Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 22 - Sayı 2 (Haziran 1983)
Öğütme Enerjisi Kuramları ve Bazı Deneysel Bulguların Bu Kuramlara Uygunluğu - Grinding Energy Laws And Applicability Of These To Some Experimental Findings
Sayfa 5-18 Muammer Öner, Mehmet Can, Ökkeş Çamdalı

 Ö Z E T

Öğütme enerjisi konusuna ilişkin yazınım derlenerek, en çok uygulama

bulmuş Rittinger, Kick, Bond ve Charles enerji yasalarına alt kuramsal

bilgiler verilmiştir. Kuvarsın, laboratuvar çaplı bifyalı değirmende ince

öğütülmesine İlişkin deneysel bulgular ve endüstriyel çaplı bilyah değirmende

fosfat kayasının ince öğütümesine İlişkin sonuçların adt geçen

yasalara uygunluğu araştırılmıştır. Değerlendirmeler Charles ve Rittinger

yasalarının İnce öğütmeden daha geçerli olduklarını göstermiştir.

ABSTRACT

A survey has been made of the jiterature on energy requirements in

comminution and four theories, namely, Rittinger, Kick, Bond and Charles

have been reviewed. Applicability of the above mentioned laws to

the laboratory findings on quartz grinding in a bail mid, and to grinding

of phosphate in an industrial scale ball mill indicated that Charles and

Rittinger laws have more validity in fine grinding.

Katı Yakıtların Tepkime Yeteneğinin Tutuşma Sıcaklığı Yardımıyla Belirlenmesi - Determination Of Reaction Ability Of Solid Fuels By The Aid Of The Lgnition Temperaure
Sayfa 19-23 maden.org

 Ö Z E T

Dünyadaki sıvı ve gaz yakıt rezervlerinin gittikçe azalması, kömürün

gazlaştırılması ve yakılarak enerji üretimi konusuna özel bir önem verilmesini

zorunlu kılmıştır. Ülkemizde önemli miktarda petrol ve doğal gaz

olmamasına karşın, birçoğu düşük kaliteli de olsa önemli linyit rezervleri

vardır.

Türkiye‘nin 56 Hine dağılmış halde olan toplam linyit rezervimiz 6,5

milyar ton dolayındadır. Düşük kaliteli linyitlerimizin gazlaştırılarak şehir

ısrtımı, endüstrinin gereksinimi olan havagazı etdesl ve termik santrallarda

yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi ülkemiz için hayati

öneme sahiptir. Bunu sağlamak İçin ülkemiz linyitlerinin çeşitli gazlaştırma

olaylarındaki tepkime yeteneklerini araştırmak, bu tepkimeler arasındaki

ilişkileri saptamak ve kömürün ya da kok‘un kimyasal yapısının bu

tepkimelere etkisini belirlemek gerekir.

Bu yazıda bazı yakıtların tutuşma sıcaklıkları belirlenmiş ve katının

içerdiği uçucu madde miktarının etkisi tartışılmıştır.

ZUSAMMENFASSUNG

Jnfolge der weJtweiten Verknappung flüssiger und gasförmiger

Kohlenwasserstoffe haben die Verbrennung und Vergasung von Kohlen

und Koksen besondere Bedeutung. in der Türkeİ befinden sich keine

bedeutande Vorkommen and Erdöl und Erdgas, wohl aber gibt es grosse

Reserven an Braunkohle von zum Teil minderer Qualiât. Das Gasamvorrat

der Türkei an Braunkohle ist ca. 6,5 Milliarden Tonnen. Da die türkischa

Braunkohle zum Teil von schlechter Qualltat ist, kommt ihrer Vergasung

und Verbrennung für die Stromerzeugung besondere Bedeutung zu. Um

die VerwendungsmOglichkeit der türkischen Kohlen beurteilen zu können,

solite die Reaktionsfahfgkeit der Koksen bel der Vergasung und das

Zusammenghang zwischen der Kohlestruktur und Reaktionsfâhîgkeit

untersucht werden. In dieser Arbeit wurden die Zündtemperaturen von

festen Brennstoffen ermittelt und der Einfluss von Flüchtigenbestandtelle

auf die Reaktivitat diskutlert

Işık Enerjisi ile Linyitlerin Gazlaştırılması - Lignite Gasification Under Ultraviolet Light
Sayfa 25-32 Mustafa Tefek

