Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 22 - Sayı 1 (Mart 1983)
Yükleyiciler ve Madencilikte Kullanımları - Loaders And Their Utilizations In Mining
Sayfa 9-26 Metin Özdoğan

 Ö Z E T

Yanda, hidrolik kumanda alrtanüarlnln geUflmlna paralat olarak yaJdayteffarlfl evrimi

tncotenmla vô bu évrira sofiueu kapasitelerinin büyüme»! H* à** madaki «tfttmai».

rhtde kullanılışı anlatılmıştır. Ayrıta, lastik tofcerieldl V* paletli yutdoyfclïerto birbirine

göre feaHtMeH varflmlştlr. Yükleyicilerin hldrolfc w «atanakèèl halath aftaVat etokawto*.

lora «ört donanları tartışılmış ira GÜ Tunçbflek BMgasltodafcl uyptuanauH-dan oraakkw

variliaiatlr*

AÉQTftACT

la thtè arttaki tvofutfen of ioadéni aé a rassit sf devatepownt *f ftydrautfa ôorrtr*!

systems, «ni their utilization In »urf*ce mining ha» bean studied. On #a otfter fctnfl,

proportlet of «rswW and Wheel toaéara also ham be» tfvan. Tha »resent situation «f

loader* to oampartaon to hydraulic «Ad Èonvwtttond rope atamla has teen dftaaesed earf

application of toader* in QU ttmçbifek turfaca Coal Mines haa been gh/en.

Toz Durumlarının Kitlesel (Gravimetrik) Toz Ölçme Yöntemiyle Belirlenmesi - The Gravimetrical Assessment Of Dust Conditions
Sayfa 27-33 Dr. Vedat Didari

 ÖZET

Kitlesel toz olcma yöntemi genel hatlanyla fanrtthnıatfr. Yontambı üfkemtedekl uygulamalarında

ortaya çıkan tartışmalı Amanla» açıklık kazandırabilmek amacıyla yanlı* va

eksik rfegerlendfrmsterln kaynağı olan ban önemli &zell&İert anlatılmış va kWe*eï olarak

saptanıma toz yogunfukfanrıa dayalı olarak If yari ortamlarının‘ tu dunsnfivfmn naaıl da*

ğerlentflrilmesl gerektiği, en gâvenlllr pnömokonyoz arasttnnalaruna aon bulguları çerçevesinde,

açıklanmıştır.

ABSTRACT

The gravlmetrical measuremerrt of resplrable dust la generally Introduced. Soma

Important aspects of the method which causes discussions to Interprète the dust

conditions of the workings in Turkish coal mines are deflnetely determined due the recent

findings of most trustabfe pneumoconiosis researches.

Fosfat Cevherlerinin Zenginleştirilmesinde Yeni Gelişmeler - Latest Developments İn The Beneficiation Of Phosphate Ores
Sayfa 33-42 Prof. Dr. M. Zeki Doğan

 ÖZET

Bu yanda dÖn>a fosfat cevheri OrafiiRİM tosa» defllnflaıra, ayrıca entier hazırlam

ve Jeolojik yönden fosfatların aifuftandmlmastaa calıştlımstır.

Sedfananfear kökenli karbonatlı fosfat cevherlerinin fîotaıyon yöntemfvte zeng!nleştJrttmeol

aresürmalannda yani gelişmeler ayrtntth olarak gözden geçirilmiş ve özellikle Ülkemizin

fosfatlan yanandan Önemi olanlar vurgtıtanmıstır.

ABSTRACT

Phosphate ore production In the world Is discussed bristly In addition to their classification

from the points of ore-genesis and mineral processing.

Flotation beneficiation of sedimentary phosphate ores with carbonate gangue si

reviewed and the emphasis Is put on the latest devebpments with respect to low-grade

phosphate ores of Turkey having carbonate gangue.