnekler verilmiş, sistemin kısa bîr

tartışması yapılmıştır.

ABSTRACT

Friction rock stabilizers which have been driving interest by its increasing

consomption was conceived in 1973, after extensive field and

laboratory testing the product introduced to the market and named as

«Spilt-Set». The principle of the friction rock stabilizers depends on providing

stability by compression of the nearby rock as a result of expansion

of an axially spilt pipe which was inserted in a borehole. In this paper

the technical specifications, supporting principle, profits gained according

to the other roof bolts and examples of its field of use are given

and the system is discussed briefly.

Havai Hat Tesisleri ve Tasarımı - Aerial Tramways
Sayfa 35-45 Saim Saraç

 Ö Z E T

Özellikle engebeli arazilerde cevherlerin havai, hat aracılığıyla taşınması

madenciler tarafından çok eskilerden beri kullanılan bir yöntemdir.

Cevher taşınmasında en gelişkin havai hat sistemi, ikili halatlı havai hat

sistemidir. Bu yazıda ikili halatlı havai hat sistemlerinin etemanlan kısaca

tanıtılmış, bu sistemlerle cevher taşınmasının tasarım esasları verilmiştir.

ABSTRACT

Ore transportation via aerial tramways is a well-known technique

by the miners.

The most advanced system of aerial tramways Is that in which double

rope is applied.

In this paper, the main components and desing principles of doubleroped

aerial system are described.

Potansiyel Alanların Dönüşümleri ve Genel Yüzeylerde Uzanım İşlemleri - The Transformation And Continuation Of Potential Fields İn Non-Planar Surfaces
Sayfa Doç. Dr. Mustafa Ergün

 ÖZET

Potansiyel alanların uzanımı teorisi doğrusal olmayan yüzeylerdeki

durumu için İrdelenmiştir. Gravite ve manyetik alanların frekans gösterimleri

kütlenin yapısının, fiziki parametrelerinin ve ölçülen alanın tipine

bağlı faktörlerin bu alanlar için evrimlerinin sonucunu tanımlayan matematiksel

ffadeleridr. Eğer alan bilinirse, İstenilen şekilde bazı faktörler

çıkarılabilir ya da dönüşümler yapılabilir. Çünkü bu faktörlerle alan arasında

doğrusal bağıntılar vardır. .

The theory of potential field continuation is studied between non -

planar surfaces. The spectral representation of potential fields shows

that the mathematical expressions describing these fields are the result

of convolution of factors which depend on the geometry of the causative

body, the physical property of the body and the type of field being observed.

If the field is known, it is possible to remove or alter these factors,

because, these factors and the fields are linearly dependent.

ABSTRACT

(*) Doç. Dr. Jeofizik Yük. Müh. Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Jeoloji Müh.

Böl., ÎZMtR