 Ö Z E T

 

Bu çalışmada, mor ötesi ışık altında su buharınınplatinize TIO* (rutll) yüzeyindeki fotokotalltik reaksiyonuna linyitin etkisi incelendi. Oda cakğında yapılan deneylerde, platinize TiOi‘tin su buhannm fotokotalltik reaksiyonu için etkili bir katalizör                                                              olduğu  saptanmıştır.     Fotokotalltik reaksiyon sonucunda elde edilen gaz fazının H* ve CO/ten oluşma, lin yitin gazlaştığım göstermiştir. Gaz fazındakl H* ve CO/tin miktarları, za mana bağ olarak artmıştır.

Fotokotalltik reaksiyon sonucu linyitin gazlaşması, güneş enerjisinin doğrudan olarak kimyasal enerjiye dönüştürülmesi ısından önemlidir. Bu yöntem İle, güneş enerjisinden yararlanarak, geniş rezervli linyit ya taklarının gaziaştırılma olası görülmektedir.

 

 

ABSTRACT

 

In this work, the effect of lignite on the photocatalytic reaction of the water vapor on the surface of the platinized Ti02 (rutile) has been investigated under the ultra-violet light. Based on the experiments at the room temperature, the platinized TIO2 was found to be an effective catalyzor for the photocatalytic reaction  of the water vapor. The gas phase obtained as a result of the photocatalytic reaction consists of H2 and C03 which indicates the gasification of lignits. The quantities of Hi and COa increased depanding on time.

The gasification of lignite as a result of photocatalytic reaction is of importance in view of the direct converting the soiar energy into the chemical energy. By this method, the gasification of large lignite rezerveş seems to be possible using the solar energy.

 

Yeraltı Suyunu Dondurma Yöntemi ve Bir Uygulaması - A Grond - Water Freezing Method And İts Application
Sayfa 33-44 Ömer Aydan, Alpaslan Ersen

 Ö Z E T

Bu yazıda» çok sulu formasyonları gecen maden kuyularının açımında

kazının stabllltesinl sağlamak üzere son yıllarda kullanımı artan yeraltı

suyunu dondurma yöntemi tanıtılmaktadır. Selby kömür havzasında

açılmakta olan kuyulardaki uygulanmasıda örnek olarak verilmiştir.

ABSTRACT

In this paper, ground - water freezing method which is recently used

widespread fn order to secure the stability of shafts during excavation

is introduced. And its application to the ten shafts at the Seiby coal field

which are currently being sunk is given as example.

Doğru Akım Özdirenç Yöntemlerinde Küçük Yönbağımlılık Düzeltmesi - Microanizotropy Correction For The D.C. Resistivity Soundings
Sayfa 45-56 Doç. Dr. Ahmet Ercan, İsmail Işıkgül

 ÖZET

Düşey yönde yapısal geçişleri, özdirenç değişimine duyarlı olarak saptıyan

doğru akım yöntemleri loin değerlendirme yolları çoğunlukla katmanları

yönbağımstz varsayarak geliştirilmiştir. Oysa, genellikle kireçtaşı,

marn, şist gibi metamorfik ve çökel kayaçların yapı içinde ardak yer

alışı, katman kalınlıklarının olduğundan X yönbağımlı ölçüde daha kaim

bulunmasına neden olur. Böylelikle kimi durumlarda elektrik çalışmalarla,

diğer jeofizik ve ieololik bulgular arasında "gizli bir uyumsuzluk belirebi-

Hr. Bu tür bir uyumsuzluğun kökeni yönbağımlı yapı ise, yönbağımlılık düzeltmesi

yapılarak giderilebilir.

ABSTRACT

Most interpretation algoritims for D. C. resistivity schlumberger

soundings, in determining horizontal formation boundaries with respect

to rezistivity contrast at interfaces, are developed for an anisotropic

stratified media model. However, occurrence of some methamorphics and

sedimantary rocks, such as limestone, marble and shist, which usually

have large anisotrapy, in sequence causes an inavideble misinterpretation

in layer thickness by the factor of antsotropy coefficient As a result

of this, it is possible to confront with lacks in correlations between •

geoelectric and other geophysical and geologic data. If, microanisotropic

stratification Is the only sourse of the insufficient correlation, it is

possible to correct this by applying correction factor analysis providing

that the anisotropy distribution is known, before hand-